Zasady gry RuneScape: Światy Nowego Początku

Dziennik zmian: Wersja 1.0 (12 sierpnia 2022 r.): Pierwsza publikacja zasad. Wersja 1.1 (15 września 2022 r.): Aktualizacja daty rozpoczęcia sezonu.

Niniejsze zasady gry RuneScape: Światy Nowego Początku („Zasady gry FSW”), razem z naszymi warunkami („Warunki”) są dostępne pod adresem https://www.jagex.com/pl-PL/terms, nasza polityka prywatności („Polityka prywatności”) jest dostępna pod adresem https://www.jagex.com/pl-PL/terms/privacy, nasza umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest dostępna pod adresem https://www.jagex.com/pl-PL/terms/eula, nasze zasady postępowania („ROC”) są dostępne pod adresem https://www.jagex.com/en-GB/terms/rulesofconduct, zasady gry RuneScape („Zasady gry RS”) są dostępne pod adresem https://www.runescape.com/game-guide/rules, a wszystkie dodatkowe warunki (z późniejszymi zmianami), inne dokumenty i polityki, do których bezpośrednio odwołują się niniejsze dokumenty (łącznie zwane „Warunki”), regulują użytkowanie gry Światy Nowego Początku („Gra FSW”).

W przypadku konfliktu lub niespójności pomiędzy Zasadami gry FSW a jakimikolwiek innymi Warunkami, moc nadrzędną mają Zasady gry FSW. Wszystkie definicje zawarte w Warunkach mają zastosowanie do niniejszych Zasad gry FSW, chyba że określono inaczej.

PRZYJĘCIE ZASAD GRY FSW

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami gry FSW. Niniejsze Zasady gry FSW stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a firmą Jagex Limited („Jagex”, „my”, „nasza”, „nas” lub inne warianty tych zaimków) zarejestrowaną w Anglii i Walii (pod numerem 3982706), której siedziba jest zarejestrowana pod adresem 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Wielka Brytania. Nasz numer VAT to GB 791 951 784.

Pobierając, przeglądając, instalując, uzyskując dostęp lub użytkując Grę FSW w jakikolwiek sposób, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady gry FSW. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Zasady gry FSW, nie powinien tworzyć Konta związanego z Grą FSW ani pobierać, instalować, przeglądać, wykorzystywać lub uzyskiwać dostępu do Gry FSW. Jeśli Konto zostało utworzone lub Gra FSW została użyta albo pobrana, ale Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Zasady gry FSW, powinien natychmiast przerwać korzystanie z Gry FSW, anulować Konto i odinstalować je z urządzenia.

ZMIANY ZASAD GRY FSW

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę, że możemy dodawać lub zmieniać warunki niniejszych Zasad gry FSW w dowolnym czasie. Mamy prawo wprowadzać zmiany warunków niniejszych Zasad gry FSW w celu odzwierciedlenia: (a) zmian obowiązujących przepisów; (b) wymogów prawnych i bezpieczeństwa; (c) stosownych wytycznych lub kodeksów postępowania; (d) dostosowań technicznych; (e) w celu poprawy przejrzystości i spójności; (f) w celu odzwierciedlenia zmian w potrzebach naszych użytkowników oraz naszych priorytetów biznesowych lub (g) z jakiegokolwiek innego powodu.

Użytkownik powinien sprawdzać niniejsze Zasady gry FSW przy każdym korzystaniu z Gry FSW. Kontynuacja korzystania z Gry FSW zostanie przez nas potraktowana jako akceptacja wszelkich zmian wprowadzonych w Zasadach gry FSW w stosunku do wersji poprzedniej. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, musi bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Gry FSW, anulować Konto oraz odinstalować ją z urządzenia.

REJESTRACJA KONTA I CZŁONKOSTWO

Utwórz konto: aby móc grać w Grę FSW, korzystać z niej i uzyskiwać do niej dostęp, Użytkownik musi utworzyć nowe Konto. Nowe Konto trzeba utworzyć, nawet jeśli Użytkownik ma już istniejące Konto gry RuneScape.

Kwalifikowalność: poprzez pobranie lub jakiekolwiek uzyskanie dostępu do Gry FSW albo utworzenie Konta Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 rok życia oraz zapoznał się i akceptuje niniejsze Zasady gry FSW, lub w odniesieniu do użytkowników pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, że rodzic lub opiekun prawny zapoznał się i akceptuje warunki niniejszych Zasad gry FSW. Mamy prawo do natychmiastowego unieważnienia Konta Użytkownika i wstrzymania dostępu Użytkownika do Gry FSW, jeśli uznamy, że nie uzyskaliśmy takiej akceptacji od rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi Zasadami gry FSW wraz z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) prawnym. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za działania dzieci poniżej 18 roku życia związane z korzystaniem z Gry FSW.

Przenoszenie zawartości pomiędzy kontami: Konto Gry FSW Użytkownika jest odrębnym Kontem. Jakakolwiek forma przenoszenia zawartości pomiędzy Kontami, w tym przenoszenie Walut wirtualnych, nagród, stanów, kredytów w mikrogrze i wirtualnych elementów do innych Kont jest wyraźnie zabroniona, chyba że Użytkownik migruje swoje Konto Gry FSW z powrotem do głównej gry RuneScape. Migracja Konta nastąpi automatycznie po zakończeniu sezonu Gry FSW (patrz poniżej), ale Użytkownik może samodzielnie migrować swoje Konto w dowolnym momencie.

UWAGA: po migracji Konta Gry FSW do głównej gry RuneScape powrót do Gry FSW nie będzie możliwy, chyba że Użytkownik utworzy nowe Konto Gry FSW.

Członkostwo: aby uzyskać dostęp i grać w Grę FSW, Użytkownik musi wnieść opłatę członkowską. Tę opłatę członkowską można uiścić poprzez standardowe metody zakupu subskrypcji Jagex z powtarzalnością co miesiąc, sześć lub dwanaście miesięcy. Nową opłatę członkowską należy uiścić za każde Konto używane do grania w Grę FSW. Postanowienia zawarte w punkcie 12 Warunków będą miały zastosowanie do uiszczania opłat członkowskich.

CECHY SEZONU GRY FSW

Gra FSW, jak wskazuje jej nazwa, zapewnia Użytkownikowi możliwość „zaczęcia od początku” w grze RuneScape i możliwość gry w trybie sezonowego serwera w odrębnych, nowych światach. Każdy Użytkownik rozpoczyna grę od poziomu 1 i z „czystym kontem”.

Czas trwania sezonu: od godziny 12 w południe (UTC) dnia 26 września 2022 r. do godziny 12 w południe (UTC) dnia 9 stycznia 2023 r.

Etapy sezonu: Gra FSW jest podzielona na dwa odrębne etapy:

Etap 1: Rywalizacja – ten etap rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia sezonu i trwa 8 tygodni. Podczas tego etapu Użytkownik może rywalizować z innymi graczami w Grze FSW, aby zmaksymalizować postępy w Grze FSW, osiągać nowe poziomy i ustanawiać nowe wyniki, zdobywać nagrody za udział w konkursach, uczestnictwo i osiąganie kluczowych etapów. Gracze nie mogą używać Treasure Hunter keys podczas tego etapu.

Etap 2: Osiągnięcia – ten etap nie wymaga rywalizacji i trwa dodatkowe 2 miesiące, aż do zakończenia sezonu Gry FSW. Podczas tego etapu Użytkownik może kontynuować grę we własnym tempie, korzystać z możliwości przyśpieszonego przyrostu punktów doświadczenia i ukończyć zadania, aby odblokowywać nagrody (patrz poniżej). Podczas tego etapu można używać Treasure Hunter keys w zwykły sposób.

W przypadku niektórych nagród występują ograniczenia związane z wymianą handlową w głównej grze RuneScape. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule, który jest dostępny tutaj.

Postępy:

Etap 1: Rywalizacja – w tym etapie gracze będą otrzymywać punkty doświadczenia w przyśpieszonym tempie. Tempo początkowe to 50% dodatkowych punktów doświadczenia, ale mnożnik będzie okresowo zwiększany o wartość ustaloną przez twórców gry i podawany w grze lub poprzez wpisy w naszej witrynie internetowej. Gracze, którzy dołączą do Gry FSW po 2 tygodniach, otrzymują wyrównawczy, bonusowy mnożnik punktów doświadczenia osiągniętych w każdej umiejętności poniżej 70 poziomu. Dla wszystkich użytkowników okresowo zostaną odblokowane aury, do których dostęp zwykle uzyskuje się dzięki punktom lojalnościowym.

Pełna lista innych bonusów za postęp, które zostaną odblokowane w trakcie Etapu 1, znajduje się w wstawić wpis w tym miejscu.

Etap 2: Osiągnięcia – mnożniki punktów życia i bonusowe, wyrównawczepunkty życia będą się zmniejszać z tygodnia na tydzień w trakcie drugiego etapu, dzięki czemu gracze mogą skorzystać z tej funkcji podczas zakańczania pozostałych zadań i odblokowywania nagród, zanim migrują do głównej gry RuneScape (patrz powyżej).

Nagrody:

Za udział i ukończenie zadań na różnych etapach Gry FSW Użytkownik otrzyma różne nagrody: • Luma Wolf Pet – zwierzątko towarzyszące odblokowane za darmo w sklepie z nagrodami w grze. • Challenger Armour and Lance – dostępne w sklepie z nagrodami w grze za punkty zdobyte w Grze. • Challenger Halo – odblokowana przez osiągnięcia w grze i zdobycie wysokich wyników. • Halo of Returning – odblokowana poprzez ukończenie zadań w Grze FSW. • Inverted Skill Capes – zdobywa się je, osiągając poziom 99/120 w poszczególnych umiejętnościach. • Halo Pet Skin – do zdobycia jako rzadki zrzut podczas rozwijania określonych umiejętności.

Więcej informacji o indywidualnych nagrodach i sposobie ich odblokowania znajduje się w wpis.