Podsumowanie tego dokumentu przeznaczone dla młodych osób jest dostępne tutaj.

  • Wersja 4.0 (22 listopada 2021 r.): Zaktualizowano listę licencji podmiotów trzecich w celu wyjaśnienia, które z nich odnoszą się do gry Melvor Idle.
  • Wersja 5.0 (20 grudnia 2021 r.): Dodano Załącznik 1, wyjaśniający szczegółowe zasady dotyczące gry Melvor Idle.
  • Wersja 5.1 (20 maja 2022 r.): Dodano punkt 5.4, wyjaśniający korzystanie z usług podmiotów trzecich zainstalowanych przez użytkownika.
  • Wersja 5.3 (12 lipca 2023) Zaktualizowano listę z oprogramowaniem podmiotów trzecich.
  • W wersji 6 (sierpień 2023 r.) zaktualizowano ważne informacje dla wszystkich użytkowników, dodano punkt 7.4 i zaktualizowano punkt 8.1, aby doprecyzować kwestię relacji z operatorami platform podmiotów trzecich. Punkt 8.2 został zaktualizowany, aby doprecyzować kwestię opłat. Załącznik 2 został dodany w celu omówienia szczegółowych zasad odnoszących się do gry SCUM. Zaktualizowano listę oprogramowania podmiotów trzecich.
  • Wersja 6.1 (listopad 2023): dodano punkt 2.1.h i 2.4 w celu doprecyzowania ograniczeń związanych z przenoszeniem i eksportem.
  • Wersja 6.2 (z marca 2024 r.) Uzupełnienie punktu 7.2 w celu wyjaśnienia odpowiedzialności użytkownika za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („Licencja”) stanowi umowę prawną pomiędzy Użytkownikiem a firmą Jagex Limited z siedzibą w 220 Cambridge Science Park, Cambridge, Anglia, CB4 0WA, odnoszącą się do programów komputerowych udostępnianych przez firmę Jagex (w tym programów znanych jako „RuneScape Client”, „Old School RuneScape Client” lub „Program uruchamiający” firmy Jagex oraz wszelkich innych gier wideo, które firma Jagex może publikować, czy to już istniejących, czy w przyszłości, bez względu na to, czy zostały opublikowane bezpośrednio, czy też przez platformę gier wideo obsługiwaną przez stronę trzecią, [dalej odpowiednio pod nazwą „Platforma podmiotu trzeciego” i „Zewnętrzny operator]) oraz wszelkich uaktualnień, aktualizacji, poprawek lub innych modyfikacji wprowadzanych w programach komputerowych co jakiś czas (dalej zwanych łącznie „Oprogramowaniem”).

Do celów niniejszej Licencji wszelkie odniesienia do terminu „Gra” dotyczą zarówno RuneScape, jak i Old School RuneScape lub innych gier, jakie firma Jagex może udostępnić, w tym wszelkich uaktualnień, aktualizacji, dodatkowych treści, odmian oraz pakietów rozszerzeń.

W ramach niniejszej Licencji, Ty, jako użytkownik Oprogramowania, jesteś określany mianem „Użytkownik”, a w ramach niniejszej umowy my jesteśmy określani mianem „Jagex”, „my”, „nas” lub „nasza” (lub odmienioną wersją tych zaimków).

Na podstawie niniejszej Licencji firma Jagex udziela Użytkownikowi licencji na wykorzystanie Oprogramowania. Firma Jagex nie sprzedaje Oprogramowania Użytkownikowi oraz przez cały czas pozostaje właścicielem Oprogramowania. W zakresie, w jakim Oprogramowanie jest publikowane poprzez Platformę podmiotu trzeciego, niniejsza Licencja nie reguluje ani w żaden sposób nie zmienia relacji Użytkownika z Zewnętrznym operatorem na mocy zawartych z nim umów.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW:

Niniejsza Licencja reguluje warunki, na jakich niniejsze Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi oraz zakres dopuszczalnego wykorzystania. Poprzez pobranie lub jakiekolwiek uzyskanie dostępu do Oprogramowania (niezależnie, czy w ramach tworzenia Konta (zdefiniowanego poniżej), czy nie, oraz niezależnie, czy to na platformie Jagex, czy podmiotu trzeciego), Użytkownik potwierdza, że ukończył 18. rok życia oraz zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Licencji, lub w odniesieniu do użytkowników pomiędzy 13. a 18. rokiem życia, że rodzic lub opiekun prawny zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej Licencji. Mamy prawo do natychmiastowego unieważnienia praw w ramach tej Licencji i wstrzymania dostępu Użytkownika do Oprogramowania, jeśli uznamy, że nie uzyskaliśmy takiej akceptacji od rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik wraz z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) prawnym ma obowiązek zapoznania się z warunkami niniejszej Licencji. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za czyny dzieci poniżej 18. roku życia związane z wykorzystaniem Oprogramowania.

  • POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „TAK” LUB „INSTALUJ” LUB POPRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU, POBRANIE LUB ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA LUB INNE WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA LUB POWIĄZANEJ GRY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI (ORAZ NA WSZELKIE WARUNKI WŁĄCZONE DO NIEJ JAKO ODNIESIENIE) ORAZ POTWIERDZA, ŻE TAKIE WARUNKI LICENCJI SĄ DLA UŻYTKOWNIKA WIĄŻĄCE.

  • JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK „NIE” LUB „WYJŚCIE” I/LUB NIE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE UDZIELAMY UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, A UŻYTKOWNIK NIE OTRZYMUJE POZWOLENIA NA INSTALACJĘ, POBRANIE, UZYSKANIE DOSTĘPU, KOPIOWANIE LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. JAKAKOLWIEK KONTYNUACJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM INSTALACJA OPROGRAMOWANIA) OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI.

Oprócz warunków niniejszej Licencji wszelkie sposoby wykorzystania Oprogramowania podlegają naszej polityce prywatności oraz warunkom i postanowieniom dotyczącym wykorzystania Gry („Warunki i postanowienia”) oraz Zasadom gry RuneScape i Zasadom gry Old School RuneScape oraz wszelkim innym Zasadom gry, jakie od czasu do czasu firma Jagex może udostępniać („Zasady gry”), z których wszystkie są włączone do niniejszej Licencji jako odniesienie. Wyrażając zgodę na niniejszą Licencję Użytkownik potwierdza, że jest prawnie zobowiązany przez Politykę prywatności, Zasady gry oraz Warunki i postanowienia.

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę, że możemy dodawać lub zmieniać warunki niniejszej Licencji w dowolnym czasie. Mamy prawo wprowadzać zmiany warunków niniejszej Licencji w celu odzwierciedlenia: (a) zmian obowiązujących przepisów; (b) wymogów prawnych i bezpieczeństwa; (c) stosownych wytycznych lub kodeksów postępowania; (d) dostosowań technicznych; (e) w celu poprawy przejrzystości i spójności; (f) w celu odzwierciedlenia zmian w potrzebach naszych użytkowników oraz naszych priorytetów biznesowych lub (g) z jakiegokolwiek innego powodu.

Jakakolwiek zmiana niniejszej Licencji wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu, a kontynuacja wykorzystania Oprogramowania w jakikolwiek sposób (czy to na platformie Jagex, czy podmiotu trzeciego) stanowi dalszą akceptację zaktualizowanych warunków niniejszej Licencji, wraz z aktualizacjami lub zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu. W związku z powyższym zalecamy, by Użytkownik regularnie sprawdzał warunki i postanowienia niniejszej Licencji. Aktualna treść Licencji jest dostępna tutaj.

1 PRZYZNAWANIE I ZAKRES LICENCJI

1.1 Pod warunkiem postępowania przez Użytkownika zgodnie z niniejszą Licencją, niniejszym przyznajemy Użytkownikowi ograniczoną, odwołalną, nieodpłatną, niewyłączną, niezbywalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu licencję na wykorzystanie Oprogramowania, wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Określamy wyraźnie, że utworzenie Konta (jak zdefiniowano w Punkcie 4. poniżej) w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania w celu zrozumienia, analizy, dekompilacji, odzwierciedlenia, zmiany, adaptacji, dostosowania, poddawania inżynierii wstecznej, kopiowania, reprodukcji lub przesyłu takiego legalnego Oprogramowania lub wykonania czynności o podobnym charakterze lub równoważnych, wykracza poza zakres „wykorzystania do celów osobistych i niekomercyjnych” i stanowi rażące naruszenie warunków niniejszej Licencji.

1.2 Podczas pobierania i uzyskiwania dostępu do Oprogramowania lub przesyłania treści z Oprogramowania, zastosowanie mogą mieć standardowe opłaty sieciowe i/lub szerokopasmowe. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty związane z opłatą za przesył danych i nałożone przez operatora sieci zgodnie z umową Użytkownika z dostawcą usług internetowych, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

2 OGRANICZENIA

2.1 Poza wyjątkami wyraźnie opisanymi w niniejszej Licencji, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie (oraz nie dopuści, nie będzie zachęcać ani namawiać innych bezpośrednio lub pośrednio do):

a. w całości lub w części, kopiować, reprodukować, dezasemblować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania (lub jego części), poza przypadkami, gdy takie kopiowanie nastąpi jako wyjątek podczas normalnego wykorzystywania oprogramowania;

b. wypożyczać, sprzedawać, dzierżawić, udzielać dalszych licencji, wynajmować, publikować, prezentować, dystrybuować ani w inny sposób przesyłać do podmiotu trzeciego niniejszego Oprogramowania, jakiejkolwiek jego kopii, ani w całości, ani w części;

c. odzwierciedlać, tłumaczyć, zmieniać, wprowadzać modyfikacji, łączyć, adaptować, ani dostosowywać, w całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania, ani dopuszczać, by Oprogramowanie lub jego jakakolwiek część została połączona lub włączona do innych programów;

d. łączyć, wiązać, integrować wokół, integrować ani dostosowywać jakiegokolwiek oprogramowania, komponentów lub funkcji dodatkowych podmiotu trzeciego z Oprogramowaniem ani jakąkolwiek jego częścią, w jakikolwiek sposób;

e. wykorzystywać lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania ani jakiejkolwiek jego części do jakichkolwiek celów obejmujących cel komercyjny;

f. dezasemblować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie całości lub części Oprogramowania ani podejmować prób wykonania takich czynności, z wyjątkiem zakresu, który nie może zostać zakazany przez prawo;

g. obchodzić ani podejmować prób obejścia jakichkolwiek zabezpieczeń lub środków technicznych (w tym ujawniać jakiegokolwiek kodu) w odniesieniu do Oprogramowania, w tym poprzez wykorzystanie technik i technologii znanych na dzień dzisiejszy lub opracowanych w późniejszym czasie; h. przenosić, eksportować ani reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju, (i) który naruszałby przepisy dotyczące kontroli eksportu obowiązujące w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych lub (ii) jest inny niż kraj, w jakim udostępniliśmy Oprogramowanie Użytkownikowi.

2.2 W związku z Grą Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać jakiegokolwiek oprogramowania podmiotu trzeciego (w tym klienta gry, który nie został opracowany przez firmę Jagex lub który nie jest licencjonowany w ramach niniejszej Licencji), które podejmuje próbę lub umożliwia wykonanie jakichkolwiek zabronionych czynności, określonych w Punkcie 2.1. powyżej, w odniesieniu do Oprogramowania.

2.3 Wszelkie użycie Oprogramowania, które nie jest wyraźnie dopuszczalne przez warunki niniejszej Licencji, jest wyraźnie zabronione. Wszelkie użycie Oprogramowania stanowiące naruszenie Licencji i ograniczeń, jest uznawane za złamanie warunków niniejszej Licencji oraz/lub naruszenie naszych praw własności intelektualnej do i w związku z Oprogramowaniem (jak wyszczególniono poniżej).

2.4 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez Wielką Brytanię lub Stany Zjednoczone i (ii) nie znajduje się na żadnej liście zabronionych bądź ograniczonych stron prowadzonej przez Wielką Brytanię lub Stany Zjednoczone.

3 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1 Użytkownik potwierdza, akceptuje i wyraża zgodę, że wszelkie tytuły, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do i w związku Oprogramowaniem oraz jego wszystkimi kopiami (w tym, między innymi, wszelkie tytuły, kody komputerowe, motywy, obiekty, postacie, historie, slogany, miejsca, pojęcia, grafiki, obrazy, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, nagrania oraz efekty audiowizualne) w dowolnym miejscu na świecie należą do nas oraz/lub naszych licencjodawców.

3.2 Użytkownik potwierdza, że prawa otrzymane w ramach Oprogramowania są mu przyznawane na zasadzie licencji (a nie sprzedawane) oraz że Użytkownik nie posiada jakichkolwiek praw do ani w związku z Oprogramowaniem, poza prawem do wykorzystania go zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.

3.3 Użytkownik potwierdza, że nie posiada jakichkolwiek praw do lub w związku z dostępem do Oprogramowania w formacie kodu źródłowego, chyba że w ramach Licencji zostało to wyraźnie podane.

3.4 W żadnym przypadku Oprogramowane nie stanowi oprogramowania „o otwartym dostępie do kodu źródłowego” ani „ogólnie dostępnego”.

4 KONTA

4.1 W celu uzyskania dostępu i wykorzystywania Oprogramowania oraz uzyskania dostępu do Gry (poprzez platformę Jagex lub podmiotu trzeciego), Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się i otwarcie konta („Konta”) oraz podanie określonych danych osobowych, takich jak, na przykład, imię i nazwisko oraz adres e-mail („Rejestracja”). Nasza Polityka prywatności zawiera informacje w jaki sposób informacje tego typu są gromadzone i wykorzystywane. W przypadku utworzenia Konta na platformie Jagex, Konto podlega niniejszym Warunkom i postanowieniom. Warunki niniejszej Licencji zostają automatycznie włączone jako część Warunków i postanowień.

5. INTEGRACJA USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH ORAZ POTWIERDZENIE WARUNKÓW OPROGRAMOWANIA PODMIOTÓW TRZECICH

5.1 Od czasu do czasu w Oprogramowaniu może następować integracja usług lub platform podmiotu trzeciego.

5.2 Tego rodzaju usługi lub platformy podmiotu trzeciego mogą ogólnie wymagać wyrażenia przez Użytkownika zgody na warunki i postanowienia takiego podmiotu trzeciego oraz skonfigurowanie oddzielnego Konta lub zarejestrowanie Użytkownika w ramach podmiotu trzeciego w celu otrzymania usług i dostępu do platformy (platform) podmiotu trzeciego. Warunki, na jakich usługi lub platformy podmiotu trzeciego współpracują z Użytkownikiem oraz udostępniają informacje lub dane Oprogramowaniu lub nam, są określane przez podmiot trzeci. Przed wyrażeniem zgody na otrzymanie usług lub dostępu do platform podmiotu trzeciego Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami i postanowieniami podmiotu trzeciego.

5.3 Oprogramowanie może wykorzystywać lub obejmować oprogramowanie podmiotu trzeciego („Oprogramowanie podmiotu trzeciego”). Lista Oprogramowań podmiotu trzeciego wykorzystywanych aktualnie w ramach RuneScape Client oraz/lub w ramach Old School RuneScape Client oraz/lub w ramach Programu uruchamiającego Jagex oraz/lub w ramach innych Gier publikowanych przez firmę Jagex, jest dostępna tutaj, wraz ze wszystkimi warunkami i ograniczeniami dotyczącymi wykorzystywania. Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania, zmiany i dodawania pozycji do listy Oprogramowanie podmiotu trzeciego, zgodnie z potrzebami, od czasu do czasu.

5.4 Jeśli Użytkownik zintegruje jakiekolwiek oprogramowanie podmiotu trzeciego (włącznie z klientem gry podmiotu trzeciego) lub usługę („Usługi podmiotów trzecich zainstalowane przez użytkownika”) z Oprogramowaniem, wówczas bez uszczerbku dla ogólnego brzmienia punktu 8 niniejszej Licencji, firma Jagex nie będzie, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, odpowiedzialna w żadnej formie za jakąkolwiek awarię Oprogramowania (lub jakiejkolwiek usługi świadczonej przez firmę Jagex w związku z Oprogramowaniem) spowodowaną w wyniku działania Usługi podmiotów trzecich zainstalowanej przez użytkownika. Firma Jagex nie przeprowadza audytów, nie reguluje ani nie zatwierdza Usług podmiotów trzecich zainstalowanych przez użytkownika. Korzystanie z Usług podmiotów trzecich zainstalowanych przez użytkownika za pomocą Oprogramowania odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika, a firma Jagex nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności. To wyłacznie na Użytkowniku spoczywają wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające z takiego korzystania.

6 SUBSKRYPCJE I ANULOWANIE

6.1 Uzyskanie dostępu i wykorzystywanie określonych funkcji Oprogramowania może wymagać subskrypcji i/lub dokonywania płatności. Subskrypcje oraz płatności, wraz z zasadami zwrotów i anulowania, podlegają ściśle warunkom niniejszej Licencji oraz ogólnym Warunkom i postanowieniom.

7 ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

7.1 W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE „W STANIE W JAKIM JEST”, Z WSZELKIMI USTERKAMI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI, WYRAŹNYCH LUB DOMYŚLNYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMYŚLNYCH GWARANCJI STANU, JAKOŚCI, ZADOWOLENIA KLIENTA, NIEPRZERWANEGO UŻYTKOWANIA, SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO SPECYFICZNEGO WYKORZYSTANIA LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. UŻYTKOWNIK UŻYTKUJE JE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. FIRMA JAGEX NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE ZAWIERA BŁĘDÓW ORAZ ŻE BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁO LUB BĘDZIE KOMPATYBILNE Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM LUB ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ USUNIĘTE.

7.2 W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE MOŻLIWY BĘDZIE NIEPRZERWANY DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB ŻE NIE WYSTĄPIĄ AWARIE, BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB UTRATA PRZESŁANYCH INFORMACJI, ANI ŻE NIE DOJDZIE DO PRZESYŁU WIRUSÓW POPRZEZ OPROGRAMOWANIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ UZYSKIWAĆ DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB JE UŻYTKOWAĆ W CZASIE I MIEJSCU PRZEZ NIEGO WYBRANYM ANI ŻE UZYSKA ODPOWIEDNIĄ WYDAJNOŚĆ OPROGRAMOWANIA WSZĘDZIE LUB W OKREŚLONYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I UZNAJE, ŻE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH LOKALNIE PRAW W MIEJSCU, GDZIE UZYSKUJE DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB Z NIEGO KORZYSTA.

7.3 UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE ZOSTAŁO OPRACOWANE W CELU SPEŁNIANIA JEGO INDYWIDUALNYCH WYMOGÓW ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA JEGO WYMOGI.

7.4 W ZAKRESIE, W JAKIM DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ POPRZEZ PLATFORMĘ PODMIOTU TRZECIEGO LUB JEST ONO Z NIEJ POBIERANE, ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE 7 SĄ POWTARZANE W IMIENIU ZEWNĘTRZENGO OPERATORA I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, A WSZELKIE INNE ODNESIENIA DO ZAIMKA „MY” NALEŻY INTERPRETOWAĆ ZGODNIE Z POWYŻSZYM. TACY ZEWNĘTRZNI OPERATORZY I ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE MAJĄ OBOWIĄZKU ZAPEWNIANIA WSPARCIA ANI INNYCH USŁUG W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NA MOCY NINIEJSZEJ LCENCJI.

8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1 ZGODNIE Z PUNKTEM 8.3, FIRMA JAGEX I/LUB ŻADEN OPERATOR ZEWNĘTRZNY I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH, AWARIĘ LUB USTERKĘ KOMPUTERA ANI ZA WSZELKIE INNE STRATY LUB SZKODY. PONADTO FIRMA JAGEX I/LUB ŻADEN OPERATOR ZEWNĘTRZNY I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY DOTYCZĄCE ZASOBÓW CYFROWYCH, TAKICH JAK POSTACIE, TOWARY LUB WALUTA WIRTUALNA W GRZE, KONTA ANI STATYSTYKI. FIRMA JAGEX I/LUB ŻADEN OPERATOR ZEWNĘTRZNY I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZERWY W DOSTAWIE USŁUGI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ ZA ZAKŁÓCENIA W ISP (INTELIGENTNYM PRZETWARZANIU SYGNAŁÓW), AWARIE OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU ANI ZA WSZELKIE INNE ZDARZENIA, KTÓRYCH SKUTKIEM MOŻE BYĆ UTRATA DANYCH BĄDŹ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE USŁUG. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA JAGEX I/LUB ŻADEN OPERATOR ZEWNĘTRZNY I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE.

8.2 W ramach warunków niniejszej Licencji Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo nasza całkowita odpowiedzialność, wynikająca z umowy, deliktu, odpowiedzialności obiektywnej czy innej i odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty, wydatki lub szkody, nie może przekraczać (w sumie) wartości pieniężnej równej opłatom subskrypcyjnym, jednorazowym lub innym związanym z daną Grą w rzeczywistości wpłaconym przez Użytkownika firmie Jagex w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających datę pierwszego zgłoszenia podstawy roszczenia.

8.3 Żaden warunek niniejszej Licencji nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za: (a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; (b) oszustwa lub podanie nieprawdziwych informacji; lub (c) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu przepisami prawa Anglii.

9 UNIEWAŻNIENIE

9.1 Mamy prawo do natychmiastowego unieważnienia niniejszej Licencji i Konta użytkownika w Grze, jeśli Użytkownik dopuści się naruszenia warunków niniejszej Licencji.

9.2 W przypadku unieważnienia, bez względu na przyczynę: (a) wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Licencji ustają w trybie natychmiastowym; (b) Użytkownik ma obowiązek zaprzestania wykonywania wszelkich czynności dopuszczalnych w ramach niniejszej Licencji; (c) Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego skasowania lub usunięcia Oprogramowania z wszelkiego sprzętu komputerowego należącego do Użytkownika, oraz (d) dostęp oraz możliwość wykorzystywania przez Użytkownika Gry, zgodnie z Warunkami i postanowieniami, zostanie natychmiast wstrzymany i unieważniony.

10 POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1 Każda gwarancja oraz warunek (lub prawa i obowiązki) w ramach niniejszej Licencji funkcjonuje osobno.

10.2 Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Licencji, w tym każda gwarancja i warunek (lub prawa i obowiązki), zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny przez jakikolwiek sąd lub organ właściwy, legalność, ważność i wykonalność pozostałej części postanowień, w tym gwarancji i warunków niniejszej Licencji, pozostanie nienaruszona.

10.3 W ramach niniejszej Licencji mamy prawo przenieść nasze prawa i obowiązki na inną organizację, ale nie wpłynie to na prawa Użytkownika ani nasze obowiązki w ramach niniejszej Licencji. W ramach niniejszej Licencji Użytkownik nie ma prawa do przenoszenia ani przypisywania swoich obowiązków podmiotowi trzeciemu.

10.4 Jeśli nie wywiążemy się z egzekwowania jakichkolwiek zobowiązań Użytkownika w ramach tej Licencji lub jeśli nie wyegzekwujemy swoich praw względem Użytkownika lub jeśli wykonamy to z opóźnieniem, nie oznacza to, że zrzekamy się swoich praw względem Użytkownika oraz że Użytkownik nie musi postępować zgodnie z takimi obowiązkami.

10.5 Niniejsza Licencja, jej przedmiot jak i tworzenie, podlegają prawu Anglii i Walii. Zarówno Użytkownik, jak i my, wyrażamy zgodę, by sądy Anglii posiadały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z niniejszą Licencją lub Grą.

10.6 Niniejsza Licencja stanowi i zawiera całą umowę pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu licencji, pod warunkiem, że niniejsza Licencja współistnieje wraz z oraz nie zastępuje Warunków i postanowień oraz Polityki prywatności.

Niniejsza Licencja została opracowana oryginalnie w języku angielskim i może być tłumaczona na inne języki. Wersja angielskojęzyczna niniejszej Licencji jest wersją obowiązującą w przypadku konfliktu lub niespójności lub wymaganej klaryfikacji względem pozostałych wersji językowych. 

ZAŁĄCZNIK 1: SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO GRY MELVOR IDLE

1. INFORMACJE O NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

1.1 Warunki zawarte w niniejszym Załączniku 1 odnoszą się jedynie do gry Melvor Idle.

1.2 Melvor Idle to gra opracowana przez firmę Games by Malcs PTY Ltd., opublikowana przez firmę Jagex.

1.3 Wszystkie warunki i umowa zawarte w Licencji i obowiązujące pomiędzy Użytkownikiem a firmą Jagex uznaje się za wyraźnie dołączone do niniejszego Załącznika 1 (z wyjątkiem zakresu, który został wyraźnie zmieniony postanowieniami niniejszego Załącznika 1) i mają one taką samą moc i skutek, jak gdyby zostały zawarte w całości w niniejszym Załączniku 1. W zakresie, w jakim warunki zawarte w niniejszym Załączniku 1 są niezgodne z warunkami zawartymi w Licencji, charakter nadrzędny mają warunki zawarte w niniejszym Załączniku 1.

2 BRAK WYMOGU WYKUPIENIA SUBSKRYPCJI

2.1 Aby uzyskać dostęp i korzystać z funkcji premium, które są dostępne poza standardową, bezpłatną wersją gry Melvor Idle, wymagane jest dokonywanie jednorazowych płatności.

2.2 Gra Melvor Idle nie wymaga wykupienia subskrypcji (na przykład takiej, gdy od Użytkownika jest regularnie pobierana opłata za zachowanie możliwości dostępu do gry) ani regularnego dokonywania transakcji w grze (poza jednorazowymi płatnościami, o których mowa w punkcie 2.1), aby móc uzyskać dostęp do zawartości, o której mowa w punkcjie 6 Licencji, i takie działanie nie jest planowane w przyszłości.

3 MODY TWORZONE PRZEZ SPOŁECZNOŚCI

3.1 Gra Melvor Idle obsługuje modyfikacje (potocznie nazywane „modami”) tworzone przez społeczności związane z grą, w tym między innymi tworzenie nowych systemów, sprite'ów lub historii zmieniających podstawową wersję gry („Modyfikacje”).

3.2 Z zastrzeżeniem warunków Licencji (w szczególności niniejszego Załącznika 1) i wszelkich innych zasad, które firma Jagex publikuje okresowo, firma Jagex przyznaje Użytkownikowi niewyłączną, niezbywalną, niekomercyjną, ograniczoną i w pełni odwołalną licencję do gry Melvor Idle wyłącznie do tworzenia Modyfikacji do użytku w grze Melvor Idle.

3.3 Użytkownik nie może sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, udzielać licencji, dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać Modyfikacji dla celów zarobkowych.

3.4 Tworząc Modyfikacje, Użytkownik potwierdza, że nie posiada własności ani udziału do gry Melvor Idle lub jakiejkolwiek Modyfikacji, którą utworzył, poza wyjątkami wyraźnie omówionymi w niniejszym Załączniku 1.

3.5 Firma Jagex i jej podmioty stowarzyszone nie przeprowadzają audytów, nie regulują ani nie zatwierdzają Modyfikacji. Tworzenie lub wykorzystywanie Modyfikacji w grze Melvor Idle odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika, bez ponoszenia odpowiedzialności przez firmę Jagex lub jej podmioty stowarzyszone. To wyłącznie na Użytkowniku spoczywają wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające z takich Modyfikacji.

3.6 Wszystkie Modyfikacje muszą być zgodne z warunkami Licencji, z zastrzeżeniem, że:

a. Punkt 2.1c lub 2.1e Licencji nie uniemożliwia Użytkownikowi tworzenia Modyfikacji zgodzonych z postanowieniami niniejszego Załącznika 1 oraz

b. Punkt 2.1d lub 2.2 Licencji nie ogranicza Użytkownikowi możliwości korzystania z oprogramowania podmiotów trzecich lub zawartości do tworzenia Modyfikacji, pod warunkiem, że Użytkownik będzie w pełni przestrzegał warunków każdej powiązanej umowy licencyjnej użytkownika końcowego tego oprogramowania lub zawartości podmiotu trzeciego, a to oprogramowanie podmiotu trzeciego nie narusza praw własności intelektualnej firmy Jagex lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego ani żadnego warunku Licencji lub niniejszego Załącznika 1.

3.7 Użytkownik nie może tworzyć Modyfikacji, które są uznawane za:

a) pornograficzne, wulgarne, nieprzyzwoite, wulgarne, dyskryminacyjne (w oparciu o jakąkolwiek chronioną cechę, w tym m.in. rasę, religię, płeć, orientację seksualną itp.), niezgodne z prawem, mowę nienawiści, promujące przemoc, promujące spożywanie alkoholu, promujące korzystanie z wyrobów tytoniowych, hazard, promujące hazard, promujące zażywanie narkotyków, niezgodne z prawem działania lub niedopuszczalne z innego względu (według uznania firmy Jagex);

b) wprowadzające w błąd, mające na celu imitację lub faktycznie imitującą jakąkolwiek zawartość wytworzoną przez firmę Jagex lub jej podmioty stowarzyszone;

c) zawierające złośliwy kod (na przykład programy szpiegujące lub wirusy);

d) zawierające jakąkolwiek własność intelektualną z jakiejkolwiek innej gry opracowanej lub opublikowanej przez firmę Jagex lub jej podmioty stowarzyszone;

e) mogące negatywnie wpłynąć na reputację lub wartośc firmy Jagex lub jej podmiotów stowarzyszonych, albo

f) domniemanie naruszające lub faktycznie naruszające prawa własności intelektualnej firmy Jagex, jej podmiotów stowarzyszonych lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

3.8 Firma Jagex zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji udzielonej Użytkownikowi w odniesieniu do Modyfikacji jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Załącznika 1 lub Licencji i może wszcząć działania bez konieczności powiadomienia w celu usunięcia wszelkich Modyfikacji, które nie spełniają postanowień niniejszego Załącznika 1 lub Licencji.

3.9 Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Jagex i jej podmioty stowarzyszone za wszelkie szkody, straty, roszczenia, zobowiązania, grzywny, sankcje, udziały, kary, koszty, opłaty, wydatki i rekompensaty wynikające z lub związane z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem, które stanowią naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Załącznika 1.

3.10 Tworząc Modyfikacje, Użytkownik przyznaje firmie Jagex i jej podmiotom stowarzyszonym nieodpłatną, niewyłączną, nieodwołalną, zbywalną, podlegającą dalszemu licencjonowaniu licencję do użytku, modyfikacji i dystrybucji Modyfikacji obowiązującą na całym świecie. Niniejsza licencja pozostaje w mocy po zakończeniu obowiązywania Licencji i/lub Załącznika 1. Firma Jagex wymaga niniejszej licencji głównie w celu uniknięcia wpływy Modyfikacji na każdą przyszłą aktualizację gry Melvor Idle. Na przykład, jeśli niezależnie opracowana Modyfikacja jest podobna do zawartości planowanego kolejnego wydania gry Melvor Idle, firma Jagex nie może ryzykować podjęcia nieprzemyślanych kroków prawnych, które uniemożliwią jej wprowadzenie na rynek.

ZAŁĄCZNIK 2: SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO GRY SCUM

1. INFORMACJE O NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

1.1 Warunki zawarte w niniejszym Załączniku 2 odnoszą się jedynie do gry SCUM.

1.2 SCUM to gra opracowana przez firmę Gamepires d.o.o. i opublikowana przez firmę Jagex.

1.3 Wszystkie warunki i umowa zawarte w Licencji i obowiązujące pomiędzy Użytkownikiem a firmą Jagex uznaje się za wyraźnie dołączone do niniejszego Załącznika 2 (z wyjątkiem zakresu, który został wyraźnie zmieniony postanowieniami niniejszego Załącznika 2) i mają one taką samą moc i skutek, jak gdyby zostały zawarte w całości w niniejszym Załączniku 2. W zakresie, w jakim warunki zawarte w niniejszym Załączniku 2 są niezgodne z warunkami zawartymi w Licencji, charakter nadrzędny mają warunki zawarte w niniejszym Załączniku 2.

2. WYMÓG ZAKUPU

2.1 Aby uzyskać dostęp do podstawowej wersji gry SCUM, wymagane jest dokonanie jednorazowych płatności. W grze SCUM może być wymagane dokonywanie kolejnych jednorazowych płatności w celu uzyskania dostępu do funkcji premium i korzystania z nich, to samo może dotyczyć dodatkowej zawartości dostępnej do pobrania.

2.2 Gra SCUM nie wymaga wykupienia subskrypcji (na przykład takiej, gdy od Użytkownika jest regularnie pobierana opłata za zachowanie możliwości dostępu do gry) ani regularnego dokonywania transakcji w grze (poza jednorazowymi płatnościami, o których mowa w punkcie 2.1), aby móc uzyskać dostęp do zawartości, o której mowa w punkcie 6 Licencji.

3. TWORZENIE NARZĘDZI PODMIOTÓW TRZECICH

3.1 Gra SCUM oferuje możliwość tworzenia przez społeczność narzędzi podmiotów trzecich („Narzędzia podmiotów trzecich”) do interakcji w grze i uzupełnienia jej, w tym (ale nie wyłącznie) tworzenie chatbotów Discord.

3.2 Z zastrzeżeniem warunków Licencji (w szczególności niniejszego Załącznika 2) i wszelkich innych zasad, które firma Jagex publikuje okresowo, firma Jagex przyznaje Użytkownikowi niewyłączną, niezbywalną, niekomercyjną, ograniczoną i w pełni odwołalną licencję do gry SCUM wyłącznie w celu tworzenia Narzędzi podmiotów trzecich do użytku z Oprogramowaniem.

3.3 Wszystkie Narzędzia podmiotów trzecich oraz sposób ich tworzenia muszą być zgodne z warunkami Licencji, w tym między innymi z punktem 2.1c, z zastrzeżeniem, że:

a. Punkt 2.1d Licencji nie uniemożliwia Użytkownikowi tworzenia Narzędzi podmiotów trzecich zgodnych z postanowieniami niniejszego Załącznika 2 oraz

b. Punkt 2.1d lub 2.2 Licencji nie ogranicza Użytkownikowi możliwości korzystania z oprogramowania podmiotów trzecich lub zawartości do tworzenia Narzędzi podmiotów trzecich, pod warunkiem, że Użytkownik będzie w pełni przestrzegał warunków każdej powiązanej umowy licencyjnej użytkownika końcowego tego oprogramowania lub zawartości podmiotu trzeciego, a to oprogramowanie podmiotu trzeciego nie narusza praw własności intelektualnej firmy Jagex lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego ani żadnego warunku Licencji lub niniejszego Załącznika 2.

3.4 Tworząc Narzędzie podmiotu trzeciego, Użytkownik potwierdza, że nie posiada własności ani udziału do gry SCUM lub jakiegokolwiek Narzędzia podmiotu trzeciego, które utworzył, poza wyjątkami wyraźnie omówionymi w niniejszym Załączniku 2.

3.5 Użytkownik nie może sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, udzielać licencji, dystrybuować ani w żaden inny sposób wykorzystywać żadnego Narzędzia podmiotu trzeciego w celach komercyjnych, a każde takie Narzędzie podmiotu trzeciego musi być oferowane nieodpłatnie. Niezależnie od warunków zawartych w tym punkcie 3.5, Użytkownik może załączyć opcjonalny link do darowizny na dowolnej stronie, w dowolnym poście lub linku oferującym możliwość pobrania Narzędzia podmiotu trzeciego lub w inny sposób promować Narzędzie podmiotu trzeciego.

3.6 Użytkownik nie może tworzyć Narzędzi podmiotów trzecich, które są uznawane za:

a) pornograficzne, lubieżne, nieprzyzwoite, wulgarne, dyskryminacyjne (w oparciu o jakąkolwiek chronioną cechę, w tym m.in. rasę, religię, płeć, orientację seksualną itp.), niezgodne z prawem, mowę nienawiści, promujące przemoc, promujące spożywanie alkoholu, promujące korzystanie z wyrobów tytoniowych, hazard, promujące hazard, promujące zażywanie narkotyków, niezgodne z prawem działania lub niedopuszczalne z innego względu (według uznania firmy Jagex);

b) wprowadzające w błąd, mające na celu imitację lub faktycznie imitującą jakąkolwiek zawartość wytworzoną przez firmę Jagex lub jej podmioty stowarzyszone;

c) zawierające złośliwy kod (na przykład programy szpiegujące lub wirusy);

d) zawierające jakąkolwiek własność intelektualną z jakiejkolwiek innej gry opracowanej lub opublikowanej przez firmę Jagex lub jej podmioty stowarzyszone;

e) mogące negatywnie wpłynąć na reputację lub wartośc firmy Jagex lub jej podmiotów stowarzyszonych, albo

f) domniemanie naruszające lub faktycznie naruszające prawa własności intelektualnej firmy Jagex, jej podmiotów stowarzyszonych lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

3.7 Firma Jagex i jej podmioty stowarzyszone nie przeprowadzają audytów, nie regulują ani nie zatwierdzają Narzędzi podmiotów trzecich. Tworzenie lub wykorzystywanie Narzędzia podmiotu trzeciego w grze SCUM odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika i bez ponoszenia odpowiedzialności przez firmę Jagex lub jej podmioty stowarzyszone. To wyłącznie na Użytkowniku spoczywają wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające z takich Narzędzi podmiotów trzecich.

3.8 Firma Jagex zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji udzielonej Użytkownikowi w odniesieniu do Narzędzi podmiotów trzecich, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Załącznika 2 lub Licencji i może wszcząć działania bez powiadomienia w celu usunięcia wszelkich Narzędzi podmiotów trzecich, które nie spełniają postanowień niniejszego Załącznika 2 lub Licencji.

3.9 Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Jagex i jej podmioty stowarzyszone za wszelkie szkody, straty, roszczenia, zobowiązania, grzywny, sankcje, udziały, kary, koszty, opłaty, wydatki i rekompensaty wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania albo związane z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem, które stanowią naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Załącznika 2.