Streszczenie tego dokumentu, napisanego dla młodych ludzi, jest dostępne tutaj.

Warunki i postanowienia

Wersja 0.8

Data: maj 2024 r

1. Wstęp

Niniejsze warunki i postanowienia dotyczące wykorzystywania, wraz z naszą polityką prywatności, kodeksem postępowania, umowami licencyjnymi użytkownika końcowego legalnego oprogramowania („EULA”) oraz wszelkimi pozostałymi warunkami (wraz z wprowadzanymi zmianami) oraz inne dokumenty i polityki, do których podano wyraźne odwołanie w niniejszych warunkach i postanowieniach (dalej „Warunki”), regulują zasady wykorzystywania wszelkich produktów Jagex (jak zdefiniowano poniżej) udostępnianych użytkownikowi („Użytkownik”) przez firmę Jagex.

Produkt Jagex (jak zdefiniowano) jest udostępniany zgodnie z niniejszymi Warunkami przez firmę Jagex Limited („Jagex”, „my”, „nasza”, „nas”), firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii (pod numerem 3982706), oraz której siedziba jest zarejestrowana pod adresem 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Wielka Brytania. Nasz numer VAT to GB 791 951 784.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki stanowią umowę wiążącą prawnie pomiędzy Użytkownikiem a nami. Pobierając, przeglądając, instalując, uzyskując dostęp lub użytkując Produkt Jagex w jakikolwiek sposób, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien tworzyć konta („Konto”) związanego z Produktem Jagex, ani pobierać, instalować, przeglądać, wykorzystywać lub uzyskiwać dostępu do Produktu Jagex. Jeśli Konto zostało utworzone lub Produkt Jagex został użyty lub pobrany, ale Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, powinien natychmiast przerwać wykorzystywanie Produktu Jagex, anulować Konto i odinstalować je z urządzenia.

Użytkowanie Produktu Jagex może wymagać spełnienia warunków operatora platformy będącego podmiotem trzecim (np. warunki Apple App Store lub Google Play Store). W przypadku uzyskiwania dostępu do dowolnego produktu Jagex poprzez platformę podmiotu trzeciego, niniejsze Warunki obowiązują w odniesieniu do wykorzystywania Produktu Jagex jako dodatkowe do wszelkich warunków i postanowień narzuconych przez taką platformę podmiotu trzeciego.

ZACHOWAĆ KOPIĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. WARUNKI TE NALEŻY SPRAWDZAĆ ZA KAŻDYM RAZEM PODCZAS UŻYTKOWANIA PRODUKTU JAGEX, PONIEWAŻ MAMY PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN W WARUNKACH W DOWOLNYM CZASIE, ZGODNIE Z PROCEDURĄ OPISANĄ W PUNKCIE 3. PONIŻEJ.

2. Definicje

„Produkt(y) Jagex” oznacza odpowiednio wersję mobilną oraz platformę komputerową online gry „RuneScape” (znaną również jako „RuneScape 3” lub „RS3”) oraz „Old School RuneScape” (znaną również jako „OSRS”) oraz inne wersje gier i platform, jakie firma Jagex może udostępniać od czasu do czasu (istniejące aktualnie lub w przyszłości) zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz który obejmuje wszelkie oprogramowanie legalne wymagane do obsługi tych gier i uzyskiwania dostępu do platform, wszystkie aktualizacje, dodatkowe treści oraz ich zlokalizowane wersje, jak i wszelkie inne powiązane produkty, witryny internetowe, aplikacje i usługi udostępniane przez Jagex. NIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ STAŁEGO DOSTĘPU DO JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU JAGEX. CZĘŚĆ PRODUKTÓW JAGEX POSIADA OGRANICZENIA WIEKOWE.

Odniesienia do „Wstrzymania” lub do „Zatrzymania” Konta obejmują tymczasowe lub trwałe wyłączenie, zawieszenie, zablokowanie dostępu lub wyciszenie Konta. Jeśli Konto zostanie wyciszone, Użytkownik może kontynuować granie, ale korzystanie z czatu tekstowego nie będzie możliwe. Jeśli Konto zostanie Wyłączone lub nastąpi Zablokowanie dostępu, Użytkownik nie będzie mieć możliwości uzyskania dostępu do Konta, a wszelkie udzielone wcześniej licencje na wykorzystywanie Produktów Jagex zostaną tymczasowo lub trwale cofnięte. OZNACZA TO, ŻE UŻYTKOWNIK UTRACI KONTO, POSTACIE ORAZ WSZELKIE ELEMENTY I WALUTĘ POSIADANE W GRZE. W PRZYPADKU WYŁĄCZENIA KONT KREDYT SUBSKRYPCJI KONTYNUOWANY JEST DO WYGAŚNIĘCIA. Więcej informacji na temat tego, kiedy Jagex ma prawo Zatrzymać Konto Użytkownika znajduje się w punkcie 12. niniejszych Warunków.

„Subskrybent” służy do określenia użytkownika Produktu Jagex, który wnosi opłatę w celu uzyskania dostępu do ulepszonych funkcji danego Produktu Jagex. Więcej informacji na temat subskrypcji znajduje się w punkcie 11. niniejszych Warunków.

„Treść użytkownika” oznacza wszelkie informacje dowolnego rodzaju (w tym uwagi, sugestie, pomysły, grafiki, tekst, obrazy, wideo, informacje i wiadomości) przedstawiane, publikowane, przesyłane lub wysyłane przez użytkowników (Subskrybentów lub graczy darmowych) dotyczące lub powiązane z Produktami Jagex (w tym wszelkie treści użytkownika utworzone w grze, takie jak określony wygląd postaci). Produkty Jagex mogą obejmować elementy społeczne, które umożliwiają graczom kontaktowanie się lub czatowanie z innymi graczami. Wiadomości wymieniane pomiędzy graczami, czy to w ramach prywatnych wiadomości w grze, czy na forum publicznym, są objęte niniejszą definicją Treści użytkownika.

„Waluty wirtualne” to termin określający waluty w grze, które można zakupić w określonych Produktach Jagex. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 13. niniejszych Warunków.

Pozostałe warunki zostały zdefiniowane poniżej.

3. Zmiany niniejszych Warunków

Mamy prawo wprowadzać zmiany niniejszych Warunków w celu odzwierciedlenia: (a) zmian obowiązujących przepisów; (b) wymogów prawnych i bezpieczeństwa; (c) stosownych wytycznych lub kodeksów postępowania; (d) dostosowań technicznych Produktów Jagex; (e) w celu poprawy przejrzystości i spójności; (f) lub z jakiegokolwiek innego powodu według uznania firmy Jagex.

Podczas wykorzystywania Produktu Jagex należy zawsze sprawdzać Warunki. Kontynuacja wykorzystywania Produktu Jagex zostanie przez nas potraktowana jako akceptacja wszelkich zmian wprowadzonych w Warunkach w stosunku do wersji poprzedniej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, musi anulować Konto oraz — jeśli dotyczy — subskrypcję przed datą odnowienia.

4. Nastolatki oraz użytkownicy przed 18 rokiem życia

Produkty Jagex posiadają ograniczenia wiekowe, które uniemożliwiają utworzenie Konta użytkownikom poniżej 13 roku użycia. Utworzenie Konta ani wykorzystywanie Produktu Jagex, jeśli Użytkownik nie ukończył 13 roku życia, jest zabronione. Zarejestrowanie Konta w imieniu osoby poniżej tego wieku stanowi również złamanie niniejszych Warunków. W przypadku gdy organ klasyfikacji wiekowej (np. PEGI, ESRB, USK) lub platforma (np. Apple, Google Play) klasyfikuje określony Produkt Jagex jako odpowiedni do grania dla użytkowników w wieku 13 lat i starszych, to młodsi użytkownicy (a nawet właściciele Kont) nie mają prawa do gry, wykorzystywania ani uzyskiwania dostępu do określonego Produktu Jagex do czasu osiągnięcia określonej klasyfikacji wiekowej. We wszystkich pozostałych przypadkach, w odniesieniu do użytkowników pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, Użytkownik posiada prawo wykorzystywać Produkty Jagex z zastosowaniem wyłączeń opisanych powyżej i przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania (w tym obowiązującej klasyfikacji wiekowej określonej dla Produktu Jagex przez odpowiedni organ klasyfikacji wiekowej i/lub platformę) oraz po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego. Nie gromadzimy świadomie jakichkolwiek danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zgromadzone przez nas dane osobowe dotyczą osoby poniżej 13 roku życia, Konto zostanie Zatrzymane.

Jeśli Użytkownik jest osobą w wieku poniżej 18 roku życia to zgodnie z naszymi Warunkami wykorzystując Produkt Jagex potwierdza (tj. składa obietnicę), że posiada zgodę rodziców/opiekuna prawnego na wykorzystywanie Produktów Jagex. Jeśli uznamy, że taka zgoda nie została wydana, mamy prawo Zatrzymać Konto. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi Warunkami wraz z rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) prawnym. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za czyny dzieci poniżej 18 roku życia związane z wykorzystywaniem Produktów Jagex. Zalecamy, by rodzice i opiekunowie prawni zapoznali się z funkcjami nadzoru rodzicielskiego urządzeń, które przekazują dziecku.

Jeśli zostaniemy powiadomieni przez rodzica/opiekuna prawnego, że dziecko nieprawidłowo podało wiek podczas rejestracji dla Produktów Jagex, Zatrzymamy Konto pod warunkiem otrzymania satysfakcjonujących informacji stwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest faktycznie rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

Więcej informacji na temat Produktów Jagex oraz możliwości skontaktowania się z nami znajduje się w Poradniku dla rodziców

5. Bezpieczeństwo i nadużycia

Przed rozpoczęciem wykorzystywania Produktu Jagex należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie. Rodzice osób poniżej 18 roku życia powinni również zapoznać się z tymi informacjami.

Należy mieć świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystywaniem usługi obejmującej obszerne Treści użytkownika. Treści użytkownika mogą być niedokładne, przedatowane lub w inny sposób niewłaściwe. Nie możemy zagwarantować, że użytkownicy będą postępowali zgodnie z naszymi Warunkami, zasadami lub postępowali w inny odpowiedni sposób. Nie należy zakładać, że dana osoba jest tą, za którą się podaje. We własnym interesie nie należy podejmować próby skontaktowania się z użytkownikiem poza Produktem Jagex.

Jeśli Użytkownik jest ofiarą obraźliwego lub nieodpowiedniego zachowania lub otrzyma jakąkolwiek inną niechcianą wiadomość, należy zgłosić nam taką sytuację za pomocą przycisku „Zgłoś nadużycie” w grze, jak i zgłosić po pomoc z zewnątrz, na przykład do rodziców lub odpowiednich organów ścigania. Jeśli problemy będą się powtarzały lub jeśli ich rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące, Użytkownik musi zaprzestać wykorzystywania danych Produktów Jagex. Użytkownik może również skontaktować się z naszym zespołem wsparcia klienta

Technologie uniemożliwiające oszukiwanie.

W odniesieniu do Produktów Jagex możemy wykorzystywać technologie uniemożliwiające oszukiwanie. Podczas łączenia się z serwerem gry online technologie te mogą zostać aktywowane i monitorować grę Użytkownika, pliki związane z Produktem Jagex na komputerze Użytkownika lub w inny sposób uzyskujące dostęp do naszych serwerów oraz pamięć komputera Użytkownika wyłącznie do celów wykrywania i zapobiegania oszustwom.

Jeśli którakolwiek z technologii uniemożliwiających oszukiwanie wykryje oszustwo, mamy prawo zgromadzić informacje wymagane do celów śledztwa i ścigania, w tym nazwę Konta, szczegóły dotyczące nielegalnego programu podmiotu trzeciego oraz wykrytej modyfikacji plików Produktu Jagex oraz godzinę i datę wykrycia. Jeśli oszustwo zostanie przez nas stwierdzone, mamy prawo unieważnić niniejsze Warunki, zablokować dostęp do Produktów Jagex oraz Konto Użytkownika Jagex.

Monitory czatu

Posiadamy zautomatyzowane systemy monitorujące czaty pod kątem określonych słów kluczowych, które przekazują nam do przeglądu wybrane Treści użytkownika mogące stanowić zagrożenie. Ponadto wykorzystujemy ręczne i zautomatyzowane procesy do przeglądania wszelkich czatów zawierających frazy dostarczone nam przez fundację Internet Watch Foundation lub odnoszących się do ochrony dzieci albo w przypadku użytkowników, którzy wskazali, że mają mniej niż 13 lat.

Nasi pracownicy mogą również, realizując obowiązek zachowania należytej staranności, dokonać przeglądu rejestrów czatów w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik rozważa popełnienie samobójstwa lub skrzywdzenie innych użytkowników bądź podmiotów trzecich. Możemy także otwierać i przeszukiwać rejestry czatów w celu zidentyfikowania niezgodnych z prawem treści i podjęcia stosownych działań w razie ich wykrycia. Niezgodne z prawem treści obejmują (nie jest to ostateczna lista): napastowanie, groźby, dyskryminowanie, niewłaściwy użytek intymnych materiałów, wykorzystywanie seksualne, terroryzm, stosowanie przymusu i zachęcanie do popełnienia samobójstwa. Zgodnie z naszą Polityką prywatności mamy prawo dostarczyć rejestry czatów odpowiednim organom cywilnym lub karnym.

6. Konto i licencja

W celu wykorzystywania wielu funkcji Produktów Jagex wymagamy utworzenia Konta oraz — w odniesieniu do określonych wersji platform Produktów Jagex — pobrania i/lub instalacji określonego legalnego oprogramowania na urządzeniu Użytkownika. Utworzenie Konta może być wymagane przed pobraniem i instalacją jakiegokolwiek oprogramowania. Posiadaczom ważnych Kont nadajemy niewyłączną, niezbywalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu, osobistą licencję, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie, na dostęp i wykorzystywanie Produktów Jagex oraz (odpowiednio) na pobieranie i wykorzystywanie naszego oprogramowania i instalację Produktów Jagex na urządzeniu oraz na łączenie się z naszymi serwerami wyłącznie w celu wykorzystywania Produktów Jagex do celów osobistych i niekomercyjnych oraz pod warunkiem, że niniejsze Warunki będą ściśle przestrzegane przez cały czas. Określamy wyraźnie, że utworzenie Konta w celu uzyskania dostępu do legalnego oprogramowania w celu zrozumienia, dekompilacji, poddawania inżynierii wstecznej, kopiowania, reprodukcji lub przesyłu takiego legalnego oprogramowania, wykracza poza zakres „wykorzystywania do celów osobistych i niekomercyjnych”. Zastrzegamy wszelkie inne prawa, w tym prawa, tytuły i udziały w Produktach Jagex oraz powiązanych prawach własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno w inny sposób wykorzystywać, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, kopiować, odtwarzać, przesyłać, publicznie wykonywać, rozpowszechniać, wykorzystywać komercyjnie, dokonywać adaptacji, tłumaczyć, wprowadzać modyfikacji, kompletować, łączyć, udostępniać lub dostarczać innym osobom ani tworzyć dzieł pochodnych Produktów Jagex. Ponadto niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek narzędzi automatyzacji, botów, makr i narzędzi do obejścia istniejących mechanizmów technicznych lub zabezpieczeń, udostępnianie, sprzedaż lub zakup jakichkolwiek Kont, jakiekolwiek uczestnictwo w handlu w świecie rzeczywistym, korzystanie z wieku Kont w celu złamania któregokolwiek z niniejszych Warunków, wykorzystywanie znanych błędów w Produktach Jagex lub legalnym oprogramowaniu, podszywanie się pod pracownika, dyrektora lub przedstawiciela firmy Jagex, namawianie lub próba namowy (w tym namawianie innych do namowy) innych użytkowników do udostępnienia jakichkolwiek informacji o Koncie, uruchamianie lub próba uruchomienia jakiegokolwiek typu gier losowych w ramach Produktu Jagex lub w świecie rzeczywistym z wykorzystaniem jakiejkolwiek części Produktu Jagex (w tym wszelkich Walut wirtualnych); bezpośrednie lub pośrednie zachęcanie innych do złamania któregokolwiek z niniejszych Warunków; stosowanie nieodpowiedniego języka oraz zachowania, w tym wszelkich działań mogących zostać uznane jako obraźliwe, rasistowskie, obsceniczne, dyskryminujące; ani prosić o dane osobowe innych użytkowników; reklamowanie innych witryn internetowych w Produkcie Jagex lub na forach lub platformach mediów społecznościowych autoryzowanych przez firmę Jagex.

Poza sytuacjami opisanymi w niniejszych Warunkach, wykorzystywanie produktu Jagex nie nadaje Użytkownikowi jakichkolwiek praw, tytułów, udziałów ani licencji na własności intelektualne, do których może uzyskać dostęp poprzez Produkty Jagex. Poza sytuacjami opisanymi w niniejszych Warunkach, wszelkie wykorzystanie lub reprodukcja Produktów Jagex lub niniejszej własności intelektualnej jest surowo zabronione.

PRODUKTY JAGEX I WSZELKIE POWIĄZANE Z NIMI OPROGRAMOWANE SĄ PRZYZNAWANE UŻYTKOWNIKOWI NA ZASADACH LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANE. LICENCJA NIE NADAJE UŻYTKOWNIKOWI TYTUŁU ANI WŁASNOŚCI PRODUKTÓW JAGEX ANI OPROGRAMOWANIA.

Podczas konfiguracji Konta Produktu Jagex może pojawić się prośba o wybranie nazwy użytkownika, która będzie wykorzystywana do identyfikacji Użytkownika przez innych użytkowników. Na przykład nazwa postaci Produktu Jagex. Zabrania się stosowania nazwy użytkownika naruszającej prawa podmiotu trzeciego, podszywającej się pod personel firmy Jagex lub innych użytkowników, celowo mylącej, obraźliwej, rasistowskiej, obscenicznej, obelżywej, bezprawnej lub w innych sposób niestosownej lub naruszającej wymogi dotyczące nazwy użytkownika określone w odpowiednich zasadach dotyczących Produktów Jagex. Zastrzegamy sobie prawo (wedle własnego uznania) do zmiany dowolnej nazwy użytkownika z dowolnego powodu lub podjęcie działań, które uznamy za stosowne.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczania swojego hasła przez cały czas oraz do nieujawniania go osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim Koncie (w tym wszystkie działania wszystkich osób używających hasła Użytkownika do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika lub które użytkują urządzenie, na którym zainstalowano/lub pobrano Produkt Jagex lub powiązane oprogramowanie) oraz za postępowanie zgodne z wszelkimi licencjami nadanymi w ramach niniejszych Warunków oraz na wszelkie oprogramowanie. Wyraźnie zabrania się umożliwiania innym osobom korzystania z Konta Użytkownika lub grania lub uzyskiwania dostępu do Produktu Jagex w imieniu Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego Zatrzymania Konta Użytkownika, jeśli będzie wykorzystywane przez kogoś innego. Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego hasła Użytkownik musi chronić komputer i/lub urządzenie (jeśli dotyczy) przed wirusami i wszelkim kodem złośliwym, takim jak koń trojański, robaki, bomby czasowe, złośliwe oprogramowanie i programy szpiegujące. Hasło należy wykorzystywać zgodnie z wymogami haseł określonymi w zasadach dotyczących Produktu Jagex. PRACOWNICY JAGEX NIGDY NIE PROSZĄ UŻYTKOWNIKA O HASŁO.

Nie możemy zagwarantować, że Produkty Jagex są zabezpieczone przed robakami lub wirusami.

Zakazane jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Produktu Jagex, serwera, na którym przechowywany jest Produkt Jagex lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Produktem Jagex. Zakazane jest przeprowadzenie ataku na Produkty Jagex poprzez atak typu „odmowa dostępu” lub atak typu „rozproszona odmowa dostępu”. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych Computer Misuse Act (z 1990 roku). Naruszenie tego postanowienia zostanie zgłoszone do odpowiednich organów ścigania i zgodnie z naszą Polityką prywatności będziemy współpracować z tymi organami, udostępniając im tożsamość Użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo Użytkownika do wykorzystywania oraz licencje nadane w ramach niniejszych Warunków na Produkt Jagex ustaną ze skutkiem natychmiastowym, bez powiadomienia z naszej strony.

Jeśli Użytkownik uważa, że doszło do kradzieży jego hasła lub jeśli doszło do utraty lub kradzieży urządzenia, na którym Produkt Jagex lub powiązane oprogramowanie jest zainstalowane lub dostępne, lub jeśli Użytkownik uważa, że ktoś mógł uzyskać dostęp do Konta Użytkownika, należy natychmiast zgłosić żądanie odzyskania Konta poprzez menu główne Produktu Jagex. Do czasu powiadomienia nas o tym fakcie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje Konto.

7. Prawa własności intelektualnej, prawo własności oraz ograniczenia

Jagex ®, RuneScape ®, i Old School RuneScape ® są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Jagex Limited w Wielkiej Brytanii, W stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Nazwy, maki i loga wszelkich innych gier wideo publikowane przez Jagex, czy to istniejące aktualnie czy w przyszłości, są albo zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Jagex Limited lub są znakami towarowymi podmiotów trzecich i własnością ich odpowiednich właścicieli.

Zakazane jest tworzenie lub zapewnianie innych sposobów, dzięki którym inne osoby mogą wykorzystywać Produkt Jagex (w tym, między innymi, zastąpienie lub modyfikacja oprogramowania klient/serwer lub emulatory serwera). Należy pamiętać, że takie działania mogą stanowić czyn niedozwolony i/lub przestępstwo i zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w przypadku powzięcia informacji, że takie przestępstwa są popełniane.

Materiały (w tym, między innymi, wszelkie informacje, oprogramowanie, dane, tekst, fotografie, grafiki, dźwięki i wideo) umieszczone przez nas lub w naszym imieniu na Produkcie Jagex, są chronione naszym (lub należącym do naszych partnerów biznesowych/dostawców/reklamodawców lub licencjodawców) prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Wykorzystywanie tych materiałów lub wszelkich Produktów Jagex jest zakazane, chyba że jest ono zgodne z niniejszymi Warunkami i stanowi wyłącznie użytek do celów osobistych i niekomercyjnych.

Użytkownik potwierdza, że wszelkie prawa własności intelektualnej i pozostałe prawa dotyczące jakiegokolwiek Produktu Jagex, w tym, między innymi, wszelkie postacie w grze, treść Konta, Waluta wirtualna oraz elementy wirtualne w Produktach Jagex są oraz pozostaną własnością firmy Jagex i/lub jej licencjodawców. Poprzez licencję nadawaną w ramach niniejszych Warunków Użytkownik otrzymuje jedynie licencję ograniczoną, niezbywalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu (która może zostać cofnięta w dowolnym czasie) na wykorzystywanie treści i Produktu Jagex z zastrzeżeniem i zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wyłącznie do wykorzystania do celów osobistych i niekomercyjnych.

NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE NIE POSIADA WŁASNOŚCI, TYTUŁU ANI INNYCH UDZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE JAGEX LUB KONCIE, ORAZ NINIEJSZYM POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE WSZELKIE PRAWA ZWIĄZANE Z ORAZ DOTYCZĄCE KONTA SĄ ORAZ POZOSTANĄ NA ZAWSZE WŁASNOŚCIĄ ORAZ BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY FIRMIE JAGEX. Firma Jagex nie zezwala na: (a) przesył elementów wirtualnych lub Waluty wirtualnej wykraczających poza zasady odnoszące się do Produktu Jagex; (b) przesył Kont; lub (c) sprzedaż, podarowanie lub handel w świecie rzeczywistym jakimikolwiek elementami, które pojawiają się lub pochodzą z Produktu Jagex.

Firma Jagex zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania Produktu Jagex lub określonej części Produktu Jagex w dowolnym czasie, zarówno na stałe jak i tymczasowo, w którym to przypadku wszelkie licencje nadane Użytkownikowi w ramach wykorzystywania Produktu Jagex lub jego części zostaną automatycznie unieważnione lub zawieszone, a Konto Użytkownika zostanie Zatrzymane. W takim przypadku firma Jagex nie jest obowiązana do wypłaty zwrotów, korzyści lub odszkodowań na rzecz użytkowników w odniesieniu do braku kontynuacji elementów Produktu Jagex, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

8. Zasady gry

Użytkownik musi postępować zgodnie z aktualną wersją zasad, wytycznych i kodeksów postępowania lub instrukcji określonych w dowolnym Produkcie Jagex zawierającym nasze zasady gry, których aktualna wersja dla każdego Produktu Jagex została podana poniżej w formie łącza („Zasady gry”). Zasady gry są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków. Wszelkie użycie Produktu Jagex niezgodne z Zasadami gry wykracza poza zakres licencji nadanej przez niniejsze Warunki i jest zakazane.

Zasady gry RuneScape znajdują się tutaj

Zasady gry Old School RuneScape znajdują się tutaj

Zasady gry RuneScape: Światy Nowego Początku (RuneScape Fresh Start Worlds) znajdują się tutaj

9. Treści użytkownika

Niniejszym Użytkownik potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie przesyłane Treści użytkownika oraz że Użytkownik, a nie firma Jagex, ponosi pełną odpowiedzialność za Treści użytkownika, w tym ich legalność, wiarygodność, stosowność oraz pochodzenie i zgodność z wszystkimi przepisami prawa i rozporządzeniami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność oraz obowiązują go Warunki dotyczące Treści użytkownika, jak opisano w punkcie 10. poniżej.

Zastrzegamy sobie prawo, bez wcześniejszego powiadamiani lub zwrotu kosztów, do monitorowania, rejestrowania, zawieszenia, usunięcia lub skasowania Treści użytkownika i/lub zawieszenia lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika i/lub ujawnienia odpowiednim organom wszelkich Treści użytkownika jeśli: (a) są one przedmiotem skargi; (b) uznamy lub podejrzewamy, że naruszają lub mogą naruszać nasze Warunki (w tym naszą politykę dotyczącą standardów treści) lub zasady Produktu Jagex (w tym Zasady gry); (c) jeśli uznamy, że podjęcie takich kroków jest wymagane w ramach ochrony nas lub innych; (d) popełniono przestępstwo lub czyn niedozwolony; lub (e) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub odpowiednie organy władzy.

Jeśli Użytkownik chce powiadomić firmę Jagex o skardze w odniesieniu do Treści użytkownika (w tym rzekomo oszczerczego oświadczenia), które zawarto w naszej witrynie internetowej lub w odniesieniu do Produktu Jagex w dowolnym formacie oraz uważa, że takie Treści użytkownika naruszają Warunki opisane w punkcie 10., powinien wysłać wiadomość do naszego zespołu wsparcia klienta podając następujące informacje:

 1. Swoje dane kontaktowe, w tym pełne imię i nazwisko, nazwę gracza (jeśli dotyczy), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

 2. Pełne szczegóły dotyczące materiału skargi oraz powody składania skargi.

 3. Dokładny i pełny adres URL miejsca, gdzie materiał został znaleziony oraz zrzut ekranu materiału z gry.

 4. Jeśli żądanie dotyczy praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, należy podać dowód potwierdzający bycie właścicielem praw lub oświadczenie, pod karą krzywoprzysięstwa, że jest się właścicielem praw lub upoważnionym przedstawicielem właściciela praw.

Użytkownik posiada możliwość usunięcia Treści użytkownika, które zostały przez niego opublikowane na forum Produktu Jagex. Można tego dokonać poprzez funkcje edycji w Produkcie Jagex. Jeśli potrzebna jest pomoc w tym zakresie, należy skontaktować się z firmą Jagex poprzez sekcję wsparcia klienta danej witryny internetowej, aplikacji lub urządzenia z Produktem Jagex. Należy mieć świadomość, że usunięcie Treści użytkownika z widoku publicznego nie zapewnia pełnego lub kompleksowego usunięcia opublikowanej Treści użytkownika.

10. Polityka dotycząca standardów treści

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie utworzone lub opublikowane przez niego Treści użytkownika spełniają wymogi zawarte w niniejszym punkcie 10. Wymogi te odnoszą się dodatkowo do polityk Treści użytkownika w naszych witrynach internetowych, jak wszelkie polityki dotyczące publikacji na forum firmy Jagex, czatu w grze, widomości prywatnych oraz pozostałych polityk publikowanych w naszych witrynach internetowych od czasu do czasu.

Poza wyrażeniem zgody na postępowanie zgodne z tymi postanowieniami, Użytkownik zobowiązuje się również do postępowania zgodnego z ich duchem. Zabronione jest zachęcanie lub wspomaganie innych użytkowników w naruszaniu tych postanowień. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność na własne Treści użytkownika, w tym wszelkie Treści użytkownika umieszczane w Wikipedii lub na forum lub platformie do udostępniania podmiotu trzeciego lub w mediach społecznościowych.

Treści użytkownika:

 • Muszą:

  • być dokładne, kompletne, przesyłane lub wysyłane w dobrej wierze i zgodnie ze wszystkimi przepisami, rozporządzeniami, kodeksami postępowania; oraz
  • być przesyłane lub wysyłane tylko jeśli Użytkownik posiada prawo własności do takiej treści, posiada odpowiednie upoważnienie od właściciela praw lub inne umocowanie prawne.
 • Nie mogą:

  • być w żaden sposób obsceniczne, nacechowane nienawiścią, podżegające, zawierające groźby, celowo mylące, napastliwe, o wyraźnie seksualnym charakterze, oszukańcze lub fałszywe;

  • zachęcać do przemocy lub dyskryminacji, zachęcać lub wspierać działania niezgodne z prawem lub uznawane za niestosowne z innych powodów;

  • być obraźliwe ani stanowić naruszenia praw jednostki do prywatności;

  • naruszać prawa własności intelektualnej lub innych praw podmiotu trzeciego, w tym praw autorskich, znaków towarowych, praw do baz danych oraz wszelkich praw do zachowania poufności i podobnych;

  • stanowić próby lub powodować rozprzestrzeniania informacji fałszywej, niedokładnej lub mylącej;

  • stanowić próby lub powodować podszywania się pod inną osobę lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości, współpracy lub powiązania z jakąkolwiek inną osobą;

  • zawierać hiperłączy lub powiązań do witryn internetowych podmiotu trzeciego;

  • zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy, programów szpiegujących, oprogramowania z reklamami lub żadnych innych programów szkodliwych lub podobnych do kodu komputera i zaprojektowanych w celu wpływania na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, osprzętu lub sieci;

  • ujawniać szczegółów umożliwiających Użytkownikowi lub komukolwiek innemu bycie zidentyfikowanym lub umożliwiać nawiązania kontaktu poza grą (np. nazwisko, adres pocztowy/e-mail, numer telefonu);

  • mieć jakiegokolwiek celu komercyjnego;

  • zawierać poczty śmieciowej, spamu, schematów sprzedaży piramidalnej lub podobnych; lub

  • składać się z jakichkolwiek innych treści, które w naszej opinii naruszają lub mogą naruszać ducha lub intencje będące podstawą każdego z powyższych punktów z sekcji „Nie mogą”.

Użytkownik wyraża zgodę, że przesyłając do nas dowolne materiały jakiegokolwiek rodzaju (w tym, między innymi, publikując treści w ramach czatu) w ramach dowolnego celu związanego z Produktem Jagex (np. sugestie lub pomysły dotyczące gry lub wkłady w dowolnej witrynie galerii), przekazuje nam niewyłączną, wieczystą, nieodwołalną, zbywalną, podlegającą dalszemu licencjonowaniu, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję na wykorzystywanie, wprowadzanie modyfikacji, kopiowanie, publiczne wykonywanie, publiczne przedstawianie, reformatowanie, tłumaczenie, publikowanie (w części lub w całości) oraz rozpowszechnianie takich Treści użytkownika do dowolnych celów, w tym udostępnianie takich Treści użytkownika podmiotom trzecim, pod warunkiem, że firma Jagex nie wykorzysta Treści użytkownika niezgodnie z Polityką prywatności. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw osobistych w zakresie dopuszczalnym przez prawo i potwierdza, że nie wycofa dostarczonych materiałów ani nie podejmie próby pobrania opłat za ich wykorzystanie. Ponadto Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich i intelektualnych w odniesieniu do przesłanych materiałów oraz że dostarczone materiały w żaden sposób nie naruszają praw innych osób ani podmiotów.

Wszelkie Treści użytkownika przesyłane przez Użytkownika do Produktu Jagex są uznawane za jawne i niezastrzeżone. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszelkie przesłane Treści użytkownika są jego treściami oryginalnymi, nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich oraz że Użytkownik posiada wszelkie wymagane prawa oraz zgody na dostarczenie nam takich Treści użytkownika.

Użytkownik potwierdza, że nie posiada prawa własności lub innych praw udziałowych w Produkcie Jagex lub tworzonych Treściach użytkownika, z wyjątkiem wyraźnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. Użytkownik akceptuje, potwierdza i wyraża zgodę, że wszelkie udziały w jakichkolwiek elementach Treści użytkownika, które reprezentują, stanowią, pochodzą lub są oparte o jakiekolwiek prawa własności intelektualnej istniejące w ramach Produktu Jagex (w tym, między innymi, wszelki kod komputerowy, motywy, obiekty, postacie, nazwy postaci, historie, dialogi, slogany, miejsca, pojęcia, grafiki, obrazy, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne lub tekst), w tym, między innymi, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne własności intelektualne dotyczące i związane z powyższym, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, są własnością lub działają na korzyść firmy Jagex i jej licencjodawców.

11. Wstrzymanie konta Użytkownika przez firmę Jagex

Jeśli stwierdzimy podstawy do uznania, że

 1. Nasze Warunki lub jakiekolwiek zasady dotyczące Produktu Jagex (w tym Zasady gry) zostały lub mogły zostać naruszone lub zostaną naruszone; oraz/lub

 2. wystąpiło działanie o charakterze oszukańczym, niezgodne z prawem lub obraźliwe; oraz/lub

 3. wymagane jest, w celu zapobiegnięcia lub zatrzymania wyrządzenia szkód lub zniszczeń w stosunku do nas, jakiegokolwiek Produktu Jagex, innych graczy, ogólnego interesu publicznego lub Użytkownika (jeśli, np. uznamy, że Użytkownik wydaje nadmierną ilość pieniędzy na elementy wirtualne lub treści związane z Produktem Jagex), to:

Wedle własnego uznania, mamy prawo w dowolnym czasie: (i) Zatrzymać (jak zdefiniowano powyżej) dowolne lub wszystkie konta Użytkownika związane z Produktami Jagex; (ii) ograniczyć dostęp do przesyłania treści lub innej funkcji Produktu Jagex lub powiązanych usług; (iii) ograniczyć dostęp do lub skasować Walutę wirtualną lub elementy zakupione za pomocą Waluty wirtualnej. Działania te mogą spowodować utratę rzeczywistych pieniędzy wpłaconych w ramach zakazanych transakcji, takich jak sprzedaż Konta. Jeśli podejmiemy jakiekolwiek z powyższych działań, Użytkownik posiada prawo do odwołania. Szczegóły znajdują się tutaj

NIE GWARANTUJEMY STAŁEGO DOSTĘPU DO JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU JAGEX ANI ŻE PRODUKT JAGEX ORAZ WSZELKIE POWIĄZANE USŁUGI I TREŚCI BĘDĄ DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY CZAS, WE WSZYSTKICH MIEJSCACH LUB O OKREŚLONYM CZASIE ANI ŻE BĘDZIEMY KONTYNUOWALI OFEROWANIE TYCH PRODUKTÓW JAGEX, POWIĄZANYCH USŁUG I TREŚCI PRZEZ OKREŚLONY CZAS. PO WŁAŚCIWYM POWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA (I BEZ POWODU) FIRMA JAGEX MA PRAWO ZATRZYMAĆ JAKIEKOLWIEK KONTO, A UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE NIE JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZWROTU JAKICHKOLWIEK KWOT WPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM.

12. Subskrypcja i anulowanie

Jagex nie będzie ponosić odpowiedzialności za podatek od użytkowania lub sprzedaży, któremu użytkownik może podlegać w związku z korzystaniem z produktów Jagex. Jeśli jakiekolwiek podatki związane z użytkowaniem lub sprzedażą są należne w związku z korzystaniem z produktów Jagex, Jagex może obciążyć użytkownika takimi podatkami, dodatkowo do subskrypcji i wszelkich innych płatności należnych Jagex od użytkownika.

Zgadzając się na niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza wobec Jagex, że jest autoryzowanym użytkownikiem wszelkich informacji lub metod płatności, które przekazuje Jagex lub używa w związku z jakimikolwiek produktami Jagex, w tym między innymi wszelkich danych karty kredytowej lub innych kart płatniczych, numerów PIN, kluczy lub kont powiązanych z tą płatnością, a także upoważnia Jagex do obciążenia karty kredytowej lub przetworzenia płatności przez odpowiednie zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności kwotami do zapłaty przez użytkownika.

Jagex może wymagać od użytkownika podania adresu lub innych danych osobowych w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa podatkowego. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik oświadcza, że taki adres jest miejscem zamieszkania użytkownika i że wszelkie inne takie dane są dokładne i aktualne oraz że użytkownik nie korzysta i nie będzie używać proxy IP ani żadnych innych metod ukrycia miejsca zamieszkania użytkownika, w celu obejścia ograniczeń geograficznych dotyczących zawartości gry, zakupu po cenie nie obowiązującej w danym kraju lub obszarze zamieszkania lub w jakimkolwiek innym celu. Jeśli użytkownik podejmie takie działania, Jagex może zablokować użytkownikowi dostęp do konta.

Korzystanie z określonych funkcji Produktów Jagex wymaga subskrypcji. Jeśli Użytkownik wnioskuje o subskrypcję, wszystkie przesłane informacje muszą być prawdziwe i dokładne (w tym, między innymi, miejsce złożenia wniosku, numer i data wygaśnięcia karty debetowej/kredytowej oraz pozostałe szczegóły płatności), a Użytkownik poniżej 18 roku życia musi posiadać odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę wszystkich opłat związanych z subskrypcją, w tym należnych podatków, obowiązujących w chwili wnioskowania. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie ceny podane dla krajów UE zawierają podatek VAT.

Przesyłając zamówienie Użytkownik składa ofertę na subskrypcję odpowiedniej części Produktów Jagex. Oferta zostanie zaakceptowana, a umowa rozpocznie obowiązywać gdy: (i) na Konto pocztowe Użytkownika wyślemy wiadomość potwierdzającą otrzymanie zapłaty lub (ii) Użytkownik uzyska możliwość zalogowania się do części przeznaczonej wyłącznie dla Subskrybentów Produktu Jagex (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

WSZYSTKIE PŁATNOŚCI ZA SUBSKRYPCJE BĘDĄ NADAL POBIERANE Z GÓRY W OKREŚLONYCH ODSTĘPACH (NP. CO MIESIĄC W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI MIESIĘCZNYCH LUB CO MIESIĄC PO ZAKOŃCZENIU POCZĄTKOWEGO BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO, GDZIE ZOSTAŁO TO WSKAZANE I USTALONE) DO CZASU ANULOWANIA SUBSKRYPCJI (NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO NASZEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ KARTY KREDYTOWEJ KLIKAJĄC PONIŻSZE ŁĄCZE I ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJI O ANULOWANIU SUBSKRYPCJI PODANYMI PONIŻEJ). ODNOWIENIE PŁATNOŚCI BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ 3 DNI PRZED DATĄ ZAKOŃCZENIA AKTUALNEGO OKRESU SUBSKRYPCJI.

Płatności wykonane kartą kredytową/debetową podlegają również naszym warunkom dotyczącym karty kredytowej/debetowej, które stanowią część niniejszych Warunków.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kwoty lub Warunków naszych opłat subskrypcyjnych w dowolnym czasie. Dotyczy to wyłącznie Subskrybentów, którzy po nastąpieniu takiej zmiany, podejmą decyzję o nowej subskrypcji lub dokonają ponownej subskrypcji (po wygaśnięciu wcześniejszych subskrypcji) i wyrażą zgodę na nowe opłaty/warunki zgodnie z niniejszymi Warunkami. W przypadku aktualnych Subskrybentów, który dokonali subskrypcji przed wprowadzeniem zmian w kwotach opłat subskrypcyjnych i/lub warunkach i pod warunkiem, że istniejąca subskrypcja Subskrybenta nie wygasła lub nie została unieważniona się lub natura i rodzaj subskrypcji nie zmienił się, Subskrybenci nie będą objęci późniejszymi zmianami.

Zastrzegamy sobie prawo do pobrania od Użytkownika opłat w przypadku nieautoryzowanego wykorzystania subskrypcji Użytkownika przez podmioty trzecie.

Anulowanie subskrypcji

Użytkownik posiada prawo anulowania subskrypcji w dowolnym czasie klikając tutaj lub przechodząc do sekcji Zarządzanie kontem na ekranie menu Produktu Jagex.

Po anulowaniu, dalsze opłaty subskrypcyjne nie będą pobierane od Użytkownika. Wszelkie płatności dokonane w ramach subskrypcji (w tym płatności z góry za subskrypcję obejmującą niewykorzystany okres), czy też wirtualnych walut lub elementów nie zostaną zwrócone (ani w całości ani częściowo), ale Użytkownik posiada oczywiście prawo do wykorzystania niewykorzystanego kredytu subskrypcyjnego na Koncie.

13. Waluty wirtualne, kredyty w mikrogrze i elementy wirtualne

W określonych Produktach Jagex Użytkownik posiada możliwość zakupu licencji (lub, według naszego własnego uznania, zakupu licencji w ramach bezpłatnej promocji) na: (i) Waluty wirtualne i/lub (ii) kredyty, które można wykorzystać do grania w mikrogry („Kredyty w mikrogrze”). Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze mogą zostać wykorzystane (tj. użyte) do nabycia określonych produktów/usług cyfrowych w ramach Produktu Jagex, które zostały opisane poniżej jako „Elementy”. W przypadku nabycia licencji na wykorzystywanie takiej Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze od firmy Jagex, Użytkownik musi skontrolować, czy zostały one prawidłowo zapisane na Koncie i powiadomić nas bezzwłocznie w przypadku nieprawidłowości. Jeśli Użytkownik potwierdzi chęć nabycia lub objęcia licencji na takie Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze (jeśli dotyczy), będziemy prawnie zobowiązani do dostarczenia Użytkownikowi takiej licencji na Waluty wirtualne lub Kredyty w mikrogrze (jeśli dotyczy), jeśli nasza firma (lub nasi operatorzy będący podmiotami trzecimi) powiadomimy Użytkownika o akceptacji potwierdzenia przesłanego przez Użytkownika i tylko gdy Waluty wirtualne oraz Kredyty w mikrogrze zostaną udostępnione jako część Produktu Jagex.

Użytkownik potwierdza, że po uzyskaniu od nas lub naszych autoryzowanych partnerów Walut wirtualnych i/lub Kredytów w mikrogrze, otrzymuje osobistą, ograniczoną, niezbywalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu, niewyłączną, odwołalną licencję na dostęp i wybór praw i uprawnień, którą firma Jagex wyraźnie udostępnia Użytkownikowi w powiązaniu z Walutami wirtualnymi i/lub Kredytami mikrogier oraz wyłącznie w odniesieniu do określonego Produktu Jagex. Waluty wirtualne i/lub Kredyty w mikrogrze są przyznawane Użytkownikowi na zasadzie licencji, a nie sprzedawane. Wszelkie przyznane licencje zależą od ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WALUTY WIRTUALNE ORAZ KREDYTY W MIKROGRZE PODLEGAJĄ PONIŻSZYM, BARDZO WAŻNYM OGRANICZENIOM:

Ważność Walut wirtualnych i Kredytów w mikrogrze może wygasnąć jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym czasie po nabyciu, dlatego Użytkownik powinien wykorzystać je tak szybko, jak to możliwe. Okres ważności jest określany przez nas w czasie nabycia Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze lub, jeśli czas nie został sprecyzowany, przez dwanaście miesięcy od chwili nabycia.

Waluta wirtualna i Kredyty w mikrogrze mogą zostać wykorzystane wyłącznie w świecie danego Produktu Jagex, w którym zostały nabyte. Każdy Produkt Jagex może zawierać jedną lub więcej Walut wirtualnych lub Kredytów w mikrogrze i, jeśli nie określono inaczej, każda Waluta wirtualna lub Kredyt w mikrogrze jest niezależny i nie może zostać wymieniony na inną Walutę wirtualną ani Kredyt w mikrogrze w ramach tego samego produktu Jagex. W DOWOLNYM CZASIE I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA MAMY PRAWO ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ ELEMENT, KTÓRY MOŻNA NABYĆ ZA POMOCĄ WALUTY WIRTUALNEJ LUB KREDYTÓW W MIKROGRZE, JAK I RÓWNIEŻ ZMIENIĆ WARTOŚĆ WALUTY WIRTUALNEJ LUB KREDYTÓW W MIKROGRZE WYMAGANYCH DO NABYCIA DANEGO ELEMENTU. Walutę wirtualną lub Kredyty w mikrogrze można wymienić tylko na Elementy dostępne w ofercie w chwili wymiany.

Waluta wirtualna i Kredyty w mikrogrze nie posiadają powiązanej wartości pieniężnej i nie stanowią prywatnej własności Użytkownika. Podczas nabycia lub objęcia licencji na wykorzystywanie Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze, Użytkownik nie staje się właścicielem Waluty wirtualnej ani Kredytów w grze. Stanowią one jedynie element licencji Użytkownika w danym Produkcie Jagex. Podobnie, stan Konta w Walucie wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze nie stanowi stanu w świecie rzeczywistym ani nie odzwierciedla przechowywanej wartości pieniężnej w jakiejkolwiek walucie w świecie rzeczywistym.

Nie zapewniamy wypłaty gotówki ani zwrotów Waluty wirtualnej, Kredytów w mikrogrze ani Elementów (chyba że jest to wymagane przepisami prawa), a Waluta wirtualna, Kredyty w mikrogrze oraz Elementy nie posiadają żadnej wartości pieniężnej w świecie rzeczywistym. Waluta wirtualna oraz Kredyty w mikrogrze służą do prywatnego użytku Użytkownika i są elementem Konta w ramach danego Produktu Jagex. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać ani przesyłać, dokonywać operacji handlowych ani wymieniać ich (czy to samodzielnie czy poprzez przesył Konta) ani udostępniać ich innym ani podejmować prób takiego udostępnienia, ani zachęcać innych do wykonywania powyższych działań. Waluta wirtualna, Kredyty w mikrogrze ani Elementy nigdy nie mogą zostać wymienione na pieniądze, towary ani inne elementy w świecie rzeczywistym, posiadające wartość pieniężną, ani nie mogą zostać odziedziczone. W odniesieniu do nabycia lub wymiany Waluty wirtualnej, Kredytów w mikrogrze lub Elementów mamy prawo wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Na przykład mamy prawo ograniczyć ilość Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze, które można nabyć, przetrzymywać lub wymieniać w dowolnym okresie lub mamy prawo wprowadzić ograniczenia w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika. OKREŚLONE ELEMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ UDOSTĘPNIANIE WYŁĄCZNIE SUBSKRYBENTOM.

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, WALUTA WIRTUALNA ORAZ KREDYTY W MIKROGRZE NIE POSIADAJĄ WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ, NIE POSIADAJĄ ODSETEK ORAZ — JEŚLI PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ — NIE PODLEGAJĄ WYMIANIE LUB REFUNDACJI DOKONYWANEJ PRZEZ FIRMĘ JAGEX W JAKIEJKOLWIEK KWOCIE PIENIĘŻNEJ LUB WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ W JAKIMKOLWIEK CZASIE.

Firma Jagex zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu, usunięcia, redukcji lub likwidacji Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze: (1) jeśli Użytkownik nadużyje Walutę wirtualną lub Kredyty w mikrogrze; (2) jeśli Użytkownik naruszy lub może naruszyć niniejsze Warunki; (3) jeśli Waluta wirtualna lub Kredyty w mikrogrze zostały przyznane z powodu błędu; (4) jeśli płatność za Walutę wirtualną lub Kredyty w mikrogrze zostanie cofnięta, anulowana lub unieważniona; lub (5) Użytkownik wykorzystał Walutę wirtualną lub Kredyty w mikrogrze do wykonania działań o charakterze oszukańczym lub niezgodnych z prawem.

Firma Jagex zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostęp lub usunięcia Elementów: (1) jeśli Użytkownik nadużyje Elementy; (2) jeśli Użytkownik naruszy lub może naruszyć niniejsze Warunki; (3) jeśli Elementy zostały nabyte za pomocą Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze przyznanych z powodu błędu; (4) jeśli płatność Walutą wirtualną lub Kredytami w mikrogrze do zakupu Elementów zostanie cofnięta, anulowana lub w inny sposób unieważniona. Ponadto, okres ważności Elementów nabytych z wykorzystaniem Waluty wirtualnej lub Kredytów w grze może minąć po określonym czasie, który domyślnie wynosi 12 miesięcy od chwili nabycia. Ponadto, Elementy mogą być objęte określonymi ograniczeniami lub zostać zużyte lub wygasnąć w ramach wykorzystywania Produktu Jagex.

W DOWOLNYM CZASIE MOŻEMY PODJĄĆ DECYZJĘ O CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM ZAKOŃCZENIU PROGRAMU WALUTY WIRTUALNEJ LUB KREDYTÓW W MIKROGRZE W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH LUB WYBRANYCH PRODUKTÓW JAGEX. PRZED SKASOWANIEM NIEWYKORZYSTANEJ WALUTY WIRTUALNEJ LUB KREDYTÓW W MIKROGRZE DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ W CELU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM I ZAPEWNIENIA RACJONALNEGO CZASU NA WYKORZYSTANIE ICH.

Bony na Produkt Jagex

W ramach określonych Produktów Jagex, jeśli dotyczy, użytkownikom może przysługiwać możliwość zakupu od nas bonu („Bony na Produkt Jagex”). Bony na Produkt Jagex mogą zostać wykorzystane w celu wymiany lub zakupu określonych innych Walut wirtualnych, Kredytów w mikrogrze, Elementów objętych subskrypcją, wszelkich Elementów objętych promocjami firmy Jagex oraz wszelkich innych określonych produktów wirtualnych lub usług w ramach określonego Produktu Jagex (dalej zwanych łącznie „Elementy wymiany”). Wszystkie Bony na Produkt Jagex można wykorzystać w celu wymiany lub zakupu w ramach danego Produktu Jagex i nie można ich wykorzystać w celu wymiany lub zakupu w ramach różnych Produktów Jagex. Na przykład, w odniesieniu do Produktu Jagex Old School RuneScape, użytkownicy mają możliwość zakupu Bonu na Produkt Jagex Old School od firmy Jagex. Bony na Produkt Jagex Old School można wykorzystać tylko w celu zakupu w ramach Old School RuneScape, natomiast Bony na Produkt Jagex RuneScape można wykorzystać tylko w celu zakupu w ramach RuneScape. Bonów na Produkt Jagex Old School nie można przenieść do RuneScape i wykorzystać do zakupu RuneCoins lub Keys, a Bonów na Produkt Jagex RuneScape nie można przenieść do Old School RuneScape. Więcej informacji na ten temat można znaleźć klikając poniższe łącza:

OSRS — kliknij tutaj

RS — kliknij tutaj

W przypadku nabycia Bonu na Produkt Jagex, Użytkownik musi skontrolować, czy został on prawidłowo zapisany na Koncie i powiadomić nas bezzwłocznie w przypadku nieprawidłowości.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE BONY NA PRODUKT JAGEX PODLEGAJĄ PONIŻSZYM, BARDZO WAŻNYM OGRANICZENIOM:

Bony na Produkt Jagex mogą być wykorzystywane do zakupu i wymiany wyłącznie w ramach Produktu Jagex do którego się odnoszą.

W DOWOLNYM CZASIE MAMY PRAWO ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ ELEMENTY WYMIENNE, KTÓRE MOŻNA NABYĆ ZA POMOCĄ BONU NA PRODUKT JAGEX, JAK I RÓWNIEŻ ZMIENIĆ LICZBĘ BONÓW NA PRODUKT JAGEX WYMAGANYCH DO NABYCIA DANEGO ELEMENTU WYMIENNEGO. Bon na Produkt Jagex można wymienić tylko na Elementy wymienne dostępne w ofercie w chwili wymiany.

Bony na Produkt Jagex: (i) nie posiadają jakiejkolwiek wartości pieniężnej w świecie rzeczywistym; (ii) nie mogą zostać wymienione na pieniądze w świecie rzeczywistym ani odziedziczone; oraz (iii) nie są prywatną własnością Użytkownika. Bon na Produkt Jagex stanowi jedynie element licencji Użytkownika w danym Produkcie Jagex.

NIE ZAPEWNIAMY WYPŁATY GOTÓWKI ANI ZWROTÓW ZA BONY NA PRODUKT JAGEX (CHYBA ŻE JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA). W ODNIESIENIU DO NABYCIA LUB WYMIANY BONÓW NA PRODUKT JAGEX, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, MAMY PRAWO WPROWADZIĆ DODATKOWE OGRANICZENIA. NA PRZYKŁAD MAMY PRAWO OGRANICZYĆ LICZBĘ BONÓW NA PRODUKT JAGEX, KTÓRE MOŻNA NABYĆ, PRZETRZYMYWAĆ LUB WYMIENIAĆ W DOWOLNYM OKRESIE LUB MAMY PRAWO WPROWADZIĆ OGRANICZENIA W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA LUB MAMY PRAWO WPROWADZIĆ OGRANICZENIA Z POWODÓW, KTÓRE UZNAMY ZA CELOWE.

Firma Jagex zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu, usunięcia, redukcji lub likwidacji Bonów na Produkt Jagex: (1) jeśli Użytkownik nadużyje Bon na Produkt Jagex; (2) jeśli Użytkownik naruszy lub może naruszyć niniejsze Warunki; (3) jeśli Bon na Produkt Jagex został przyznany z powodu błędu; (4) jeśli płatność za Bon na Produkt Jagex zostanie cofnięta, anulowana lub unieważniona; lub (5) Użytkownik wykorzystał Bon na Produkt Jagex do wykonania działań o charakterze oszukańczym lub niezgodnych z prawem.

Firma Jagex zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostęp lub usunięcia Elementów wymiennych: (1) jeśli Użytkownik nadużyje Elementy wymienne; (2) jeśli Użytkownik naruszy lub może naruszyć niniejsze Warunki; (3) jeśli Elementy wymienne zostały nabyte za pomocą Bonów na Produkt Jagex przyznanych z powodu błędu; (4) jeśli płatność Bonami na Produkt Jagex wykorzystana do zakupu Elementów wymiennych zostanie cofnięta, anulowana lub w inny sposób unieważniona. Ponadto, okres ważności Elementów wymiennych nabytych z wykorzystaniem Bonów na Produkt Jagex może minąć po określonym czasie, który domyślnie wynosi 12 miesięcy od chwili nabycia.

Elementy wymienne mogą być objęte określonymi ograniczeniami lub zostać zużyte lub wygasnąć w ramach wykorzystywania danego Produktu Jagex.

W DOWOLNYM CZASIE MOŻEMY PODJĄĆ DECYZJĘ O CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM ZAKOŃCZENIU PROGRAMU BONÓW NA PRODUKTY JAGEX. PRZED SKASOWANIEM NIEWYKORZYSTANEGO BONU NA PRODUKT JAGEX DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ W CELU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM I ZAPEWNIENIA RACJONALNEGO CZASU NA JEGO WYKORZYSTANIE.

JEŚLI KONTO UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM JAGEX POZOSTAJE NIEAKTYWNE (TJ. NIE JEST UŻYTKOWANE) PRZEZ PONAD 12 MIESIĘCY, A NA KONCIE ZNAJDUJE SIĘ NIEWYMIENIONA WALUTA WIRTUALNA, KREDYTY W MIKROGRZE LUB BONY NA PRODUKT JAGEX POWIĄZANE Z KONTEM, MAMY PRAWO SKREDYTOWAĆ KONTO UŻYTKOWNIKA ZA POMOCĄ ELEMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI W ODNIESIENIU DO WALUTY WIRTUALNEJ, KREDYTÓW W MIKROGRZE ORAZ BONÓW NA PRODUKT JAGEX, KTÓRE WYGASŁY. PRZED PODJĘCIEM TAKICH DZIAŁAŃ DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ W CELU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI E-MAIL.

Użytkownik potwierdza, że Waluta wirtualna, Kredyty w grze i Bony na Produkt Jagex nie mogą zostać sprzedane ani przeniesione (w tym sprzedanie ani przeniesione na dane Konto) oraz nie mogą zostać wymienione na pieniądze ani żadne inne towary i usługi, poza elementami wirtualnymi dostępnymi dla danego Produktu Jagex.

Użytkownik potwierdza, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie zapewniamy żadnych gwarancji w odniesieniu do wymaganego wykorzystania lub rejestracji zagubionej Waluty wirtualnej, Kredytów w mikrogrze ani Bonów na Produkt Jagex, niezależnie od tego, czy zostaną skasowane przez Użytkownika, czy zagubione z powodu działania wirusa, robaka, usterki lub podobnego błędu.

14. Polityka zwrotów

Żądania zwrotów są przez nas rozpatrywane odrębnie dla każdego przypadku.

Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, nie dokonujemy zwrotów jakichkolwiek kwot wpłaconych w ramach subskrypcji, Kredytów w mikrogrze, Bonów na Produkt Jagex ani Walut wirtualnych w przypadku gdy:

 • Użytkownik stał się ofiarą oszustwa w grze, ponieważ na Produktach Jagex znajdują się ostrzeżenia dotyczące uniknięcia takiej sytuacji (jednak podejmiemy próbę udzielenia Użytkownikowi pomocy w odzyskaniu Konta).
 • Użytkownikowi został zablokowany dostęp do Produktu Jagex z powodu złamania niniejszych Warunków, w tym zasad dotyczących Produktu Jagex (w tym Zasad gry) lub polityki dotyczącej Treści użytkownika.
 • Użytkownik wykorzystał niedozwolone oprogramowanie do uzyskania dostępu do Produktu Jagex.
 • Firma Jagex zaprzestanie oferować Produkt Jagex.
 • Użytkownik zdecyduje o anulowaniu subskrypcji lub Konta.

Jeśli po zapoznaniu się z powyższym Użytkownik chciałby, abyśmy rozpatrzyli zwrot, prosimy udać się do Sekcji wsparcia witryny internetowej danego Produktu Jagex w celu uzyskania pomocy oraz podania jak największej ilości informacji. Wsparcie w ramach płatności można uzyskać tutaj. Należy pamiętać, że zwroty są dokonywane według wyłącznego uznania firmy Jagex (jednak ustawowe prawa Użytkownika nie są naruszane).

Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą anulowania, która jest włączona do niniejszych Warunków jako odniesienie.

15. Funkcjonowanie Produktów Jagex

Podejmiemy stosowne wysiłki w celu utrzymania działania Produktów Jagex oraz usunięcia usterek tak szybko, jak to możliwe. Firma Jagex zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, w tym w ramach regularnych aktualizacji, Produktów Jagex oraz ma prawo do zawieszenia działania Produktu Jagex bez powiadamiania w celu naprawy, konserwacji, ulepszenia, poprawy zabezpieczeń lub z dowolnego innego powodu. W takim przypadku dołożymy wszelkich starań, by zawieszenie trwało możliwie jak najkrócej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawieszenia, przerwy w dostawie ani błędy wynikające z okoliczności poza naszą racjonalną kontrolą (należy odnieść się do punktu 21. poniżej).

Oprogramowanie podmiotu trzeciego

Część Produktów Jagex wymaga dodatkowego oprogramowania, znanego jako „oprogramowanie klienta”, aby móc funkcjonować na określonych urządzeniach. Firma Jagex dostarcza oprogramowanie klienta bezpłatnie w odpowiednich witrynach internetowych Produktu Jagex. Firma Jagex przyznaje, że dla niektórych Produktów Jagex może istnieć oprogramowanie alternatywne („Oprogramowanie podmiotu trzeciego”). Firma Jagex nie zaleca, nie popiera ani nie zezwala na wykorzystywanie takiego Oprogramowania podmiotu trzeciego z określonym Produktem Jagex. Oprogramowanie podmiotu trzeciego nigdy nie będzie dostępne do pobrania z jakiejkolwiek witryny internetowej zatwierdzonej przez firmę Jagex.

Firma Jagex toleruje jednak wykorzystanie takiego Oprogramowania podmiotu trzeciego przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do danego Produktu Jagex, pod warunkiem, że takie Oprogramowanie podmiotu trzeciego spełnia wymogi wszelkich zasad i wytycznych określonych przez firmę Jagex (w tym Zasad gry), a wytyczne te są określane według wyłącznego uznania firmy Jagex. Firma Jagex nie wydaje żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do jakiegokolwiek Oprogramowania podmiotu trzeciego oraz nie przyznaje na nie licencji; wszelkie licencje na takie Oprogramowanie podmiotu trzeciego są przyznawane przez odpowiednią firmę, która jest dostawcą Oprogramowania podmiotu trzeciego.

Ponadto, użytkownicy wykorzystujący Oprogramowanie podmiotu trzeciego robią to na własne ryzyko i akceptują, że wszelkie gwarancje i oświadczenia, zawarte w niniejszych Warunkach lub dorozumiane i w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie mają zastosowania do Produktu Jagex w przypadku wykorzystywania go w jakikolwiek sposób wraz z takim Oprogramowaniem podmiotu trzeciego.

Firma Jagex rości sobie wyraźne prawo, w dowolnym czasie, do ograniczenia dostępu Użytkownika do Produktu Jagex, jeśli Oprogramowanie podmiotu trzeciego jest wykorzystywane przez Użytkownika w odniesieniu do Produktu Jagex oraz do nałożenia na wszystkich użytkowników wymogu wyłącznego wykorzystywania oprogramowania klienta autoryzowanego przez firmę Jagex. W takim przypadku firma Jagex podejmie stosowne wysiłki w celu zapewnienia, iż wszyscy użytkownicy zostaną wcześniej o tym fakcie powiadomienie oraz otrzymają stosowną możliwość pobrania i zainstalowania oprogramowania klienta autoryzowanego przez firmę Jagex.

Nie możemy zagwarantować, że każdy Produkt Jagex będzie funkcjonował lub będzie kompatybilny oraz będzie istniała możliwość uzyskania do niego dostępu z określonych urządzeń, platform, systemów operacyjnych lub sprzętu lub będzie funkcjonował połączeniu z określonym oprogramowaniem niezatwierdzonym przez firmę Jagex lub w usługach łączności. Nie ponosimy odpowiedzialności za taki sprzęt, oprogramowanie ani usługi. Nie możemy również zagwarantować, że do Produktu Jagex będzie można uzyskać dostęp we wszystkich lokalizacjach geograficznych.

Minimalne wymogi techniczne oraz informacje o kompatybilności znajdują się w witrynach internetowych Produktów Jagex. Aby uzyskać szczegóły, należy kliknąć tutaj

Nie możemy zagwarantować stałego dostarczania określonego Produktu Jagex.

16. Witryny internetowe oraz technologie podmiotu trzeciego

PRODUKTY FIRMY JAGEX MOGĄ ZAWIERAĆ ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH LUB INNYCH TECHNOLOGII DOSTARCZANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE, W TYM DO WITRYN INTERNETOWYCH/TECHNOLOGII UMOŻLIWIAJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI DOKONYWANIE PŁATNOŚCI METODAMI DOSTARCZANYMI PRZEZ PODMIOTY TRZECIE. W ODNIESIENIU DO TECHNOLOGII LUB TREŚCI, PRODUKTÓW LUB USŁUG WITRYN INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO PODMIOTÓW TRZECICH NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYKRACZAJĄ ONE POZA NASZĄ RACJONALNĄ KONTROLĘ. PONADTO JAGEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH ZAWARTOŚĆ ANI ZA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE LUB UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TE WITRYNY/TECHNOLOGIE.

ŻADNE SUGEROWANE WITRYNY INTERNETOWE ANI TECHNOLOGIE PODMIOTÓW TRZECICH NIE SĄ POPIERANE, KONTROLOWANE ANI WERYFIKOWANE PRZEZ FIRMĘ JAGEX. FIRMA JAGEX NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK SUGEROWANE TECHNOLOGIE BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE NIE BĘDĄ ZWIERAŁY WIRUSÓW. WSZELKIE SUGESTIE NIE STANOWIĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A FIRMA JAGEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA, PROBLEMY, USZKODZENIA, UTRATĘ DANYCH, KOSZTY LUB NIEWYGODY SPOWODOWANE PRZEZ SUGEROWANE WITRYNY INTERNETOWE LUB TECHNOLOGIE. FIRMA JAGEX NIE ZAPEWNIA WSPARCIA W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH ANI TECHNOLOGII, KTÓRE NIE SĄ JEJ WŁASNOŚCIĄ. FIRMA JAGEX NIE SPRAWUJE ŻADNEJ KONTROLI NAD ZGODNOŚCIĄ ANI LEGALNOŚCIĄ PRAW AUTORSKICH, PATENTÓW ANI ZNAKÓW HANDLOWYCH SUGEROWANYCH WITRYN INTERNETOWYCH LUB TECHNOLOGII. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, JAGEX WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DOSTĘP DO WITRYN LUB TECHNOLOGII PODMIOTÓW TRZECICH.

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NASZA ORAZ UŻYTKOWNIKA

PRODUKTY JAGEX SĄ DOSTARCZANE „W STANIE W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE NIE SKŁADAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOMYŚLNYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU JAGEX PRZEZ CAŁY CZAS LUB W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE MIEJSCU, ANI ŻE PRODUKT JAGEX BĘDZIE DZIAŁAŁ NIEPRZERWANIE LUB NIE BĘDZIE ZAWIERAŁ BŁĘDÓW, ROBAKÓW, NIEŚCISŁOŚCI POWODUJĄCYCH AWARIĘ LUB UTRATĘ, POWODOWAŁ ZAKŁÓCEŃ ORAZ BĘDZIE ODPORNY NA WŁAMANIA LUB WIRUSY. STOSOWNIE DO POWYŻSZEGO, FIRMA JAGEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY MOGĄCE POWSTAĆ, NA PRZYKŁAD, Z POWODU BRAKU FUNKCJONOWANIA, NIEDOSTĘPNOŚCI LUB LUK W BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU JAGEX LUB Z POWODU POLEGANIA UŻYTKOWNIKA NA JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI PRODUKTU JAGEX. NIE MOŻEMY RÓWNIEŻ ZAGWARANTOWAĆ, ŻE PRODUKTY JAGEX BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY LUB BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DO NICH DOSTĘPU Z OKREŚLONYCH URZĄDZEŃ, PLATFORM, SYSTEMÓW OPERACYJNYCH LUB SPRZĘTU LUB BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY POŁĄCZENIU Z OKREŚLONYM OPROGRAMOWANIEM LUB W USŁUGACH ŁĄCZNOŚCI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKI SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE ANI USŁUGI.

FIRMA JAGEX WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ LUB NASZYCH PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI W PRZYPADKU GDY (A) NIE DOSZŁO DO NARUSZENIA OBOWIĄZKU STARANNOŚCI NA RZECZY UŻYTKOWNIKA Z NASZEJ STRONY, ANI ZE STRONY ŻADNEGO Z NASZYCH PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI; (B) TAKA STRATA LUB SZKODA NIE JEST MOŻLIWYM DO PRZEWIDZENIA WYNIKIEM TAKIEGO NARUSZENIA; LUB (C) TAKA STRATA LUB SZKODA DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. UŻYTKUJĄC PRODUKT JAGEX LUB USŁUGI OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ JAGEX UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ WSZELKIEGO OBOWIĄZKU STARANNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY FIRMY JAGEX W RAMACH MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO PRZEZ PRAWO ZAKRESU.

W RAMACH MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO PRZEZ PRAWO ZAKRESU NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYNIKAJĄCA Z NARUSZENIA KONTRAKTOWEGO, DELIKTOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ CZY INNEJ, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE STRATY, KOSZTY, WYDATKI LUB SZKODY, JAKIE UŻYTKOWNIK PONIÓSŁ W POŁĄCZENIU Z PRODUKTEM JAGEX LUB NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ (W SUMIE) WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ RÓWNEJ OPŁATOM SUBSKRYPCYJNYM ZWIĄZANYM Z PRODUKTEM JAGEX W RZECZYWISTOŚCI WPŁACONYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE JAGEX PODCZAS DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PIERWSZEGO ZGŁOSZENIA PRZYCZYNY. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, ŻADEN ELEMENT NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MOŻE WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY JAGEX ZA STRATY LUB SZKODY W ZAKRESIE, W KTÓRYM TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ NAS W WYNIKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ NADUŻYCIA PRODUKTU JAGEX.

W ŻADEN SPOSÓB NIE WYŁĄCZAMY ANI NIE OGRANICZAMY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA JEŚLI JEST TO NIEZGODNE Z PRAWEM. DOTYCZY TO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA POWSTAŁE W WYNIKU NASZEGO ZANIEDBANIA LUB ZANIEDBANIA NASZYCH PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB PODWYKONAWCÓW ORAZ ZA OSZUSTWA LUB PODANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI.

NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE PRODUKTY JAGEX SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRYWATNEGO. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NIE WYKORZYSTA PRODUKTÓW JAGEX DO JAKICHKOLWIEK CELÓW KOMERCYJNYCH LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A MY NIE PONOSIMY JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UDZIAŁU W RYNKU, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE LUB WYNIKOWE.

ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA.

18. JAK MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika są przez nas wykorzystywane zgodnie z zapisami zawartymi w naszej Polityce prywatności.

ZASADY UMIESZCZANIA ŁĄCZ DO PRODUKTÓW JAGEX

Użytkownik posiada prawo umieszczania łącza do naszej strony głównej lub podawania łącza do witryny Produktu Jagex w ramach sklepu z aplikacjami podmiotu trzeciego lub w witrynie lub na platformie podmiotu trzeciego pod warunkiem, że wykona to w sposób sprawiedliwy i legalny oraz nie szkodzi lub nie wykorzystuje naszej reputacji oraz reputacji naszych produktów i usług.

Użytkownik nie może umieszczać łącz w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, wsparcia czy poparcia z naszej strony, która w rzeczywistości nie ma miejsca.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania zgody na umieszczanie łącz bez powiadamiania.

Jeśli Użytkownik chce umieścić łącze lub wykorzystać jakąkolwiek treść dotyczącą Produktu Jagex inną, niż określono powyżej, należy skontaktować się z nami poprzez odpowiednią witrynę.

19. ALERTY I POWIADOMIENIA O LOKALIZACJI

Produkt Jagex może umożliwiać dostęp lub dawać Użytkownikowi możliwości przeglądania określonych treści lub otrzymywania innych produktów, usług i/lub materiałów w zależności od lokalizacji. W celu udostępnienia tych możliwości Użytkownikowi, Produkt Jagex określi lokalizację Użytkownika za pomocą jednego lub kilku punktów odniesienia, takich jak pozycja GPS, łączność Bluetooth i/lub oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik zablokuje w urządzeniu lokalizację GPS, Bluetooth lub inne oprogramowanie lokalizacyjne lub nie udzieli Produktowi Jagex dostępu do danych lokalizacyjnych, to nie uzyska możliwości dostępu do treści, produktów, usług i materiałów dla danej lokalizacji. Więcej informacji na temat tego, jak Produkt Jagex wykorzystuje i przechowuje informacje dotyczące Użytkownika, znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Mamy prawo przesyłać do Użytkownika wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia Push, alerty oraz inne komunikaty związane z Produktem Jagex, takie jak związane z ulepszeniami, ofertami, produktami, wydarzeniami i innymi promocjami. Po pobraniu Produktu Jagex lub oprogramowania Użytkownik może, zależnie od urządzenia, zostać poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie powiadomień Push/alertów. W przypadku odrzucenia, Użytkownik nie będzie otrzymywać powiadomień Puch/alertów. W przypadku zaakceptowania, powiadomienia Push/alerty będą automatycznie wysyłane do Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać powiadomień Push/alertów od Produktu Jagex, może z nich zrezygnować zmieniając ustawienia powiadomień w urządzeniu. W odniesieniu do innych rodzajów wiadomości lub komunikatów, takich jak wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe itp., Użytkownik posiada prawo się z nich wypisać lub zrezygnować, albo wykonując instrukcje zawarte w tego typu komunikatach, albo wysyłając do nas wiadomość e-mail z żądaniem wypisania na adres DPO@Jagex.com.

Jeśli włączone zostały usługi lokalizacji w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przenośnym (jeśli dotyczy), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zaprogramowanych powiadomień w Produkcie Jagex od sprzedawców.

20. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki oraz cała dokumentacja włączona do nich jako odniesienia, stanowią pełną umowę pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy oraz zastępują wszelkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy. Ograniczenia, wyłączenia i restrykcje zawarte w niniejszych Warunkach obowiązują z korzyścią dla licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy firmy Jagex. Niniejsze Warunki zostały opracowane oryginalnie w języku angielskim i mogą być tłumaczone na inne języki. Wersja angielskojęzyczna niniejszych Warunków jest wersją obowiązującą w przypadku konfliktu lub niespójności lub wymaganej klaryfikacji względem pozostałych wersji językowych. Nagłówki niniejszych Warunków mają na celu jedynie ułatwiać odniesienia i należy je pomijać podczas interpretacji niniejszych Warunków. W przypadku niewykonania przez nas dowolnego postanowienia niniejszych Warunków, takie niewykonanie nie powstrzyma nas od wykonania tego postanowienia (lub podobnego postanowienia) w przyszłości. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd jako nieważne, wyrażamy zgodę, by sąd dokonał próby rozpatrzenia intencji stron odzwierciedlonych w danym postanowieniu oraz że pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i nadal będą obowiązywać. W ramach niniejszych Warunków mamy prawo do przeniesienia wszystkich lub części naszych praw lub obowiązków, pod warunkiem podjęcia przez nas stosownych kroków mających na celu zapewnienie, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków nie zostaną naruszone. Ponieważ niniejsze Warunki odnoszą się do osoby Użytkownika, Użytkownik nie ma prawa przeniesienia jakichkolwiek praw ani obowiązków z nich wynikających bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody na piśmie. Osoba niebędąca stroną tych Warunków nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek z warunków. Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii i Walii. Zarówno Użytkownik, jak i my, wyrażamy zgodę, by sądy Anglii posiadały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami lub Produktami Jagex.

21. Siła wyższa

Siła wyższa oznacza wszelkie przyczyny lub zdarzenia wykraczające poza racjonalną kontrolę strony pokrzywdzonej, w tym, między innymi, wojnę, wojnę domową, konflikt zbrojny lub atak terrorystyczny, zanieczyszczenie atomowe, chemiczne lub biologiczne, pandemię, strajki, działania cywilne, brak dostępności Internetu, nieplanowane prace związane z prowadzeniem i utrzymaniem systemów, utratę zasilania i danych oraz działania siły wyższej. Nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania naszych obowiązków w ramach niniejszych Warunków w zakresie, w którym nie możemy ich wykonać z powodu zaistnienia siły wyższej. Wykonywanie niniejszych Warunków może zostać zaprzestane podczas trwania zdarzenia związanego z siłą wyższą oraz w czasie po ustaniu tego zdarzenia, który jest nam potrzeby do ponownego rozpoczęcia satysfakcjonującego wykonywania naszych obowiązków. W czasie trwania zdarzenia związanego z siłą wyższą nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków zostają zawieszone w takim samym zakresie. Jeśli czas trwania zdarzenia związanego z siłą wyższą przekracza okres czterech miesięcy, mamy prawo unieważnić dostęp do Produktów Jagex w chwili dostarczenia takiego powiadomienia do Użytkownika.

22. Skargi

Jeśli Produkt Jagex lub jego jakikolwiek aspekt nie jest satysfakcjonujący, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez sekcję działu wsparcia klienta w witrynie Produktu Jagex tutaj. W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia skargi, na podany powyżej adres naszej siedziby, prosimy przesłać wiadomość zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, pełne szczegóły dotyczące skargi, poprzednią odpowiedź firmy Jagex na skargę oraz powód niezgadzania się z odpowiedzią. Prosimy o oznaczenie na liście: „Customer Support Complaints Team — Zespół skarg działu wsparcia klienta”.