Podsumowanie tego dokumentu przeznaczone dla młodych osób jest dostępne tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja 1.0

Data: 27.02.2024 r.

KLUCZOWE FAKTY:


Zobowiązujemy się do odpowiedzialnej ochrony informacji Użytkownika i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. W niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób dbamy o Dane Osobowe Użytkownika (niezależnie od tego, gdzie odwiedza witrynę lub skąd uzyskuje do niej dostęp), gdy:

 • odwiedza nasze witryny internetowe;
 • uzyskuje dostęp do naszej platformy mobilnej;
 • uzyskuje dostęp do opublikowanych przez nas gier w ramach usług przesyłania strumieniowego za pośrednictwem identyfikatora w sieciach społecznościowych; lub
 • uzyskuje dostęp do naszych produktów i usług.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy brytyjskim producentem i wydawcą gier wideo o nazwie Jagex. Nasz adres to 220 Cambridge Science Park, Cambridge, Anglia, CB4 0WA. Skontaktować się z nami można pod adresem dpo@jagex.com

Użytkownik zawsze może:

 • zażądać kopii danych, które zgromadziliśmy na jego temat;
 • zażądać aktualizacji danych, które zgromadziliśmy na jego temat;
 • zażądać usunięcia danych, które zgromadziliśmy na jego temat; lub
 • zapytać nas o sposób wykorzystywania przez nas jego danych.

Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej na każdy z poniższych tematów:

Spis treści

 1. CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 2. DANE KONTAKTOWE
 3. OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH
 4. ŁĄCZA PODMIOTÓW TRZECICH
 5. DANE GROMADZONE O UŻYTKOWNIKU
 6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 7. SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH UŻYTKOWNIKA
 8. ZASADY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 9. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 12. PRZECHOWYWANIE DANYCH
 13. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 14. DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH POZA WIELKIĄ BRYTANIĄ I UE
 15. UAKTUALNIENIA POLITYKI

1.0 CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Użytkownika, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe. Ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i w pełni zrozumiał, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane.

Firma Jagex Limited lub odpowiednia spółka z grupy wymieniona poniżej (w niniejszej polityce prywatności dalej określane łącznie jako „Firma”, „my”, „nas” lub „nasze”) działa w charakterze Administratora i jest odpowiedzialna za Dane Osobowe Użytkownika.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje należy rozumieć w następujący sposób:

 • Spełnienie obowiązku prawnego” oznacza przetwarzanie danych Użytkownika, gdy jest to wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym, któremu podlegamy.
 • "Administrator" oznacza organizację, która sprawuje ogólną kontrolę nad celami i sposobami przetwarzania Danych Osobowych;
 • "Przepisy o ochronie danych" oznaczają brytyjską ustawę o ochronie danych z 2018 r. (UK Data Protection Act) oraz wszelkie inne obowiązujące na całym świecie przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych (w tym ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO), kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act) oraz brazylijską ustawę o ochronie danych osobowych (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);
 • Wyraźna zgoda” na marketing zewnętrzny oznacza, że Dane Osobowe nie zostaną ujawnione żadnemu podmiotowi trzeciemu, chyba że Użytkownik udzieli wyraźnej zgody na takie ujawnienie.
 • Uzasadniony interes” oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością polegający na zapewnieniu Użytkownikowi możliwie najlepszych usług i produktów oraz jak najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w naszym uzasadnionym interesie upewniamy się, że uwzględniliśmy i zrównoważyliśmy wszelkie potencjalne skutki dla Użytkownika (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych Użytkownika do działań, w ramach których wpływ na Użytkownika przeważa nad naszymi interesami (chyba że uzyskamy zgodę Użytkownika lub w związku z innymi wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa). Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat sposobu, w jaki oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na jego osobę w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z nami;
 • Wykonanie umowy” lub „Konieczność umowna” oznacza przetwarzanie danych Użytkownika, gdy jest to wymagane w celu wykonania umowy, w której Użytkownik jest stroną, lub do podjęcia kroków na wniosek Użytkownika przed nawiązaniem takiej umowy.
 • Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych możliwych do zidentyfikowania lub które można zidentyfikować bezpośrednio na podstawie danych informacji lub które można pośrednio zidentyfikować na podstawie tych informacji w połączeniu z innymi informacjami; oraz
 • Szczególna kategoria” lub „Szczególne kategorie” Danych Osobowych oznaczają: (a) Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne; (b) Dane Osobowe ujawniające poglądy polityczne; (c) Dane Osobowe ujawniające przekonania religijne lub światopoglądowe; (d) Dane Osobowe ujawniające przynależność do związków zawodowych; (e) dane genetyczne; (f) dane biometryczne (jeżeli są wykorzystywane do celów identyfikacji); (g) dane dotyczące zdrowia; (h) dane dotyczące życia seksualnego danej osoby; oraz (i) dane dotyczące orientacji seksualnej danej osoby.

2.0 DANE KONTAKTOWE

Jagex

 • Pełna nazwa podmiotu prawnego (Administratora): Jagex Limited
 • Adres siedziby: 220 Cambridge Science Park, Cambridge, England, CB4 0WA
 • Nazwa wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pembroke Privacy Limited
 • Adres e-mail inspektora ochrony danych: dpo@jagex.com

Pipeworks

 • Pełna nazwa podmiotu prawnego (Administratora): Pipeworks Inc.
 • Adres siedziby: 133 W. Broadway, Eugene, Oregon 97401, USA
 • Nazwa wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pembroke Privacy Limited
 • Adres e-mail inspektora ochrony danych: dpo@jagex.com

Gamepires

 • Pełna nazwa podmiotu prawnego (Administratora): Gamepires d.o.o
 • Adres siedziby: Slavonska Avenija 6A, Zagrzeb, Chorwacja.
 • Nazwa wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pembroke Privacy Limited
 • Adres e-mail inspektora ochrony danych: dpo@jagex.com

Użytkownik posiada prawo złożenia skargi, w dowolnym czasie, do biura Information Commissioner’s Office (ICO), będącego organem nadzorczym w ramach kwestii związanych z ochroną danych osobowych: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, tel.: 0303 123 1113 (stawka lokalna) lub 01625 545 745, jeśli Użytkownik woli skorzystać z numeru o stawce krajowej, faks: 01625 524 510, link do czatu na żywo

Jeśli Użytkownik jest klientem znajdującym się na terenie UE, może złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych w państwie członkowskim wymienionego na tej liście.

Będziemy jednak wdzięczni za szansę rozwiązania wszelkich wątpliwości zanim Użytkownik skontaktuje się z ICO lub organem ochrony danych, dlatego prosimy o zwracanie się z wszelkimi problemami w pierwszej kolejności do nas.

3.0 OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na temat Użytkownika, były dokładne i aktualne. Prosimy, aby Użytkownik informował nas o zmianach w danych osobowych podczas utrzymywania relacji z nami.

4.0 ŁĄCZA PODMIOTÓW TRZECICH

Ta witryna zawiera łącza do witryn, wtyczek i aplikacji podmiotów trzecich. Kliknięcie tych łączy lub nawiązanie połączenia może umożliwić podmiotom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o Użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych podmiotów trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące ochrony prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

5.0 DANE GROMADZONE O UŻYTKOWNIKU

Gromadzimy, przechowujemy i przesyłamy różnego rodzaju Dane Osobowe Użytkownika, które zostały przez nas pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują między innymi imię, nazwisko, nazwę Użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł oraz datę urodzenia.
 • Dane kontaktowe obejmują adres pocztowy, adres e-mail oraz numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane konta bankowego, karty płatniczej i wypłat.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje Użytkownika w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów trzecich oraz preferencji dotyczących komunikacji.
 • Dane profilu obejmujące informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, historię korespondencji i zaangażowania Użytkownika oraz informacje zwrotne i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane techniczne znane również jako identyfikatory internetowe obejmują adres protokołu internetowego (IP), unikalne numery identyfikacyjne urządzenia przenośnego (takie jak adres sterowania dostępem do nośnika (MAC), identyfikator wyświetlania reklam (IDFA) oraz/lub międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia komórkowego (IMEI), rodzaj urządzenia, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i geolokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz technologię urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej.
 • Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności na rzecz Użytkownika i od Użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas przez Użytkownika.
 • Dane dotyczące wykorzystywania obejmują informacje o tym, jak Użytkownik wykorzystuje naszą witrynę internetową, platformy mobilne, produkty i usługi.

Jeśli Użytkownik zdecyduje o dokonaniu płatności za jakikolwiek z naszych produktów lub jakąkolwiek usługę, to dane finansowe Użytkownika, obejmujące szczegóły dotyczące konta bankowego oraz karty płatniczej, zostaną zgromadzone i przetworzone przez naszego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy też dane sumaryczne takie jak dane statystyczne lub demograficzne, które są wykorzystywane w dowolnych celach. Dane sumaryczne powstają z wykorzystaniem Danych Osobowych Użytkownika, ale nie są uważane za Dane Osobowe w świetle prawa, ponieważ nie ujawniają one bezpośrednio ani pośrednio tożsamości Użytkownika. Na przykład, agregujemy dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeżeli jednak powiążemy lub połączymy dane sumaryczne z Danymi Osobowymi Użytkownika, co umożliwi bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika, takie połączone dane traktujemy jako Dane Osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie gromadzimy jakichkolwiek szczególnych kategorii Danych Osobowych o Użytkowniku (w tym szczegółów dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań politycznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji zdrowotnych ani danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Korzystamy z oprogramowania do analiz urządzeń przenośnych, które pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie naszego oprogramowania mobilnego w urządzeniu Użytkownika. Oprogramowanie to może rejestrować informacje dotyczące tego, jak często Użytkownik gra w nasze gry, zdarzenia występujące w grach, sumaryczne dane dotyczące wykorzystywania, dane dotyczące wydajności oraz informacje o tym, skąd gry zostały pobrane.

PLATFORMY GIER SPOŁECZNOŚCIOWYCH

(A) PLATFORMY WYDAWNICZE GIER

Gromadzimy Dane Osobowe, w tym dane identyfikacyjne i informacje kontaktowe, identyfikatory graczy i adresy e-mail z platform wydawniczych, które udostępniają nasze gry. Należą do nich między innymi Valve (Steam), Apple (iOS) i Google (Android). Platformy wydawnicze są odpowiedzialne za konta i dane osobowe użytkowników na swoich platformach i zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności. Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak długo jego konto na platformie wydawniczej będzie powiązane z kontem Jagex.

(B) PLATFORMY MOBILNE

Jeśli Użytkownik gra w nasze gry na swoim urządzeniu mobilnym lub tablecie, otrzymujemy informacje o Użytkowniku ze sklepów z aplikacjami na systemy IOS lub Android oraz od innych dostawców platform mobilnych. Informacje te obejmują nazwę użytkownika lub identyfikator urządzenia, ale nie obejmują żadnych informacji finansowych. Niektóre z naszych platform mobilnych wysyłają do nas informacje, na których przekazanie Użytkownik wyraził zgodę. Będziemy przechowywać dane Użytkownika tylko tak długo, jak długo jego konto będzie powiązane z kontem Jagex.

(C) KONTA POWIĄZANE Z SIECIĄ SPOŁECZNOŚCIOWĄ

Gdy Użytkownik połączy swoje konto w sieci społecznościowej za pośrednictwem usługi Google, Facebook lub Apple, aby grać w gry na naszej platformie mobilnej lub w witrynie internetowej, otrzymamy informacje o Użytkowniku od dostawcy sieci społecznościowej. Informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, preferencje językowe i zdjęcie profilowe. Będziemy przechowywać dane Użytkownika tylko tak długo, jak długo jego konto będzie połączone z kontem Jagex.

(D) JAGEX JAKO WYDAWCA

W przypadku, gdy zawieramy umowy wydawnicze ze studiami tworzącymi gry w celu publikowania ich gier na platformach do gier, zarówno producent, jak i wydawca (Jagex) będą przetwarzać dane osobowe i działać jako oddzielni administratorzy. Tytuły objęte tymi umowami można zobaczyć tutaj. Zalecamy zapoznanie się zarówno z niniejszą polityką prywatności, jak i polityką prywatności w witrynie internetowej studia deweloperskiego.

BRAK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W zakresie wymogu gromadzenia przez nas Danych Osobowych wymaganych przez prawo lub zgodnie z warunkami umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie poda żądanych przez nas danych, możemy nie mieć możliwości wykonania umowy, którą nawiązaliśmy lub chcemy nawiązać z Użytkownikiem (na przykład, w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do jednej z naszych gier). W takim przypadku mamy prawo anulować nasz produkt lub usługę posiadaną przez Użytkownika, a Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o tym fakcie.

6.0 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika różni się w zależności od rodzaju gromadzonych przez nas informacji i kontekstu, w jakim je gromadzimy.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub jurysdykcji, w której mogą obowiązywać podobne wymogi prawne, takiej jak Brazylia, Szwajcaria i Unia Europejska, przetwarzamy informacje o Użytkowniku w oparciu o kilka podstaw prawnych. Będziemy przetwarzać informacje o Użytkowniku, jeśli wyrazi on na to zgodę, jeśli mamy w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania informacji o Użytkowniku. Zazwyczaj polegamy na następujących podstawach:

 • Zgoda wyrażana podczas umieszczania plików cookie na urządzeniu Użytkownika mającym dostęp do Internetu (za pośrednictwem naszego menedżera zgody na pliki cookie) w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości marketingowych lub dostarczania mu ukierunkowanych reklam podmiotów trzecich w ramach naszych usług;
 • Nasze uzasadnione interesy polegające na przetwarzaniu danych Użytkownika podczas świadczenia mu wsparcia w zakresie obsługi klienta, prowadzeniu ukierunkowanego marketingu naszych usług (w przypadku, gdy Użytkownik założył u nas konto lub zakupił u nas towary lub usługi i nie zrezygnował z otrzymywania takiego marketingu), zapobieganiu oszustwom i dbaniu o bezpieczeństwo; oraz
 • Konieczność umowna przetwarzania informacji podczas tworzenia konta Jagex, aby umożliwić nam świadczenie usług.

7.0 SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych od Użytkownika i na jego temat, w tym między innymi:

Kontakty bezpośrednie. Użytkownik może nam przekazać swoje dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe lub dane finansowe poprzez wypełnienie formularzy lub podczas korespondencji z nami poprzez pocztę, telefon, wiadomości e-mail i inne. Obejmuje to Dane Osobowe podane przez Użytkownika podczas:

 • zakupu naszych produktów lub usług;
 • tworzenia konta w naszej witrynie internetowej, poprzez aplikację mobilną lub podczas grania w nasze gry;
 • łączenia konta społecznościowego z kontem Jagex;
 • subskrypcji naszych usług lub publikacji;
 • wnioskowania o otrzymywanie informacji marketingowych;
 • wnioskowania o wsparcie dotyczące naszych produktów;
 • brania udziału w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
 • przekazywania nam informacji zwrotnych.

Technologie lub kontakty zautomatyzowane. Podczas interakcji Użytkownika z naszą witryną internetową mamy prawo automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące urządzeń Użytkownika oraz zasad i schematów przeglądania. Gromadzimy te Dane Osobowe za pomocą plików cookie, pikseli, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne dotyczące Użytkownika, jeśli odwiedza on inne witryny korzystające z naszych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Źródła podmiotów trzecich lub źródła ogólnie dostępne. Możemy otrzymywać Dane Osobowe Użytkownika od różnych podmiotów trzecich lub ze źródeł dostępnych ogólnie, jak określono poniżej:

 • Dane techniczne od następujących podmiotów:
  • dostawcy danych analitycznych, tacy jak Google, z siedzibą na terenie Wielkiej Brytanii i UE ORAZ poza nim;
  • sieci reklamowe, takie jak Facebook, z siedzibą na terenie Wielkiej Brytanii i UE ORAZ poza nim; oraz
  • dostawcy technik wyszukiwania informacji, tacy jak Google, z siedzibą na terenie Wielkiej Brytanii i UE ORAZ poza nim.
 • Dane kontaktowe i dotyczące transakcji od dostawców usług technicznych, transakcyjnych i dostawczych z siedzibami na terenie Wielkiej Brytanii i UE ORAZ poza nim.
 • Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe od brokerów lub agregatorów danych z siedzibami na terenie Wielkiej Brytanii i UE ORAZ poza nim.
 • Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe ze źródeł ogólnie dostępnych, takich jak z rejestru spółek (Companies House) oraz rejestru wyborców, z siedzibami na terenie Wielkiej Brytanii i UE.

8.0 ZASADY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane Osobowe Użytkownika wykorzystamy tylko, jeśli zezwala nam na to prawo. Najczęściej Dane Osobowe Użytkownika są przez nas wykorzystywane w następujących okolicznościach:

 • w celu wykonania umowy, którą nawiążemy lub nawiązaliśmy z Użytkownikiem;
 • gdy wymagają tego nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotu trzeciego), a interesy i podstawowe prawa Użytkownika ich nie uchylają;
 • gdy musimy spełnić obowiązek prawny; lub
 • gdy musimy posiadać wyraźną zgodę Użytkownika.

Ogólnie nie polegamy na zgodzie jako prawnej podstawie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika poza sytuacją, gdy jest to powiązane z wysyłaniem komunikacji zawierającej marketing bezpośredni do Użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w punkcie 2 (Dane kontaktowe). Wycofanie zgody nie wpływa na prawomocność przetwarzania danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Poniżej w formacie tabeli podany został opis wszystkich sposobów, w jakie mamy prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, oraz podstawy prawne pozwalające nam to robić. W miejscach, których to dotyczy, określiliśmy również nasz uzasadniony interes.

Należy pamiętać, że mamy prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną w zależności od specyficznego celu, do którego dane są wykorzystywane.

Cel/Działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym uzasadniony interes
Rejestracja Użytkownika jako nowego klienta
 • Związane z tożsamością
 • Kontaktowe
 • Techniczne
 • Dotyczące profilu
 • Dotyczące użytkowania
Wykonanie umowy z Użytkownikiem
Przetworzenie i dostawa zamówienia Użytkownika, w tym:
 • Zarządzanie płatnościami, opłatami i kosztami
 • Uzyskanie zgody na działania marketingowe wykonywane przez podmioty trzecie
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Dotyczące transakcji
 • Dotyczące marketingu i komunikacji
 • Wykonywanie umowy z Użytkownikiem
 • Wyraźna zgoda
Zarządzanie naszą relacją z Użytkownikiem, które obejmuje:
 • Powiadamianie Użytkownika o zmianach naszych regulaminów lub polityki prywatności
 • Proszenie Użytkownika o pozostawienie oceny lub wzięcie udziału w ankiecie
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Dotyczące profilu
 • Dotyczące marketingu i komunikacji
 • Wykonanie umowy z Użytkownikiem
 • Wymagane do postępowania zgodnego z obowiązkiem prawnym
 • Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu utrzymywania aktualnego stanu naszych rejestrów oraz analizowania, jak klienci użytkują nasze produkty/usługi)
Umożliwienie Użytkownikowi udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienia ankiety
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Dotyczące profilu
 • Dotyczące użytkowania
 • Dotyczące marketingu i komunikacji
 • Wykonywanie umowy z Użytkownikiem
 • Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu analizowania, jak klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, w celu ich rozwijania oraz w celu rozwoju naszej działalności)
Zarządzanie i ochrona naszej działalności oraz tej witryny (w tym wykrywanie i usuwanie usterek, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Techniczne
 • Dotyczące transakcji
 • Dotyczące użytkowania
 • Dotyczące profilu
 • Wykonywanie umowy
 • Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i IT, zapewniania bezpieczeństwa sieciowego w celu zapobiegania oszustwom lub w kontekście wykonywania reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
 • Wymagane do postępowania zgodnego z obowiązkiem prawnym
 • Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów w celu wykrywania i zapobiegania działaniom bezprawnym
Dostarczanie Użytkownikowi odpowiednich treści i reklam w witrynie internetowej oraz pomiaru lub zrozumienia efektywności reklam przedstawianych Użytkownikowi
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Dotyczące profilu
 • Dotyczące użytkowania
 • Dotyczące marketingu i komunikacji
 • Techniczne
  • Wyraźna zgoda w przypadku korzystania z plików cookie, technologii beacon lub podobnego oprogramowania
  • Wymagane we wszelkich innych przypadkach w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu analizowania, jak klienci użytkują nasze produkty/usługi, ich rozwijania, rozwoju naszej działalności oraz opracowywania naszej strategii marketingowej)
Wykorzystanie danych analitycznych do ulepszania naszej witryny internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientem i doświadczeń klienta
 • Techniczne
 • Dotyczące użytkowania
 • Dotyczące marketingu i komunikacji
 • Profilowe
 • Wyraźna zgoda w przypadku korzystania z plików cookie, technologii beacon lub podobnego oprogramowania
 • Wymagane we wszelkich innych przypadkach w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu analizowania, jak klienci użytkują nasze produkty/usługi, w celu ich rozwijania, rozwoju naszej działalności oraz opracowywania naszej strategii marketingowej)
Sugerowanie i rekomendowanie Użytkownikowi towarów lub usług, które mogą być dla niego interesujące
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Techniczne
 • Dotyczące użytkowania
 • Dotyczące profilu
 • Wyraźna zgoda w przypadku korzystania z plików cookie, technologii beacon lub podobnego oprogramowania
 • Wymagane we wszelkich innych przypadkach w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług oraz rozwoju naszej działalności)
Zapraszanie Użytkownika do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu poprawę naszej platformy gamingowej
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Dotyczące transakcji
 • Techniczne
 • Dotyczące profilu
 • Dotyczące użytkowania
Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług oraz rozwoju naszej działalności)
Przetwarzanie dostarczonego nam podania o pracę
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
Wykonywanie umowy z Użytkownikiem
Wykonanie obowiązku opieki w stosunku do Użytkownika
 • Dotyczące tożsamości
 • Kontaktowe
 • Dotyczące transakcji
 • Dotyczące profilu
 • Dotyczące wykorzystywania
Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu wsparcia Użytkownika w zarządzaniu działaniami podczas interakcji z naszymi produktami/usługami)

MARKETING

Dajemy Użytkownikowi wybór dotyczący korzystania przez nas z Danych Osobowych Użytkownika do celów marketingowych i reklamowych. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontrolowania Danych Osobowych:

Użytkownik otrzyma od nas komunikację marketingową, jeśli (a) wyraził zgodę na kontakt za pomocą naszych kanałów marketingowych lub (b) założy u nas konto lub zakupi od nas towary lub usługi i nie zrezygnuje z otrzymywania takiego marketingu (z wyłączeniem przypadków, gdy przepisy o ochronie danych nie pozwalają na opcję (b)).

Cała komunikacja marketingowa wysyłana do Użytkownika zawiera opcję rezygnacji z jej otrzymywania i Użytkownik może z niej zrezygnować w dowolnym czasie. Należy pamiętać, że rezygnacja nie wpływa na prawomocność przetwarzania danych, które nastąpiło przed rezygnacją.

MARKETING PODMIOTU TRZECIEGO

Przed udostępnieniem danych osobowych Użytkownika jakiejkolwiek firmie poza firmą Jagex do celów marketingowych, musimy uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika.

REZYGNACJA Z MARKETINGU

Użytkownik posiada prawo zwrócenia się do nas lub podmiotów trzecich z prośbą o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się w niniejszej witrynie internetowej i zaznaczenie lub wyczyszczenie odpowiednich pól w celu dostosowania preferencji dotyczących marketingu lub wykorzystanie linków rezygnacji zawartych w każdej wiadomości przesyłanej do Użytkownika lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie za pomocą danych podanych w punkcie 2 (Dane kontaktowe).

REZYGNACJA Z IDENTYFIKATORA WYŚWIETLANIA REKLAM

Identyfikator reklam (IDFA) to unikalny, resetowalny przez Użytkownika identyfikator dla reklam dostarczany przez system operacyjny urządzenia przenośnego. Mamy prawo wykorzystywać ten identyfikator do ulepszania naszych zdolności obsługi i targetowania, przekierowywania określonych kampanii lub przekazać ten identyfikator naszym partnerom. Identyfikator reklam nie ujawnia żadnych informacji o Użytkowniku ani urządzeniu. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować używania lub zresetować identyfikator IDFA, powinien postępować zgodnie z poniższymi standardowymi instrukcjami:

REZYGNACJA Z WYŚWIETLANIA DOSTOSOWYWANYCH REKLAM PODMIOTU TRZECIEGO

Korzystamy z usług marketingowych, aby wyświetlać Użytkownikowi reklamy po uzyskaniu przez niego dostępu do naszych usług lub po ich odwiedzeniu. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie i technologii innych niż pliki cookie, aby rozpoznawać urządzenie Użytkownika i zrozumieć, w jaki sposób korzysta on z naszych usług, dzięki czemu możemy ulepszać nasze usługi, aby odzwierciedlały zainteresowania Użytkownika i wyświetlać reklamy, które mogą być dla niego bardziej interesujące.

Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o aktywności Użytkownika w naszych usługach zgodnie z ich polityką prywatności oraz w celu umożliwienia nam:

 • pomiaru i analizy ruchu oraz aktywności przeglądania w naszych usługach;
 • wyświetlania Użytkownikowi reklam naszych produktów lub usług w witrynach lub aplikacjach podmiotów trzecich; oraz
 • pomiaru i analizy skuteczności naszych kampanii reklamowych.

Niektórzy z tych zewnętrznych dostawców mogą korzystać z technologii innych niż pliki cookie, na które mogą nie mieć wpływu ustawienia przeglądarki blokujące pliki cookie. Przeglądarka internetowa Użytkownika może nie zezwalać na blokowanie takich technologii. Użytkownik może skorzystać z następujących narzędzi podmiotów trzecich, aby zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu wyświetlania mu reklam opartych na zainteresowaniach:

Użytkownik może zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam, włączając funkcje prywatności na swoim urządzeniu przenośnym, takie jak Ogranicz śledzenie reklam (iOS) i Zrezygnuj z personalizacji reklam (Android). Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy urządzenia przenośnego.

Możemy udostępniać tym zewnętrznym dostawcom informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory internetowe zebrane w ramach naszych usług. Umożliwia to naszym zewnętrznym dostawcom rozpoznawanie i dostarczanie Użytkownikowi reklam na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii wykorzystywanych przez tych zewnętrznych dostawców i ich możliwości w zakresie obsługi różnych urządzeń, należy zapoznać się z polityką prywatności każdego dostawcy wymienionego poniżej. Dostawcy zewnętrzni, z usług których korzystamy, to:

 • Usługi remarketingu Google Ads (AdWords) świadczone przez firmę Google Inc.

  • Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam wizualnych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając witrynę ustawień Google Ads: http://www.google.com/settings/ads.
  • Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość uniemożliwienia gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w witrynie internetowej dotyczącej prywatności i warunków Google: https://policies.google.com/privacy.
 • Usługi remarketingu na Facebooku świadczone przez firmę Facebook Inc.

  • Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach od serwisu Facebook można znaleźć w witrynie: https://www.facebook.com/help/516147308587266. Aby zrezygnować z reklam serwisu Facebook opartych na zainteresowaniach, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: https://www.facebook.com/help/568137493302217.
  • Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej w Internecie ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Użytkownik może również zrezygnować z usług serwisu Facebook i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w Stanach Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnować przy użyciu ustawień urządzenia przenośnego.

Więcej informacji na temat praktyk serwisu Facebook w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

REZYGNACJA Z GEOLOKALIZACJI

Jeśli Użytkownik wcześniej wydał nam zgodę na uzyskiwanie dostępu do jego danych geolokalizacyjnych, może wstrzymać udostępnianie nam danych geolokalizacyjnych przechodząc do ustawień urządzenia przenośnego dotyczących gier lub strony „ustawienia” w grze.

REZYGNACJA Z INNEJ KOMUNIKACJI

Podczas instalowania naszych gier na urządzeniu przenośnym Użytkownik może zdecydować o otrzymywaniu powiadomień Push, które są wiadomościami wysyłanymi przez nasze gry w urządzeniu przenośnym Użytkownika, nawet jeśli gra nie jest włączona. Powiadomienia można wyłączyć na stronie ustawień urządzenia przenośnego.

Użytkownik może w przeglądarce wprowadzić ustawienie powodujące odrzucanie wszystkich lub części plików cookie lub włączyć opcję powiadamiania Użytkownika, gdy witryny internetowe wprowadzają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Użytkownik musi pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenie plików cookie część elementów niniejszej witryny internetowej może stać się niedostępna lub nie funkcjonować prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

ZMIANA CELU

Dane Osobowe Użytkownika będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów do jakich zostały zgromadzone, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu oraz że cel ten jest spójny z celem pierwotnym.

W razie konieczności wykorzystania Danych Osobowych do celu niezwiązanego powiadomimy o tym fakcie Użytkownika i poprosimy o zgodę na takie działanie. Należy pamiętać, że mamy prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to zgodne z wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa.

9.0 UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Mamy prawo udostępniać Dane Osobowe Użytkownika podmiotom trzecim opisanym poniżej do celów określonych w tabeli w punkcie 8 (Zasady wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika) powyżej:

 • Określeni partnerzy marketingowi, których lista znajduje się tutaj.
 • Możemy dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi lub też nasza działalność lub jej część może zostać sprzedana. W przypadku nastąpienia zmiany w naszej działalności gospodarczej Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione naszym doradcom oraz doradcom potencjalnych nabywców lub partnerom, a nowi właściciele lub partnerzy mają prawo wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w taki sam sposób, jaki określono w niniejszej polityce prywatności. Dane Użytkownika będą ujawniane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce prywatności (która może być od czasu do czasu aktualizowana), chyba że obowiązujące prawo lub przepisy wyraźnie dopuszczają lub wymagają inaczej. Wymagamy, by wszystkie podmioty trzecie respektowały bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika oraz traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Danych Osobowych Użytkownika do celów własnych i zezwalamy im wyłącznie na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami. Wszyscy nasi zewnętrzni partnerzy przetwarzający dane są weryfikowani w ramach naszego procesu dochowania należytej staranności i podpisali z nami umowy o przetwarzaniu danych.

10.0 PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Część z naszych zewnętrznych podmiotów trzecich jest zlokalizowanych poza Wielką Brytanią oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), zatem przetwarzanie przez nich Danych Osobowych Użytkownika będzie wymagało przekazania danych poza Wielką Brytanię i EOG.

Kategoria podmiotu trzeciego Cel przekazania Podstawa prawna
a) Partner techniczny a) Świadczenie usług przetwarzania technicznego a) Umowa
b) Partner marketingowy b) Świadczenie usług marketingowych b) Zgoda

W przypadku przekazywania Danych Osobowych Użytkownika poza obszar Wielkiej Brytanii i EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony, sprawdzając, czy ma zastosowanie co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Dane Osobowe Użytkownika przekazujemy wyłącznie do krajów, w przypadku których sekretarz stanu Wielkiej Brytanii lub Komisja Europejska (w stosownych przypadkach) uznają, że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • obowiązują odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych obejmujące wykorzystanie standardowych klauzul umownych/klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez sekretarza stanu Wielkiej Brytanii lub Komisję Europejską (w stosownych przypadkach) lub wiążące zasady korporacyjne; lub
 • w innych przypadkach przekazanie danych jest dopuszczalne zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym, w przypadkach, gdy uzyskaliśmy na to zgodę Użytkownika lub przesył jest wymagany w celu wykonania umowy z Użytkownikiem).

11.0 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapobiegnięcia przypadkowej utracie, użyciu lub uzyskaniu nieupoważnionego dostępu, zmianie, ujawnieniu lub uniemożliwieniu dostępu do Danych Osobowych Użytkownika. Ponadto ograniczamy dostęp do Danych Osobowych Użytkownika do pracowników, przedstawicieli, profesjonalnych doradców, podwykonawców i innych podmiotów trzecich mających potrzebę biznesową posiadania tej wiedzy na podstawie zasady najmniejszego uprzywilejowania (ang. Principle of least privilege — PoLP). Wymienione podmioty będę przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Okresowo dokonujemy przeglądu wszystkich polityk prywatności i bezpieczeństwa oraz aktualizujemy je w razie potrzeby zgodnie ze zmianami w przepisach o ochronie danych lub w przypadku wprowadzenia nowych technologii do naszej działalności.

W przypadku, gdy wdrożenie nowych technologii przekłada się na poważne zagrożenie dla Danych Osobowych Użytkownika, przeprowadzimy ocenę skutków w zakresie ochrony danych osobowych i będziemy kontynuować prace tylko w przypadku, gdy będziemy mieli możliwość złagodzenia poważnych zagrożeń. Sposoby gromadzenia Danych Osobowych są weryfikowane przez zarząd przed ich wdrożeniem w celu potwierdzenia, że Dane Osobowe są gromadzone:

a) uczciwie, bez zastraszania i oszukiwania oraz

b) legalnie, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, czy to wynikającymi ze statutu, czy właściwych przepisów odnoszących się do gromadzenia danych osobowych.

Wdrożyliśmy procedury postępowania na wypadek jakiegokolwiek domniemanego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Użytkownika oraz odpowiedni organ regulacyjny w przypadku naruszenia, o którym mamy prawny obowiązek informować.

12.0 PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE?

Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane tylko przez czas wymagany do wypełnienia celów, do jakich zostały zgromadzone, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub raportowania. Kopię naszego Harmonogramu przechowywania danych można uzyskać na żądanie.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, naturę oraz wrażliwość danych osobowych, potencjalne zagrożenie wynikające z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, cele, dla których dane osobowe Użytkownika są przetwarzane oraz czy istnieje możliwość osiągnięcia tych celów innymi sposobami oraz mające zastosowanie wymogi prawne.

Zgodnie z przepisami mamy obowiązek przechowywać podstawowe informacje na temat naszych klientów (w tym dane kontaktowe, dotyczące tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez okres sześciu lat po zakończeniu aktualnego roku podatkowego. W niektórych przypadkach Użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie jego danych; aby uzyskać dalsze informacje, zob. poniższy punkt „Żądanie usunięcia”.

W niektórych przypadkach możemy dokonać anonimizacji Danych Osobowych Użytkownika (tak, aby nie były już powiązane z Użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych i wówczas mamy prawo wykorzystywać takie informacje przez nieograniczony czas bez potrzeby powiadamiania Użytkownika.

USUNIĘCIE DANYCH

Po upływie powyższych okresów przechowywania danych zapisy cyfrowe są trwale niszczone lub w pełni anonimizowane, jeśli są przechowywane do celów statystycznych lub badawczych. W takim przypadku wszystkie dane identyfikujące są trwale usuwane, co uniemożliwia identyfikację poszczególnych osób.

13.0 PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z niektórymi globalnymi przepisami o ochronie danych (w tym brytyjskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych) oraz w określonych okolicznościach Użytkownikowi przysługują prawa w odniesieniu do jego Danych Osobowych. Poniżej przedstawiamy krótki opis takich praw:

 • Prawo do bycia informowanym: Osoby prywatne mają prawo otrzymywać informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych. Jest to kluczowy wymóg przejrzystości wynikający z brytyjskich i unijnych przepisów o ochronie danych. Niniejsza polityka prywatności i nasza polityka dotycząca plików cookie spełniają ten wymóg.
 • Prawo żądania dostępu do danych osobowych (znane jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”): Prawo to umożliwia Użytkownikowi otrzymanie kopii jego danych osobowych, które przechowujemy, z uwzględnieniem pewnych wyjątków.
 • Prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych: Prawo to umożliwia Użytkownikowi skorygowanie jego jakichkolwiek niepełnych lub niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy, ale możemy musieć zweryfikować dokładność nowych, przekazanych nam przez Użytkownika, danych.
 • Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych: Prawo to umożliwia Użytkownikowi zwrócenie się do nas z prośbą o usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je nadal przetwarzali. Użytkownik posiada również prawo żądania skasowania lub usunięcia jego danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystał z prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie (zob. poniżej) w przypadku, jeśli z naszej strony doszło do nielegalnego przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika lub w przypadku, jeśli posiadamy obowiązek prawny skasowania Danych Osobowych Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że prawo do żądania usunięcia nie jest prawem bezwzględnym i istnieją pewne okoliczności, w których nie mamy obowiązku postąpić zgodnie z żądaniem, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, po złożeniu takiego żądania.
 • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkownika: Prawo to umożliwia Użytkownikowi sprzeciwienie się przetwarzaniu w przypadku, gdy swoje działania w ramach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika opieramy o nasz uzasadniony interes (lub interes podmiotu trzeciego) lub w przypadku, gdy Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych. Nie mamy obowiązku zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w przypadku, gdy podamy istotne i uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. Użytkownik posiada również prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas jego Danych Osobowych do bezpośrednich celów marketingowych. Jest to prawo bezwzględne, ale nie oznacza jednocześnie, że mamy obowiązek usunięcia wszystkich Danych Osobowych Użytkownika oraz możemy umieścić dane Użytkownika na ograniczonej liście mailingowej, aby nie wysyłać Użytkownikowi komunikatów z zakresu marketingu bezpośredniego w przyszłości.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych: Prawo to umożliwia Użytkownikowi zażądanie od nas wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w określonych sytuacjach, w tym: (a) jeśli Użytkownik chce określić poprawność danych; lub (b) jeśli Użytkownik wyraził sprzeciw co do wykorzystania przez nas Danych Osobowych Użytkownika, ale musimy zweryfikować, czy posiadamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania.
 • Prawo do żądania przekazania Danych Osobowych Użytkownikowi lub podmiotowi trzeciemu: Przekażemy Użytkownikowi lub wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu jego Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to odnosi się wyłącznie do Danych Osobowych przekazanych nam przez Użytkownika, w odniesieniu do których Użytkownik udzielił nam zgody na wykorzystywanie lub które zostały wykorzystane do wykonania lub podjęcia kroków przed wykonaniem umowy z Użytkownikiem oraz w przypadku, gdy takie przetwarzanie jest zautomatyzowane.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody: Należy jednak pamiętać, że prawo to nie wpływa na legalność jakiegokolwiek przetwarzania wykonanego przez wycofaniem zgody przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę, możemy nie mieć możliwości dostarczania Użytkownikowi określonych produktów lub usług. Poinformujemy o tym Użytkownika w przypadku wycofania przez niego zgody.

Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i podlegają odpowiednim przepisom ochrony danych osobowych oraz mogą podlegać warunkom i postanowieniom określonym przez mające zastosowanie przepisy ochrony danych osobowych. Aby uzyskać dalsze informacje lub skorzystać z praw opisanych powyżej, należy się z nami skontaktować.

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA OPŁATA

Użytkownik nie musi wnosić opłaty w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (lub skorzystania z jakichkolwiek innych praw). Mamy jednak prawo do pobrania rozsądnej opłaty w przypadku, jeśli żądanie Użytkownika jest wyraźnie bezzasadne, powtarzalne lub nadmierne. W takim przypadku mamy również prawo odmówić spełnienia żądania.

CZEGO MOŻEMY POTRZEBOWAĆ OD UŻYTKOWNIKA

Mamy prawo wystąpić do Użytkownika o podanie określonych informacji, które pomogą nam w potwierdzeniu tożsamości Użytkownika oraz potwierdzą prawo Użytkownika do uzyskania dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z jakichkolwiek innych praw). Jest to środek zabezpieczający, który zapewnia, że Dane Osobowe nie zostaną ujawnione komuś, kto nie posiada prawa do ich otrzymania. Mamy również prawo skontaktować się z Użytkownikiem, aby uzyskać dalsze informacje związane z jego wnioskiem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

TERMIN NA ODPOWIEDŹ

W odniesieniu do wszelkich uzasadnionych żądań podejmujemy próby udzielenia odpowiedzi w okresie jednego miesiąca. Sporadycznie możemy potrzebować więcej czasu niż jeden miesiąc, jeśli żądanie Użytkownika jest szczególnie złożone lub Użytkownik złożył kilka żądań, w którym to przypadku poinformujemy Użytkownika o wydłużeniu tego okresu do dwóch miesięcy. W takim przypadku będziemy informować Użytkownika o postępach.

14.0 DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH POZA WIELKĄ BRYTANIĄ I UE

Brazil

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Brazylijska ustawa o ochronie danych osobowych (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais lub LGPD) uchwalona przez Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii w dniu 14 sierpnia 2018 r. weszła w życie dnia 15 sierpnia 2020 r. Informacje zawarte w niniejszym punkcie dotyczą wyłącznie przetwarzania danych osobowych osób indywidualnych w Brazylii.

PRAWO DO POTWIERDZENIA ZAISTNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik posiada prawo zażądania potwierdzenia dotyczącego przetwarzania jego danych.

 • PRAWO DOSTĘPU Użytkownicy posiadają prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych poprzez wypełnienie formularza dostępu do danych osoby, której dotyczą. Użytkownicy posiadają prawo do bycia informowanymi o pochodzeniu danych, celu ich przetwarzania oraz o istnieniu wszelkich rejestrów danych.
 • PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH Użytkownik posiada prawo do przeniesienia swoich danych do innego dostawcy usługi lub produktu po dostarczeniu wyraźnego żądania, zgodnie z przepisami organów państwowych oraz przepisami dotyczącymi tajemnic handlowych i przemysłowych, oraz przeniesienia wszelkich danych, które zostały zanonimizowane.
 • PRAWO DO SPROSTOWANIA Użytkownik posiada prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli dane te są niedokładne, nieaktualne lub niepełne.
 • PRAWO DO ANONIMIZACJI Użytkownik posiada prawo do zażądania anonimizacji, zablokowania lub eliminacji niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych oraz wszelkich danych, które są przetwarzane niezgodnie z ustawą LGPD.
 • PRAWO DO USUNIĘCIA Użytkownik posiada prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, jeśli dane te są niepotrzebne lub nadmierne, lub jeśli przetwarzanie takich danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.
 • PRAWO DO BYCIA INFORMOWANYM Użytkownik posiada prawo do bycia informowanym o czasie trwania przetwarzania jego danych, o określonym celu przetwarzania, o dalszych podmiotach przetwarzających dane oraz o pozostałych podmiotach trzecich, które przetwarzają dane osobowe Użytkownika lub uzyskują do nich dostęp. Użytkownik posiada również prawo do bycia informowanym o wyborze związanym z wyrażeniem zgody oraz konsekwencjach wynikających z odmowy wyrażenia zgody.
 • PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY Użytkownik posiada prawo do uchylenia lub wycofania zgody.
 • PRAWO DO ZGŁASZANIA SKARG Użytkownik posiada prawo do zgłaszania skarg do organu ANPD (krajowy organ ochrony danych).
 • PRAWO DO SPRZECIWU Użytkownik posiada prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych w przypadkach, gdy jest ono niezgodne z przepisami prawa lub jeśli Użytkownik wycofał zgodę, jak określono powyżej.
 • PRAWO DO ZARZĄDANIA WERYFIKACJI Użytkownik posiada prawo do zażądania weryfikacji decyzji podjętych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które wpływają na interesy Użytkownika. Jeśli Użytkownik zechce skorzystać z dowolnego z powyższych praw do żądania, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres dpo@jagex.com.

Należy pamiętać, że nie wszystkie powyższe prawa są prawami bezwzględnymi. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw, Użytkownik nie będzie dyskryminowany ani w jakikolwiek sposób ponosił innych szkód.

USA

Niniejszy punkt należy czytać wraz z pozostałą częścią naszej ogólnej polityki prywatności. Wszystkie zdefiniowane terminy mają takie samo znaczenie, jak w pozostałej części naszej ogólnej polityki prywatności.

NASZE USŁUGI

Opis usług

Usługa Opis usługi
Witryny internetowe Treści internetowe i rozwiązania dla spersonalizowanych gier, treści edukacyjne i rozrywkowe itp.
Platformy mobilne Dostosowane platformy mobilne, które zapewniają dostęp do opublikowanych gier.
Opublikowane gry Platformy do publikowania gier, które zapewniają Użytkownikowi za pośrednictwem identyfikatora sieci społecznościowych różne opublikowane gry udostępniane za pośrednictwem usług przesyłania strumieniowego, takich jak Valve (Steam), Apple (iOS) i Google (Android).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W tym punkcie terminy „Informacje Osobowe” lub „dane osobowe” odnoszą się do informacji, które identyfikują osobę indywidualną lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby indywidualnej lub w inny sposób zdefiniowanej zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym:

 • kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act) zmienioną kalifornijską ustawą o ochronie prywatności z 2020 r. (California Privacy Rights Act);
 • ustawą o ochronie danych konsumentów w stanie Wirginia z 2021 r (Virginia Consumer Data Protection Act);
 • ustawą o ochronie prywatności stanu Kolorado z 2021 r (Colorado Privacy Act);
 • ustawą o ochronie prywatności stanu Connecticut z 2022 r (Connecticut Privacy Act);
 • ustawą o ochronie prywatności stanu Utah z 2023 r (Utah Consumer Privacy Act);
 • znowelizowanym statutem stanu Nevada (Nevada Revised Statutes), rozdział 603A zatytułowany „Bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych w 2021 r.”, oraz przepisami wykonawczymi do tego statutu z późniejszymi zmianami (zwanymi łącznie „amerykańskimi przepisami o ochronie prywatności”).

Gromadzimy informacje, które identyfikują, dotyczą, opisują, odnoszą do, mogą być powiązane lub mogą być połączone, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić lub które mogliśmy gromadzić od mieszkańców USA w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w amerykańskich stanowych przepisach o ochronie prywatności:

 • Identyfikatory: prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego (IP), adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu, data urodzenia lub inne podobne identyfikatory;
 • Kategorie danych osobowych mające zastosowanie do przetwarzania: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Informacje handlowe: rejestry i historia zakupionych lub rozważanych produktów lub usług; oraz
 • Aktywność w Internecie lub innych podobnych sieciach: Interakcja z naszymi usługami lub reklamami.

Nie oznacza to, że wszystkie przykłady z tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie przez nas zebrane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być zbierane i mogły zostać zebrane. Na przykład, niektóre kategorie danych osobowych mogłyby być gromadzone tylko wtedy, gdyby Użytkownik przekazał nam bezpośrednio takie dane osobowe.

KATEGORIE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Wrażliwe dane osobowe
 • Dane logowania do konta: informacje używane do uzyskania dostępu do konta.
 • Dane finansowe: dane konta bankowego, karty płatniczej i wypłat.
 • Dane transakcji: szczegóły dotyczące płatności na rzecz Użytkownika i od Użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas przez Użytkownika.
ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Użytkownika. Na przykład z formularzy wypełnianych przez Użytkownika w ramach naszych usług, preferencji wyrażanych lub podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszych usług lub na podstawie zakupów dokonywanych przez Użytkownika w ramach naszych usług.
 • Pośrednio od Użytkownika. Na przykład na podstawie obserwacji aktywności Użytkownika w ramach naszych usług.
 • Automatycznie od Użytkownika. Na przykład za pośrednictwem plików cookie (ciasteczek) ustawionych przez nas lub naszych usługodawców na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z naszych usług.
 • Od dostawców usług. Na przykład od zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług, od zewnętrznych dostawców w celu dostarczania Użytkownikowi ukierunkowanych reklam, od zewnętrznych dostawców w celu przetwarzania płatności lub od innych zewnętrznych dostawców, z których pomocy korzystamy w celu świadczenia usług Użytkownikowi.
WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe do celów biznesowych lub handlowych, które mogą obejmować następujące przykłady:

 • Świadczenie i utrzymywanie naszych usług: w tym monitorowanie korzystania z naszych usług.
 • Zarządzanie kontem Użytkownika: zarządzanie rejestracją jako Użytkownika usług; podane dane osobowe zapewniają dostęp do różnych funkcji usług, które są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Wykonanie umowy: sformułowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem usług.
 • Kontakt z Użytkownikiem: w celu skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, powiadomień push lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej, dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Dostarczanie Użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i informacji ogólnych: o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że Użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Zarządzanie wnioskami Użytkownika: obsługa i zarządzanie wnioskami Użytkownika, które do nas skierował.
 • Dostarczanie Użytkownikowi ukierunkowanych reklam: możemy wykorzystywać dane osobowe związane z Użytkownikiem w celu opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z zewnętrznymi dostawcami, którzy to robią) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji Użytkownika oraz w celu pomiaru ich skuteczności.
 • Przeniesienie działalności: w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej formy sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas dane osobowe Użytkowników naszych usług.
 • Inne cele: analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, marketingu i doświadczeń Użytkownika.
 • Odpowiadanie na żądania organów ścigania i, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazów sądowych lub przepisów rządowych.
 • Wewnętrzne cele administracyjne i audytowe.
 • Wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa i ochrona przed złośliwymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w tym, w razie potrzeby, ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.
PRYWATNOŚĆ DZIECI

Osoby w wieku poniżej 13 lat nie mogą korzystać z naszych usług.

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób małoletnich w wieku poniżej 16 lat za pośrednictwem naszych usług, chociaż niektóre zewnętrzne strony internetowe, do których linki zamieszczamy, mogą to robić.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez dzieci pozostające pod ich opieką i poinstruowania ich, aby nigdy nie podawały informacji na zewnętrznych stronach internetowych bez zgody swoich opiekunów.

Każdy, kto ma powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe, powinien skontaktować się z nami, podając szczegóły pozwalające nam na usunięcie tych danych.

UJAWNIANIE, SPRZEDAŻ I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ujawnianie i udostępnianie danych osobowych

Możemy wykorzystywać, udostępniać lub ujawniać dane osobowe dotyczące Użytkownika, a w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy mogliśmy wykorzystywać lub ujawniać następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych: identyfikatory; kategorie danych osobowych mające zastosowanie do przetwarzania; informacje handlowe; lub aktywność w Internecie lub innych podobnych sieciach.

Gdy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zarówno zachowania poufności tych danych osobowych, jak i niewykorzystywania ich w żadnym celu poza wykonaniem umowy.

Sprzedaż danych osobowych

Nie sprzedajemy danych osobowych w powszechnym rozumieniu tego terminu. Zezwalamy usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika do celów biznesowych opisanych w naszej ogólnej polityce prywatności, takich jak działania reklamowe, marketingowe i analityczne.

Możemy sprzedawać i mogliśmy sprzedawać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych: identyfikatory; kategorie danych osobowych mające zastosowanie do przetwarzania; informacje handlowe; lub aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.

W każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych osobowych przez naszych usługodawców, kontaktując się z nami lub odwiedzając stronę „nie sprzedawaj moich danych osobowych”, dostępną pod adresem: https://support.runescape.com/hc/en-gb/articles/360001370829.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy dane osobowe związane z Użytkownikiem przez okres wymagany do osiągnięcia celów określonych w niniejszej sekcji oraz zgodnie z dalszymi szczegółami podanymi w pozostałej części naszej polityki prywatności.

PRAWA I WYBORY UŻYTKOWNIKA

Amerykańskie stanowe przepisy o ochronie danych zapewniają mieszkańcom niektórych stanów określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem USA, amerykańskie stanowe przepisy o ochronie danych mogą przyznawać niektóre lub wszystkie prawa określone poniżej.

 • Prawo do powiadomienia. Użytkownik ma prawo zostać powiadomiony o tym, jakie kategorie danych osobowych są gromadzone oraz do jakich celów dane osobowe są wykorzystywane.

 • Prawo do informacji/dostępu. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych i udostępniania przez nas danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania Użytkownika ujawnimy mu następujące informacje:

  • Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych Użytkownika.
  • Kategorie źródeł zgromadzonych przez nas danych osobowych Użytkownika.
  • Nasze cele biznesowe lub handlowe związane z gromadzeniem lub sprzedażą tych danych osobowych.
  • Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe.
  • Określone dane osobowe, które zebraliśmy na temat Użytkownika.
  • Jeśli sprzedaliśmy dane osobowe dotyczące Użytkownika lub ujawniliśmy dane osobowe dotyczące Użytkownika w celach biznesowych, ujawnimy Użytkownikowi kategorie sprzedanych lub ujawnionych danych osobowych.
 • Prawo do odmowy sprzedaży lub udostępniania danych osobowych (rezygnacja). Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy nie sprzedawali jego Danych Osobowych. Aby złożyć wniosek o rezygnację, zapoznaj się z punktem „Sprzedaż danych osobowych” lub skontaktuj się z nami.

 • Prawo do poprawienia Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do poprawienia lub sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat. Po otrzymaniu i potwierdzeniu wniosku Użytkownika podejmiemy uzasadnione ekonomiczne starania w celu poprawienia (i poinstruowania naszych usługodawców o konieczności poprawienia) danych osobowych dotyczących Użytkownika, chyba że ma zastosowanie wyjątek.

 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Jagex nie wykorzystuje ani nie ujawnia Wrażliwych danych osobowych do celów, które zgodnie z obowiązującym prawem wymagają od nas oferowania konsumentom „Prawa do ograniczenia” wykorzystywania lub ujawniania Wrażliwych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych w określonych okolicznościach z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu żądania Użytkownika usuniemy (i poinstruujemy naszych usługodawców o konieczności usunięcia) dane osobowe dotyczące Użytkownika z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić wniosek o usunięcie, jeśli zachowanie danych przez nas lub naszych usługodawców jest niezbędne w celu:

  • Sfinalizowania transakcji, w związku z którą zebraliśmy dane osobowe, dostarczenia towarów lub usług, o które prosił Użytkownik, podjęcia działań zasadnie przewidywanych w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Użytkownikiem lub wykonania umowy z Użytkownikiem w inny sposób.
  • Wykrycia naruszeń bezpieczeństwa, ochrony przed złośliwymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami lub ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania.
  • Debugowania produktów w celu zidentyfikowania i naprawienia błędów, które wpływają na istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Korzystania z wolności słowa, zapewnienia innemu konsumentowi prawa do korzystania z wolności słowa lub korzystania z innych uprawnień przewidzianych przez prawo.
  • Przestrzegania odpowiednich amerykańskich stanowych przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie do przetwarzania danych zgodnie z niniejszym punktem.
  • Uczestniczenia w publicznych lub recenzowanych badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych realizowanych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, a usunięcie informacji mogłoby uniemożliwić lub poważnie pogorszyć wyniki badań, a Użytkownik uprzednio wyraził świadomą zgodę.
  • Umożliwienia wyłącznie wewnętrznych zastosowań, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o relacje Użytkownika z nami.
  • Realizowania obowiązków prawnych.
  • Innych wewnętrznych i zgodnych z prawem sposobów wykorzystania tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w jakim zostały one przekazane przez Użytkownika.
 • Prawo do równego traktowania. Użytkownik ma prawo do tego, by nie być dyskryminowanym za korzystanie z praw konsumenckich, w tym przez:

  • Odmowę dostarczenia Użytkownikowi towarów lub usług.
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym stosowanie zniżek lub innych korzyści lub nakładanie kar.
  • Zapewnienie Użytkownikowi innego poziomu lub jakości towarów lub usług.
  • Sugerowanie, że Użytkownik otrzyma inną cenę lub stawkę za towary lub usługi albo inny poziom lub jakość towarów lub usług.
Korzystanie z przysługujących praw

Aby złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek o skorzystanie z któregokolwiek z przysługujących Użytkownikowi praw (w tym prawa do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych), należy kliknąć tutaj: https://support.runescape.com/hc/en-gb/articles/360001370829.

Tylko Użytkownik lub osoba zarejestrowana przez właściwego sekretarza stanu, którą Użytkownik upoważnił do działania w jego imieniu, może złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek dotyczący Danych Osobowych Użytkownika.

Żądanie Użytkownika skierowane do nas musi:

 • Zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy Użytkownik jest osobą, której dane zgromadziliśmy, lub jej upoważnionym przedstawicielem.
 • Opisywać żądania Użytkownika w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić nam ich właściwe zrozumienie, ocenę i udzielenie na nie odpowiedzi.

Nie możemy odpowiedzieć na żądanie Użytkownika ani dostarczyć mu wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • zweryfikować tożsamości Użytkownika lub jego uprawnień do złożenia wniosku; oraz
 • potwierdzić, że dane osobowe dotyczą Użytkownika.

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania możliwego do zweryfikowania wniosku. Okres na dostarczenie wymaganych informacji może zostać po uprzednim powiadomieniu jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, jeśli będzie to konieczne.

Wszelkie ujawnione przez nas informacje będą obejmować wyłącznie 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format przekazywania Danych Osobowych Użytkownika, który będzie łatwy do użycia i powinien umożliwić Użytkownikowi bezproblemowe przekazywanie informacji z jednego podmiotu do drugiego.

15.0. UAKTUALNIENIA POLITYKI

Polityki i procedury podlegają weryfikacji i porównywaniu z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji co najmniej raz do roku, a gdy w takich przepisach i regulacjach wprowadzane są zmiany, polityki i procedury podlegają weryfikacji, by zachować zgodność z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji.

KONIEC POLITYKI