Streszczenie tego dokumentu, napisanego dla młodych ludzi, jest dostępne tutaj.

Polityka prywatności

Wersja 0.7

Data lipiec 2021

Wstęp

Firma Jagex szanuje prywatność i angażuje się w ochronę danych osobowych Użytkownika. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące tego, jak dbamy o dane osobowe Użytkownika, gdy Użytkownik gra w nasze gry, odwiedza naszą witrynę internetową, uzyskuje dostęp do naszej platformy mobilnej (niezależnie z jakiego miejsca) lub w inny sposób uzyskuje dostęp do wszelkich naszych produktów i usług, oraz informacje o prawach Użytkownika do prywatności i sposobu, w jaki prawo chroni Użytkownika.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 („RODO”) to rozporządzenie w prawodawstwie europejskim dotyczące ochrony danych i prywatności osób na obszarze Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obejmuje także zasady przesyłu danych osobowych poza obszarem UE i EOG. Głównym celem RODO jest umożliwienie obywatelom i mieszkańcom kontroli nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw międzynarodowych poprzez zunifikowanie ustawodawstwa w UE. Zachowana wersja prawa UE dotyczącego RODO w Wielkiej Brytanii („UK GDPR”) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r. („DPA 2018”) wyznaczają ramy przepisów dotyczących ochrony danych w Wielkiej Brytanii.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (zwana również „CCPA”) to ustawa skupiająca się na ochronie prywatności konsumentów na terenie stanu Kalifornia, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

Ustawa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o numerze 13.709, z dnia 14 sierpnia 2018 („LGPD”), to brazylijska ustawa o ochronie danych osobowych, która stanowi ramę przepisów dotyczących wykorzystywania danych osobowych osób w Brazylii, niezależnie od miejsca lokalizacji podmiotu przetwarzającego dane, jak opisano szczegółowo w Punkcie 11. niniejszej polityki prywatności.

1. Ważne informacje oraz kim jesteśmy

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Użytkownikowi informacji na temat tego, jak firma Jagex gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o interakcje z nami, użytkowanie naszych gier, czy to przez nasze witryny internetowe czy przez urządzenie przenośne, w tym dane dostarczane nam przez Użytkownika podczas rejestracji w celu grania w dowolną z naszych gier, subskrybowania naszego biuletynu, zakupu produktu lub usługi, kontaktu z naszym zespołem obsługi klienta lub udziałem w konkursie lub ankiecie.

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 13 roku życia, a nasza firma nie gromadzi świadomie jakichkolwiek danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności, wraz z wszystkimi innymi politykami, jakie możemy opublikować w określonych przypadkach podczas gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych Użytkownika, aby Użytkownik posiadał pełną wiedzę na temat tego jak i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza polityka prywatności przechodzi regularne weryfikacje i uaktualnienia, by zapewnić, że rzetelnie odzwierciedla nasze praktyki przetwarzania danych. Użytkownik regularnie powinien weryfikować niniejszą politykę prywatności, aby mieć świadomość wszelkich zmian. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie do innych polityk i jej zamiarem nie jest ich zastąpienie.

ADMINISTRATOR

Firma Jagex Limited (dalej zwalana łącznie „FIRMĄ”, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszej polityce prywatności) działa w charakterze administratora danych i ponosi odpowiedzialność za dane osobowe Użytkownika.

Powołaliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych (IOD), który ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie zapytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Użytkownik posiada jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z posiadanych praw, należy skontaktować się z zewnętrznym IOD pod adresem podanym poniżej.

DANE KONTAKTOWE

Pełne dane firmy: Jagex Ltd

Adres siedziby: 220 Cambridge Science Park, Cambridge, Anglia, CB4 0WA

Imię i nazwisko zewnętrznego inspektora ochrony danych: Robert Healey

Adres e-mail: DPO@jagex.com

Adres pocztowy: Formiti Data International Ltd, The Black Church, St Mary’s Place, Dublin 7, D07 P4AX

Użytkownik posiada prawo złożenia skargi, w dowolnym czasie, do biura Information Commissioner’s Office (ICO), będącego organem nadzorczym w ramach kwestii związanych z ochroną danych osobowych: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF Tel: +44 (0)303 123 1113 (obowiązują opłaty lokalne) lub +44 (0) 1625 545 745 jeśli Użytkownik wybierze krajowy numer płatny. Faks: +44 (0)1625 524 510 Łącze czatu na żywo znajduje się tutaj Live Chat Link

Docenimy jednak szansę rozwiązania wszelkich kwestii nim Użytkownik skontaktuje się z ICO. Prosimy skontaktować się najpierw z nami.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA DO INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

Niniejsza wersja została zaktualizowana dnia 14 lipiec 2021 r., a jej wcześniejsze wersje można uzyskać kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na temat Użytkownika, były dokładne i aktualne. Prosimy, aby Użytkownik informował nas o zmianach w danych osobowych podczas utrzymywania relacji z nami lub jeśli Użytkownik posiada wiedzę, że przechowywane przez nas dane osobowe są niedokładne.

ŁĄCZA PODMIOTU TRZECIEGO

Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji podmiotu trzeciego. Kliknięcie tych łącz lub nawiązanie takich połączeń może zezwalać podmiotom trzecim na gromadzenie i udostępnianie danych na temat Użytkownika. Nie kontrolujemy witryn podmiotu trzeciego ani nie ponosimy odpowiedzialności za jego oświadczenia dotyczące ochrony prywatności. Podczas opuszczania naszej witryny i przenoszenia się do innej, zachęcamy, by Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

2. Dane gromadzone o Użytkowniku

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których dana osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmują one danych, z których usunięta została tożsamość (dane anonimowe).

Mamy prawo gromadzić, przechowywać i przesyłać różnego rodzaju dane osobowe Użytkownika, które zostały przez nas pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują, między innymi, imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł oraz datę urodzenia.

 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numery telefonów.

 • Dane dotyczące transakcji obejmują szczegóły płatności od i na rzecz Użytkownika oraz inne szczegóły produktów i usług zakupionych od nas przez Użytkownika.

 • Dane techniczne, znane również jako identyfikatory internetowe, obejmują adres protokołu internetowego (IP), unikalne numery identyfikacyjne urządzenia przenośnego (takie jak adres sterowania dostępem do nośnika (MAC), identyfikator wyświetlania reklam (IDFA) oraz/lub międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia komórkowego (IMEI), rodzaj urządzenia, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i geolokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz technologię urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do uzyskania dostępu do niniejszej witryny internetowej.

 • Dane profilowe obejmują szczegółowe dane logowania, zakupów lub zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dane dotyczące zainteresowań, preferencji, informacji zwrotnych i odpowiedzi udzielonych w ankietach.

 • Dane dotyczące wykorzystywania obejmują informacje o tym, jak Użytkownik wykorzystuje naszą witrynę internetową, produkty i usługi.

 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje Użytkownika w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów trzecich, nowości o produktach oraz preferencji dotyczących komunikacji.

Jeśli Użytkownik zdecyduje o dokonaniu płatności za jakikolwiek z naszych produktów lub usług, to Dane finansowe Użytkownika, obejmujące szczegóły dotyczące konta bankowego oraz karty płatniczej, zostaną zgromadzone i przetworzone przez naszego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Nie posiadamy dostępu do, nie gromadzimy, nie wykorzystujemy, nie przechowujemy oraz nie przesyłamy Danych finansowych Użytkownika.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również Dane sumaryczne, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, do dowolnego celu. Dane sumaryczne mogą być oparte o dane osobowe Użytkownika, ale zgodnie z literą prawa nie są uznawane za dane osobowe i nie ujawniają, ani bezpośrednio ani pośrednio, tożsamości Użytkownika. Na przykład, możemy zsumować Dane dotyczące wykorzystywania w celu obliczenia wartości procentowej użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny internetowej. Jeżeli jednak powiążemy lub połączymy Dane sumaryczne z danymi osobowymi Użytkownika, co umożliwi bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika, takie połączone dane traktujemy jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie gromadzimy jakichkolwiek Szczególnych kategorii danych osobowych o Użytkowniku (w tym szczegółów dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań politycznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji zdrowotnych ani danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również jakichkolwiek informacji dotyczących przestępstw i wyroków skazujących.

Wykorzystujemy oprogramowanie do analiz urządzeń przenośnych, które pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie naszego oprogramowania mobilnego w urządzeniu Użytkownika. Oprogramowanie to może rejestrować informacje dotyczące tego, jak często Użytkownik gra w nasze gry, zdarzenia występujące w grach, sumaryczne dane dotyczące wykorzystywania, dane dotyczące wydajności oraz informacje o tym, skąd gry zostały pobrane. Nie łączymy informacji przechowywanych w oprogramowaniu do analiz z jakimikolwiek informacjami osobowymi, jakie Użytkownik podaje w grach.

BRAK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W zakresie wymogu gromadzenia przez nas danych osobowych wymaganym przez prawo lub zgodnie z warunkami umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie poda żądanych przez nas danych, możemy nie mieć możliwości wykonania umowy, którą nawiązaliśmy lub chcemy nawiązać z Użytkownikiem (na przykład, w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do jednej z naszych gier). W takim przypadku mamy prawo anulować nasz produkt lub usługę posiadaną przez Użytkownika, a Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o tym fakcie.

3. W jaki sposób gromadzone są dane osobowe Użytkownika?

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych od i na temat Użytkownika, w tym między innymi:

 • Kontakty bezpośrednie. Użytkownik może nam przekazać swoje Dane dotyczące tożsamości, Dane kontaktowe lub Dane finansowe poprzez wypełnienie formularzy lub podczas korespondencji z nami poprzez pocztę, telefon, wiadomości e-mail i inne. Obejmuje to dane osobowe Użytkownika podawane podczas:

  • zakupu naszych produktów lub usług;

  • tworzenia konta w naszej witrynie internetowej, poprzez aplikację mobilną lub podczas grania w nasze gry;

  • subskrypcji naszych usług lub publikacji;

  • wnioskowania o otrzymywanie informacji marketingowych;

  • wnioskowania o wsparcie dotyczące naszych produktów;

  • brania udziału w konkursie, promocji lub ankiecie; lub

  • przekazywania nam informacji zwrotnych.

 • Technologie lub kontakty zautomatyzowane. Podczas interakcji Użytkownika z naszą witryną internetową mamy prawo automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące urządzeń Użytkownika oraz zasad i schematów przeglądania. Tego rodzaju dane osobowe gromadzimy z wykorzystaniem plików cookie, pikseli, dzienników serwerów oraz innych podobnych technologii. Mamy również prawo otrzymywać Dane techniczne na temat Użytkownika, jeśli odwiedza inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Dalsze szczegóły znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

 • Źródła podmiotów trzecich lub dostępne ogólnie. Możemy otrzymywać dane osobowe Użytkownika od różnych podmiotów trzecich lub źródeł dostępnych ogólnie, jak określono poniżej:

  • Dane techniczne od następujących stron:

   • (a) dostawcy danych analitycznych, tacy jak Google, z siedzibą na terenie ORAZ poza Wielką Brytanią i UE;

   • (a) sieci reklamowe, takie jak Facebook, z siedzibą na terenie ORAZ poza Wielką Brytanią i UE; oraz

   • (a) dostawcy wyszukiwanych informacji, tacy jak Google, z siedzibą na terenie ORAZ poza Wielką Brytanią i UE.

 • Dane kontaktowe i dotyczące transakcji od dostawców usług technicznych, płatności i dostaw, z siedzibami na terenie ORAZ poza Wielką Brytanią i UE.

 • Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe od brokerów lub agregatorów danych, z siedzibami na terenie ORAZ poza Wielką Brytanią i UE.

 • Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe od źródeł dostępnych ogólnie, takich jak z rejestru spółek (Companies House) oraz rejestru wyborców, z siedzibami na terenie Wielkiej Brytanii i UE.

4. Zasady wykorzystywania danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika wykorzystamy tylko, jeśli zezwala nam na to prawo. Najczęściej dane osobowe Użytkownika są przez nas wykorzystywane w następujących okolicznościach:

 • W celu wykonania umowy, którą nawiążemy lub nawiązaliśmy z Użytkownikiem.

 • Gdy wymagają tego nasze uzasadnione interesy (lub interesy podmiotu trzeciego), a interesy i podstawowe prawa Użytkownika ich nie zastępują.

 • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny.

Ogólnie, nie polegamy na zgodzie jako prawnej podstawie przetwarzania danych osobowych Użytkownika poza związkiem z wysyłaniem komunikacji zawierającej marketing bezpośredni do Użytkownika. Użytkownik posiada prawo wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w dowolnym czasie poprzez skontaktowanie się z nami. Wycofanie zgony nie wpływa na prawomocność wszelkiego przetwarzania danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Poniżej, w formacie tabeli, podany został opis wszystkich sposobów, w jakich mamy prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkownika oraz w oparciu o jakie podstawy prawne możemy to wykonywać. W miejscach, których to dotyczy, określiliśmy również nasz uzasadniony interes.

Należy pamiętać, że mamy prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną w zależności od specyficznego celu, do którego dane są wykorzystywane.

Cel/Działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
W celu zarejestrowania Użytkownika jako nowego klienta (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Techniczne
(d) Profilowe
(e) Wykorzystanie w ramach wykonywania umowy z Użytkownikiem
W celu przetworzenia i dostawy zamówienia Użytkownika:
(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i kosztami
(b) Uzyskanie zgody na działania marketingowe wykonywane przez podmioty trzecie
(a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Dotyczące transakcji
(d) Dotyczące marketingu i komunikacji
(a) Wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika
(b) wyraźna zgoda
W celu zarządzania naszą relacją z Użytkownikiem, która obejmuje:
(a) Powiadamianie Użytkownika o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności
(b) Proszenie Użytkownika o pozostawienie oceny lub wzięcie udziału w ankiecie
(a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Profilowe
(d) Dotyczące marketingu i komunikacji
(a) Wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika
(b) Wymagane do postępowania zgodnego z obowiązkiem prawnym
(c) Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu utrzymywania aktualnego stanu naszych rejestrów oraz analizowania, jak klienci użytkują nasze produkty/usługi)
W celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienia ankiety (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Profilowe
(d) Dotyczące wykorzystywania
(e) Dotyczące marketingu i komunikacji
(a) Wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika
(b) Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu analizowania, jak klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, ich rozwijania oraz rozwoju naszej działalności)
W celu zarządzania i chronienia naszej działalności oraz niniejszej witryny (w tym wykrywanie i usuwanie usterek, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Techniczne
(d) Dotyczące transakcji
(e) Dotyczące wykorzystywania
(f) Dane profilowe
(a) Wykonywanie umowy
(b) Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (do prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i IT, zapewniania bezpieczeństwa sieciowego w celu zapobiegania oszustwom lub w kontekście wykonywania reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)
(c) Wymagane do postępowania zgodnego z obowiązkiem prawnym
(d) Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów w celu wykrywania i zapobiegania działaniom bezprawnym
W celu dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści i reklam w witrynie internetowej oraz pomiaru lub zrozumienia efektywności reklam przedstawianych Użytkownikowi (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Profilowe
(d) Dotyczące wykorzystywania
(e) Dotyczące marketingu i komunikacji
(f) Techniczne Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu analizowania, jak klienci użytkują nasze produkty/usługi, ich rozwijania, rozwoju naszej działalności oraz opracowywania naszej strategii marketingowej)
W celu wykorzystania danych analitycznych do poprawy naszej witryny internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientem i doświadczeń klienta (a) Techniczne
(b) Dotyczące wykorzystywania
(c) Dotyczące marketingu i komunikacji
(d) Profilowe Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (do definiowania rodzajów klientów na nasze produkty i usługi, utrzymywania naszej witryny internetowej w stanie uaktualnionym i stosownym)
Sugerowanie i rekomendowanie Użytkownikowi towarów lub usług, które mogą być dla niego interesujące (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Techniczne
(d) Dotyczące wykorzystywania
(e) Profilowe
Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług oraz rozwoju naszej działalności)
W celu zapraszania Użytkownika do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu poprawę naszej platformy do gry (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Dotyczące transakcji
(d) Techniczne
(e) Profilowe
(f) Dotyczące wykorzystywania
Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług oraz rozwoju naszej działalności)
W celu przetwarzania podania o pracę dostarczonego nam przez Użytkownika (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
Wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika
Umożliwienie Użytkownikowi wykonania obowiązku opieki (a) Dotyczące tożsamości
(b) Kontaktowe
(c) Dotyczące transakcji
(d) Profilowe
(e) Dotyczące wykorzystywania
Wymagane w ramach naszych uzasadnionych interesów (w celu wsparcia Użytkownika w zarządzaniu działaniami podczas interakcji z naszymi produktami/usługami)

MARKETING

Dajemy Użytkownikowi wybór dotyczący wykorzystania przez nas danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych i reklamowych. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontrolowania danych osobowych.

Użytkownik otrzyma od nas komunikację zawierającą marketing jeśli założy u nas konto lub zakupi od nas towary lub usługi i nie zrezygnuje z otrzymywania takiego marketingu. Cała komunikacja zawierająca marketing wysyłana do Użytkownika zawiera opcję rezygnacji z niej i Użytkownik może z niej zrezygnować w dowolnym czasie. Należy pamiętać, że rezygnacja nie wpływa na prawomocność przetwarzania danych, które nastąpiło przed rezygnacją.

MARKETING PODMIOTU TRZECIEGO

Przed udostępnieniem danych osobowych Użytkownika jakiejkolwiek firmie poza firmą Jagex do celów marketingowych, musimy uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika.

REZYGNACJA

Użytkownik posiada prawo zwrócenia się do nas lub podmiotów trzecich z prośbą o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się w niniejszej witrynie internetowej i zaznaczenie lub odznaczenie odpowiednich pól w celu dostosowania preferencji dotyczących marketingu lub poprzez naciśnięcie łącz rezygnacji zawartych w każdej wiadomości przesyłanej do Użytkownika lub kontaktując się z nami w dowolnym czasie.

REZYGNACJA Z IDENTYFIKATORA WYŚWIETLANIA REKLAM

Identyfikator wyświetlania reklam (IDFA) to unikalny identyfikator wykorzystywany do celów reklamowych, który jest dostarczany przez system operacyjny urządzenia przenośnego i który może zostać zresetowany przez użytkownika. Mamy prawo wykorzystywać ten identyfikator do ulepszenia naszych zdolności obsługi i kierowania, przekierowywania określonych kampanii lub przekazać ten identyfikator naszym partnerom. Identyfikator wyświetlania reklam nie ujawnia jakichkolwiek informacji o użytkowniku lub urządzeniu. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować lub zresetować Identyfikator wyświetlania reklam (IDFA), należy wykonać poniższe instrukcje standardowe:

REZYGNACJA Z WYŚWIETLANIA DOSTOSOWYWANYCH REKLAM PODMIOTU TRZECIEGO

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać dostosowanych reklam w aplikacji, pochodzących od podmiotów trzecich, które związane są z zainteresowaniami Użytkownika dotyczącymi naszych gier i wyświetlane w urządzeniu przenośnym, Użytkownik może z nich zrezygnować poprzez:

 • zmianę ustawień śledzenia reklam w urządzeniu
 • zresetowanie identyfikatora wyświetlania reklam (IDFA) ze strony ustawień urządzenia przenośnego, co spowoduje przerwanie dalszego wykorzystywania danych behawioralnych powiązanych z poprzednim identyfikatorem wyświetlania reklam (IDFA).
 • przejście pod poniższy adres: https://www.appsflyer.com/optout.

Należy pamiętać, że Użytkownik może nadal otrzymywać reklamy od podmiotów trzecich w ramach naszych gier, nawet po rezygnacji z dostosowanych reklam, ale nie będą one dostarczane w oparciu o aktywność Użytkownika w niepowiązanych witrynach internetowych lub aplikacjach.

REZYGNACJA Z GEOLOKALIZACJI

Jeśli Użytkownik wcześniej wydał nam zgodę na uzyskiwanie dostępu do jego danych geolokalizacyjnych, może wstrzymać udostępnianie nam danych geolokalizacyjnych przechodząc do ustawień urządzenia przenośnego dotyczących gier lub strony „ustawienia” w grze.

REZYGNACJA Z POZOSTAŁEJ KOMUNIKACJI

Podczas instalowania naszych gier w urządzeniu przenośnym, Użytkownik może zdecydować o otrzymywaniu powiadomień Push, które są wiadomościami wysyłanymi przez nasze gry w urządzeniu przenośnym Użytkownika, nawet jeśli gra nie jest włączona. Powiadomienia mogą zostać wyłączone na stronie „ustawienia” urządzenia przenośnego.

Użytkownik może w przeglądarce wprowadzić ustawienie powodujące odrzucanie wszystkich lub części plików cookie lub włączyć opcję powiadamiania Użytkownika, gdy witryny internetowe wprowadzają lub uzyskują dostęp do plików cookie. W przypadku wyłączenia lub uniemożliwienia dostępu plikom cookie Użytkownik musi pamiętać, że część elementów niniejszej witryny internetowej może stać się niedostępna lub nie funkcjonować prawidłowo. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

ZMIANA CELU

Dane osobowe Użytkownika będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów do jakich zostały zgromadzone, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je do celu innego oraz że cel ten jest spójny z celem pierwotnym.

Jeśli musimy wykorzystać dane osobowe Użytkownika do celu niezwiązanego, powiadomimy o tym fakcie Użytkownika i musimy od niego uzyskać zgodę na takie działanie.

Należy pamiętać, że mamy prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika be z jego wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, zgodnie z wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa.

5. Ujawnianie danych osobowych Użytkownika

Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim opisanym poniżej do celów określonych w tabeli w punkcie 4. powyżej.

 • Określeni partnerzy marketingowi, których lista znajduje się tutaj.
 • Mamy prawo poszukiwać innych możliwości biznesowych lub łączyć się z nimi lub nasza działalność lub część naszej działalności biznesowej może zostać odsprzedana. W przypadku nastąpienia zmiany w naszej działalności gospodarczej, dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione naszym doradcom oraz doradcom potencjalnych nabywców lub partnerom, a nowi właściciele lub partnerzy mają prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w takie sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności. Dane Użytkownika będą ujawniane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce prywatności (która może być od czasu do czasu aktualizowana), chyba że obowiązujące prawo lub przepisy wyraźnie dopuszczają lub wymagają inaczej. Wymagamy, by wszystkie podmioty trzecie respektowały bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz traktowały je zgodnie z prawem. Nie pozwalamy, by dostawcy usług, będący podmiotami trzecimi, wykorzystywali dane osobowe Użytkownika do własnych celów oraz pozwalamy im na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do określonych celów oraz zgodnie z naszymi instrukcjami. Wszyscy nasi dostawcy usług, będący podmiotami trzecimi, są weryfikowani zgodnie z naszym procesem zachowania należytej staranności w odniesieniu do podmiotów trzecich oraz posiadają podpisane umowy na pełnienie funkcji podmiotów przetwarzających dane.

6. Przesył międzynarodowy

Część z naszych zewnętrznych podmiotów trzecich jest zlokalizowanych poza Wielką Brytanią oraz Europejskim Obszarem Geograficznym (EOG*), zatem przetwarzanie przez nich danych osobowych Użytkownika będzie wymagało przesłania danych poza Wielką Brytanię i EOG.

W przypadku przesyłania danych osobowych Użytkownika poza obszar Wielkiej Brytanii i EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony poprzez zapewnienie, że wdrożone zostaje co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Dane osobowe Użytkownika przesyłamy wyłącznie do krajów, w przypadku których Sekretarz stanu Wielkiej Brytanii lub Komisja Europejska (w stosownych przypadkach) uznała, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 • Odpowiednie zabezpieczenia zostały wdrożone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejsze zabezpieczenia obejmują wykorzystanie standardowych klauzul umownych/klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Sekretarza stanu Wielkiej Brytanii lub Komisję Europejską (w stosownych przypadkach) lub wiążące zasady korporacyjne.

 • W innych przypadkach przesył jest dopuszczalny zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym, w przypadkach, gdy uzyskaliśmy na to zgodę Użytkownika lub przesył jest wymagany w celu wykonania umowy na rzecz Użytkownika).

7. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapobiegnięcia przypadkowej utracie, użycia lub uzyskania nieupoważnionego dostępu, zmiany, ujawnienia lub braku dostępności do danych osobowych Użytkownika. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych Użytkownika do tych pracowników, przedstawicieli, profesjonalnych doradców, podwykonawców i innych podmiotów trzecich, które posiadają potrzebę biznesową posiadania tej wiedzy na podstawie zasady najmniejszego uprzywilejowania (ang. Principle of least privilege — PoLP). Wymienione podmioty przetwarzają dane osobowe Użytkownika zgodnie z naszymi instrukcjami oraz są zobowiązane do obowiązku zachowania poufności. Okresowo dokonujemy weryfikacji wszystkich naszych polityk prywatności i bezpieczeństwa i uaktualniamy je, gdy jest to wymagane przez zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych lub w przypadku wdrażania nowych technologii w ramach naszej działalności. W przypadku, gdy wdrożenie nowych technologii przekłada się na poważne zagrożenie względem danych osobowych Użytkownika, przeprowadzimy ocenę skutków w zakresie ochrony danych osobowych i będziemy kontynuować prace tylko w przypadku, gdy będziemy mieli możliwość złagodzenia poważnych zagrożeń. Metody gromadzenia danych osobowych są weryfikowane przez zarząd przed ich wdrożeniem w celu potwierdzenia, że dane osobowe są gromadzone (a) uczciwie, bez zastraszania i mijania się z prawdą oraz (b) legalnie, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, czy to wynikającymi ze statutu czy właściwych przepisów odnoszących się do gromadzenia danych osobowych.

Wdrożyliśmy procedury postępowania względem jakiegokolwiek domniemanego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy Użytkownika oraz odpowiedni organ regulacyjny w przypadku naruszenia, o którym mamy prawny obowiązek informować.

8. Zatrzymywanie danych

JAK DŁUGO DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE?

Dane osobowe Użytkownika zostaną zatrzymane tylko na czas wymagany do wypełnienia celów, do jakich zostały zgromadzone, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub raportowania. Kopię naszego Harmonogramu zatrzymywania danych można uzyskać na żądanie.

W celu określenia odpowiedniego okresu zatrzymywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, naturę oraz wrażliwość danych osobowych, potencjalne zagrożenie wynikające z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika, cele, dla których dane osobowe Użytkownika są przetwarzane oraz czy istnieje możliwość osiągnięcia tych celi innymi sposobami oraz mające zastosowanie wymogi prawne.

Zgodnie z przepisami, jako element naszych obowiązków prawnych, mamy obowiązek przechowywać podstawowe informacje na temat naszych klientów (w tym dane kontaktowe, dotyczące tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez okres sześciu lat oraz aktualny rok podatkowych.

W niektórych przypadkach Użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie jego danych: aby uzyskać dalsze informacje, zob. poniższa sekcja „Żądanie usunięcia”.

W niektórych przypadkach mamy prawo dokonać anonimizacji danych osobowych Użytkownika (tak, aby nie były już powiązane z Użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku mamy prawo wykorzystywać takie informacje przez nieograniczonych czas bez potrzeby powiadamiania Użytkownika.

9. Prawa Użytkownika

W ramach określonych mających zastosowanie przepisów (w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Wielkiej Brytanii i UE) oraz w określonych okolicznościach, Użytkownik posiada prawa odnoszące się do jego danych osobowych. Poniżej zamieściliśmy skrócony opis takich praw:

 • Prawo do otrzymywania informacji: Osoby prywatne mają prawo otrzymywać informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych. Jest to kluczowy wymóg przejrzystości zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w Wielkiej Brytanii i UE. Niniejsza polityka prywatności oraz nasza polityka dotycząca plików cookie spełnia ten wymóg.
 • Prawo żądania dostępu do danych osobowych (znane jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”): Prawo to umożliwia Użytkownikowi otrzymanie kopii jego danych osobowych, które przechowujemy, z uwzględnieniem pewnych wyjątków.
 • Prawo do żądania usunięcia niezgodności danych osobowych Użytkownika: Prawo to umożliwia Użytkownikowi skorygowanie jego jakichkolwiek niepełnych lub niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy, ale możemy musieć zweryfikować dokładność nowych, przekazanych nam przez Użytkownika, danych.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika: Prawo to umożliwia Użytkownikowi zażądanie od nas skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeśli nie istnieje powód, aby kontynuować ich przetwarzanie. Użytkownik posiada również prawo żądania skasowania lub usunięcia jego danych osobowych jeśli skutecznie skorzystał z prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie (zob. poniżej), w przypadku, jeśli z naszej strony doszło do nielegalnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub w przypadku, jeśli posiadamy obowiązek prawny skasowania danych osobowych Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że prawo do żądania usunięcia nie jest prawem bezwzględnym i istnieją pewne okoliczności, w których nie mamy obowiązku postąpić zgodnie z żądaniem, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, po złożeniu takiego żądania.
 • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika: Prawo to umożliwia Użytkownikowi sprzeciwienie się przetwarzaniu w przypadku, gdy swoje działania w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika opieramy o nasz uzasadniony interes (lub interes podmiotu trzeciego) lub w przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Nie mamy obowiązku zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku, gdy podamy istotne i uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Użytkownik posiada również prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych. Jest to prawo bezwzględne, ale nie oznacza jednocześnie, że mamy obowiązek usunięcia wszystkich danych osobowych Użytkownika oraz możemy umieścić dane Użytkownika na ograniczonej liście mailingowej, aby nie wysyłać Użytkownikowi komunikatów z zakresu marketingu bezpośredniego w przyszłości.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika: Prawo to umożliwia Użytkownikowi zażądanie od nas wstrzymania przetwarzania danych osobowych Użytkownika w określonych sytuacjach, w tym: (a) jeśli Użytkownik chce określić poprawność danych; lub (b) jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na wykorzystanie przez nas danych osobowych Użytkownika, ale musimy zweryfikować, czy posiadamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania.
 • Prawo do żądania przesłania danych osobowych do Użytkownika lub podmiotu trzeciego: Udostępnimy Użytkownikowi lub określonemu podmiotowi trzeciemu dane osobowe Użytkownika w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to odnosi się wyłącznie do danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika, w odniesieniu do których Użytkownik udzielił nam zgody na wykorzystywanie lub które zostały wykorzystane do wykonania lub podjęcia kroków przed wykonaniem umowy z Użytkownikiem oraz w przypadku, gdy takie przetwarzanie jest zautomatyzowane.
 • Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy nasze działania opierają się o wyrażoną przez Użytkownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Należy jednak pamiętać, że prawo to nie wpływa na legalność jakiegokolwiek przetwarzania wykonanego przez wycofaniem zgody przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę, możemy nie mieć możliwości dostarczania Użytkownikowi określonych produktów lub usług. Jeśli ma to miejsce, poinformujemy o tym fakcie w chwili wycofywania przez Użytkownika zgody.

Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i podlegają odpowiednim przepisom ochrony danych osobowych oraz mogą podlegać warunkom i postanowieniom określonym przez mające zastosowanie przepisy ochrony danych osobowych. Aby uzyskać dalsze informacje lub jeśli Użytkownik zachce skorzystać z praw opisanych powyżej, należy skontaktować się z nami.

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA OPŁATA

Użytkownik nie musi wnosić opłaty w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (lub skorzystania z jakichkolwiek innych praw). Mamy jednak prawo do pobrania rozsądnej opłaty w przypadku, jeśli żądanie Użytkownika jest wyraźnie bezzasadne, powtarzalne lub nadmierne. W takim przypadku mamy również prawo odmówić spełnienia żądania.

CZEGO MOŻEMY POTRZEBOWAĆ OD UŻYTKOWNIKA

Mamy prawo wystąpić do Użytkownika o podanie określonych informacji, które pomogą nam w potwierdzeniu tożsamości Użytkownika oraz potwierdzą prawo Użytkownika do uzyskania dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z jakichkolwiek innych praw). Jest to środek zabezpieczający, który zapewnia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione komukolwiek, kto nie posiada prawa do ich otrzymania. Mamy również prawo skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji związanych z żądaniem, w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

OGRANICZENIE CZASOWE NA ODPOWIEDŹ

W odniesieniu do wszelkich uzasadnionych żądań podejmujemy próby udzielenia odpowiedzi w okresie jednego miesiąca. Sporadycznie możemy potrzebować więcej czasu niż jeden miesiąc, jeśli żądanie Użytkownika jest szczególnie złożone lub Użytkownik złożył kilka żądań, w którym to przypadku poinformujemy Użytkownika o wydłużeniu tego okresu do dwóch miesięcy. W takim przypadku będziemy informować Użytkownika o postępach.

10. Mieszkańcy stanu Kalifornia: Prawa stanu Kalifornia dotyczące prywatności Użytkownika

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (zwana również „CCPA”) to ustawa skupiająca się na ochronie prywatności konsumentów na terenie stanu Kalifornia, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. W ramach przepisów ustawy CCPA, mieszkańcy stanu Kalifornia posiadają określone prawa ochrony danych osobowych w odniesieniu do ich informacji osobowych (zwanych również danymi osobowymi w niniejszej polityce prywatności). Prawa te mogą podlegać określonym ograniczeniom oraz/lub restrykcjom. Należy pamiętać, że treść niniejszego punktu 10. stanowi informacje dodatkowe, odnoszące się wyłącznie do mieszkańców stanu Kalifornia.

PRAWO DO INFORMACJI

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma prawo do nieodpłatnego, ale nie częściej niż dwukrotnie w okresie 12 miesięcy, złożenia weryfikowalnego żądania ujawnienia Użytkownikowi określonych informacji o gromadzonych i wykorzystywanych przez nas informacjach osobowych Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym:

 • Informacji o określonych informacjach osobowych, jakie posiadamy o Użytkowniku;
 • Informacji o kategoriach informacji osobowych, jakie zgromadziliśmy lub ujawniliśmy na temat Użytkownika do celu biznesowego w okresie ostatnich 12 miesięcy;
 • Informacji o kategoriach źródeł, z których informacje osobowe zostały zgromadzone;
 • Informacji o celach biznesowych i/lub komercyjnych gromadzenia i sprzedawania informacji osobowych; oraz
 • Informacji o kategoriach podmiotów trzecich, którym informacje osobowe zostały ujawnione do celu biznesowego lub udostępnione w inny sposób;
 • Jeśli sprzedamy informacje osobowe Użytkownika — informacji o kategoriach informacji osobowych, które zostały sprzedane oraz kategoriach podmiotów trzecich, którym informacje osobowe zostały sprzedane.

W punkcie 2., 3., 4. i 5. niniejszej Polityki prywatności opisane zostały informacje osobowe (dane osobowe) jakie gromadzimy o Użytkowniku, w jaki sposób informacje osobowe są gromadzone, jak wykorzystujemy informacje osobowe Użytkownika oraz komu ujawniamy lub udostępniamy informacje osobowe Użytkownika. W poniższym punkcie, pt. „Prawo do rezygnacji/zakazu sprzedaży”, podaliśmy również informacje dotyczące sprzedaży informacji osobowych Użytkownika.

W celu przesłania żądania, należy odnieść się do poniższej sekcji pt. „Korzystanie z przysługujących Użytkownikowi praw”.

W okresie 10 dni od otrzymania od Użytkownika żądania potwierdzimy jego otrzymanie. Zweryfikujemy tożsamość Użytkownika, jako mieszkańca stanu Kalifornia i skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia takiej informacji. Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować tożsamości Użytkownika, takie żądanie zostanie odrzucone. Jeśli żądanie Użytkownika zostanie odrzucone, choćby tylko częściowo, w odpowiedzi podamy przyczynę odrzucenia.

Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika oraz określeniu, że żądanie Użytkownika jest weryfikowalnym żądaniem konsumenta, dostarczymy merytoryczną odpowiedź w okresie 45 dni od otrzymania żądania, chyba że będziemy potrzebować więcej czasu, w którym to przypadku poinformujemy o tym fakcie Użytkownika.

PRAWO DO USUNIĘCIA

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma prawo złożyć weryfikowalne żądanie usunięcia przez nas jakichkolwiek informacji osobowych Użytkownika, zgromadzonych przez nas.

W okresie 10 dni od otrzymania potwierdzimy otrzymanie żądania od Użytkownika. Zweryfikujemy tożsamość Użytkownika, jako mieszkańca stanu Kalifornia i skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia takiej informacji. Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować tożsamości Użytkownika, takie żądanie zostanie odrzucone. Istnieją również wyjątki dotyczące prawa do żądania usunięcia informacji osobowych. Jeśli żądanie Użytkownika zostanie odrzucone, choćby tylko częściowo, w odpowiedzi podamy przyczynę odrzucenia.

Po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika dostarczymy merytoryczną odpowiedź w okresie 45 dni od otrzymania żądania, chyba że będziemy potrzebować więcej czasu, w którym to przypadku poinformujemy o tym fakcie Użytkownika.

PRAWO DO REZYGNACJI/ZAKAZU SPRZEDAŻY

Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” ich informacji osobowych, zgodnie z przepisami ustawy CCPA. Prawo to nie obowiązuje gdy:

 • Użytkownik poleci nam ujawnienie informacji osobowych lub wykorzysta nas do pośredniczenia z podmiotem trzecim, a podmiot trzeci nie dokona sprzedaży informacji osobowych;

 • Wykorzystamy lub udostępnimy identyfikator wyłącznie w celu poinformowania podmiotu trzeciego o fakcie, że Użytkownik zrezygnował ze sprzedaży swoich informacji osobowych.

 • Informacje osobowe Użytkownika są przesyłane jako zasób, jako element transakcji, w ramach której podmiot trzeci przejmuje kontrolę nad częścią lub wszystkimi naszymi działaniami biznesowymi, w którym to przypadku podmiot trzeci ma obowiązek pisemnie poinformować o istotnych zmianach dotyczących wykorzystywania lub udostępniania informacji; oraz

 • Wykorzystujemy lub udostępniamy informacje osobowe Użytkownika wymagane do wykonywania celu biznesowego w ramach pisemnej umowy z dostawcą usług. W takim przypadku usługa świadczona przez dostawcę usługi jest świadczona w naszym imieniu, a pisemna umowa zakazuje przechowywania, wykorzystywania lub ujawniania informacji osobowych Użytkownika do jakiegokolwiek celu innego niż określony cel zawarty w umowie. Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) z 2018 r., definicja „sprzedaży” jest szeroka. Obejmuje ona przesył lub udostępnianie informacji osobowych podmiotowi trzeciemu za jakąkolwiek wartość, nawet jeśli informacje nie są sprzedawane za wartość pieniężną. Firma Jagex Limited („Jagex”) nie dokonuje sprzedaży informacji osobowych za wartość pieniężną, ale czasami udostępnia je podmiotom trzecim do celów marketingowych w ramach wzajemnie korzystnej relacji biznesowej. Udostępnianie informacji osobowych określamy w rozumieniu sprzedaży ujętej w ramach celów CCPA.

  Użytkownik posiada prawo zrezygnowania ze sprzedaży lub przesyłu jego informacji osobowych poprzez przesłanie nam żądania opisanego w poniższej sekcji pt. „Korzystanie z przysługujących Użytkownikowi praw”.

W okresie 15 dni od otrzymania żądania od Użytkownika potwierdzimy działanie zgodne z żądaniem. Zweryfikujemy tożsamość Użytkownika, jako mieszkańca stanu Kalifornia i skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia takiej informacji. Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować tożsamości Użytkownika, takie żądanie zostanie odrzucone. Jeśli żądanie Użytkownika zostanie odrzucone, choćby tylko częściowo, w odpowiedzi podamy przyczynę odrzucenia.

Po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika poinformujemy wszystkie podmioty trzecie, którym sprzedaliśmy lub przesłaliśmy informacje osobowe Użytkownika, w okresie 90 dni od otrzymania żądania. Należy pamiętać, że informacje osobowe mogą być czasami gromadzone poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii i udostępniane podmiotom trzecim w celu dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność w Internecie. Dalsze informacje oraz szczegóły dotyczące tego, jak zrezygnować, znajdują się w punkcie 4. powyżej oraz naszej Polityce dotyczącej plików cookie lub w witrynie Network Advertising Initiative.

PRAWO DO ŻYCIA WOLNEGO OD DYSKRYMINACJI

Nie mamy prawa dyskryminować Użytkownika z powodu skorzystania przez niego z jego praw, w tym, między innymi, poprzez uniemożliwienie dostępu do naszych usług internetowych lub pobieranie innych opłat lub wyznaczanie innych cen za te same usługi internetowe, chyba że różnica ta jest zasadnie związana z wartością danych dostarczanych przez Użytkownika.

KORZYSTANIE Z PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI PRAW

W celu przesłania weryfikowalnego żądania dotyczącego skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw (w tym prawa do rezygnacji ze sprzedaży informacji osobowych Użytkownika) lub skontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszych informacji o tym, jak skorzystać z przysługujących praw, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres ccpajagex@formiti.com lub skorzystanie z formularza internetowego Żądanie CCPA

Aby umożliwić nam szybkie i wydajne przetworzenie żądania w formie wiadomości e-mail, w polu tytułu należy zamieścić informację „Prawa stanu Kalifornia dotyczące prywatności Użytkownika” oraz (stosownie) prawo do informacji, usunięcie lub rezygnacja.

Jeśli Użytkownik zechce wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia żądania w jego imieniu, przedstawiciel musi posiadać możliwość:

 • przedstawienia pisemnej zgody Użytkownika na złożenie żądania w imieniu Użytkownika przez przedstawiciela; oraz
 • przedstawienia swojego dowodu tożsamości.

Jeśli przedstawiciel nie spełni tych wymogów, żądanie zostanie przez nas odrzucone. Mamy prawo potwierdzić u Użytkownika, że chce podjąć działania zażądane przez przedstawiciela.

11 PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH BRAZYLIJSKIEJ USTAWY LGDP

Brazylijska ustawa o ochronie danych osobowych (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais lub LGPD) jest nowym prawem uchwalonym przez Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii w dniu 14 sierpnia 2018 r., które weszło w życie dnia 15 sierpnia 2020 r. Poniższe informacje, podane w punkcie 11., dotyczą wyłącznie przetwarzania danych osobowych osób prywatnych w Brazylii.

PRAWO DO POTWIERDZENIA ZAISTNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik posiada prawo zażądania potwierdzenia dotyczącego przetwarzania jego danych.

PRAWO DO DOSTĘPU

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych poprzez wypełnienie formularza dostępu do danych osoby, której dotyczą. Użytkownicy posiadają prawo do bycia informowanymi o pochodzeniu danych, celu ich przetwarzania oraz o istnieniu jakichkolwiek rejestrów danych.

PRAWO DO PRZENOSZALNOŚĆ DANYCH

Użytkownik posiada prawo do przenoszalności jego danych do innego dostawcy usługi lub produktu, po dostarczeniu wyraźnego żądania, zgodnie z przepisami organów państwowych oraz przepisami dotyczącymi tajemnic handlowych i przemysłowych, oraz przenoszalności wszelkich danych, które zostały zanonimizowane. ####PRAWO DO USUNIĘCIA Użytkownik posiada prawo do usunięcia jego danych osobowych, jeśli dane te są niedokładne, nieaktualne lub niepełne.

PRAWO DO ANONIMIZACJI

Użytkownik posiada prawo do zażądania anonimizacji, zablokowania lub eliminacji niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych oraz wszelkich danych, które są przetwarzane niezgodnie z ustawą LGPD.

PRAWO DO USUNIĘCIA

Użytkownik posiada prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, jeśli dane te są niepotrzebne lub nadmierne, lub jeśli przetwarzanie takich danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.

PRAWO DO INFORMACJI

Użytkownik posiada prawo do bycia informowanym o czasie trwania przetwarzania jego danych, o określonym celu przetwarzania, o subpodmiotach przetwarzających dane oraz o pozostałych podmiotach trzecich, które uzyskują dostęp lub przetwarzają dane osobowe Użytkownika. Użytkownik posiada również prawo do bycia informowanym o wyborze związanym z wyrażeniem zgody oraz konsekwencjach wynikających z odmowy wyrażenia zgody.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Użytkownik posiada prawo do uchylenia lub wycofania zgody.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SKARGI

Gdy ustanowiony zostanie organ ANPD (krajowy organ ochrony danych), Użytkownik zyska prawo zgłaszania skarg do tego organu.

PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownik posiada prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych w przypadkach, gdy jest ono niezgodne z przepisami prawa lub jeśli Użytkownik wycofał zgodę, jak określono powyżej.

PRAWO DO ZAŻĄDANIA WERYFIKACJI

Użytkownik posiada prawo do zażądania weryfikacji decyzji podjętych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które wpływają na interesy Użytkownika. Jeśli Użytkownik zechce skorzystać z dowolnego z powyższych praw do żądania, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres lgpdjagex@formiti.com lub skontaktować się z naszym IOD pod adresem DPO@jagex.com.

Należy pamiętać, że nie wszystkie powyższe prawa są prawami bezwzględnymi. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw, Użytkownik nie będzie dyskryminowany ani w jakikolwiek sposób ponosił innych szkód.

12. Glosariusz

PODSTAWY PRAWNE

** Uzasadniony interes** oznacza interes naszej działalności w ramach przeprowadzania lub zarządzania naszymi działaniami biznesowymi, które umożliwią nam dostarczenie Użytkownikowi najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Zapewniany, że rozważamy i równoważymy wszelki potencjalny wpływ na Użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa Użytkownika przed rozpoczęciem przetwarzania danych Użytkownikach w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy danych osobowych Użytkownika do działań, w ramach których wpływ na Użytkownika przeważa nad naszymi interesami (chyba że uzyskamy zgodę Użytkownika lub w związku z innymi wymogami lub przyzwoleniem stosownych przepisów prawa). Dalsze informacje na temat tego, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy względem jakiegokolwiek potencjalnego wpływu na Użytkownika w odniesieniu do określonych aktywności, można uzyskać kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych Użytkownika, gdy jest to wymagane w celu wykonania umowy, w której Użytkownik jest stroną, lub do podjęcia kroków na wniosek Użytkownika przed nawiązaniem takiej umowy.

Spełnienie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych Użytkownika, gdy jest to wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym, któremu podlegamy.

Wyraźna zgoda na marketing zewnętrzny oznacza, że dane osobowe nie zostaną ujawnione jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na takie ujawnienie.

13. Uaktualnienia polityki

Polityki i procedury podlegają weryfikacji i porównywaniu z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji co najmniej raz do roku, a gdy w takich przepisach i regulacjach wprowadzane są zmiany, polityki i procedury podlegają weryfikacji, by zachować zgodność z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji.